Czech Republic

Pandemie jako pomoc evoluci. Jen urychlila potřebné změny, říká ekonom

Stále hlasitìji zaznívají varování, že kvùli pandemii pøijde další krize, tentokrát ekonomická. Dá se jí ale vùbec v souèasné situaci vyhnout?
Musíme si rozklíèovat pøíèinu a následek. Ekonomické zmìny, které bezpochyby pøijdou, nejsou zpùsobené èistì souèasnou zdravotní krizí. Pøicházející zmìny byly zøetelné už pøed ní, dìní kolem covidu-19 je jenom znatelnì urychluje. V podstatì jde o jakési propíchnutí bubliny. Už v minulém roce pøed pandemií øada podnikatelù, poèínaje tøeba Warrenem Buffettem (americkı miliardáø, pøezdívanı Vìštec z Omahy, jenž získal vìtšinu svého jmìní chytrımi investicemi, pozn. red.), zaèala stahovat peníze, s vìdomím toho, že kvùli mìnové politice státù je pøíliš mnoho hotovosti na trhu. To se pøelévá do finanèních aktiv a nìkteré akcie jsou pøedražené. Vedle toho jsme svìdky tzv. disruptivních inovací (radikálnì prùlomovıch zmìn v technologiích, které vytlaèují ty stávající, pozn. red.). 

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid