Czech Republic

Penalt se nebojím! Ani ve vypjatějším momentu, říká hrdina jedenadvacítky Bucha

A druhého pokusu se ujal právì Pavel Bucha. Plzeòskı záložník se rozbìhl, nekompromisnì práskl míèem do støedu, a pøestože brankáø zùstal stát, tøepotal se balon vzápìtí v síti. Mladı šikula rozhodl o tom, že si Èesko zahraje na evropském fotbalovém šampionátu do jedenadvaceti let. Což v tu chvíli ještì vlastnì ani nevìdìl...

Zpeèetil jste èeskı postup. Jakı to byl pocit vstøelit rozhodující gól?
Skvìlı, v té chvíli až nepopsatelnı. Myslím si, že pro všechny kluky, co byli na høišti, to byla obrovská euforie. Pøišla také velká úleva, dost jsme se uklidnili. Do zbytku zápasu nám to dost pomohlo. A pak jsme to dotáhli do vítìzného konce a postoupili jsme, což jsme v tu chvíli ještì nevìdìli.

Byl jste na zahrávání pokutového kopu urèenı?
Pøed zápasem jsme byli urèení dva. Ondra Šašinka a já. Ondra je exekutorem penalt v reprezentaci tohohle roèníku už øadu let, kopal je vždycky. Já zaèal ale zahrávat penalty poslední dobou v klubu, takže jsme byli urèení oba. Bylo to spíš na Ondrovi, pøeci jen tyhle situace bral na sebe a já o víkendu pøedtím penaltu nedal. Vzal si ji tedy on, nepromìnil, ale naštìstí ji rozhodèí nechal opakovat. A pak už to bylo na mnì. Už podruhé nechtìl jít, takže jsem si ji vzal já.

Pomáhá vám, že teï už pomìrnì pravidelnì kopete penalty i v Plzni?
Urèitì, pár jsem jich v lize už promìnil a nebojím si je vzít ani v nìjakém trošku vypjatìjším momentu. Vùbec, že hraju za Plzeò, mi dodává sebedùvìru. To, co reálnì dìlám a jak na høišti pùsobím, jaká mám èísla... Je to složením více faktorù. A pak z toho vychází i to, že si nebojím vzít takovou zodpovìdnost na sebe.

Online od 18.30 hodin

Berete to tak, že už byste mìl v tımu jedenadvacítky patøit mezi hlavní lídry a tahouny?
V kabinì nebo v kolektivu úplnì ne. Vím, že jádro je tam dost silné. Je to ale logické, s reprezentací jsem nikdy moc nejezdil, zaèal jsem pravidelnì až ve dvacítce nebo jedenadvacítce. Troufnu si však øíct, že mezi ty herní lídry, kteøí nìco vezmou na sebe, už ale patøím. Daøí se mi na klubové úrovní a už i za jedenadvacítku mám nìco odehráno.

Jak se vaše úkoly na høišti v reprezentaèním dresu liší od tìch, které máte v Plzni?
Je to nìjakı rozdíl, ale nic zásadního v tom není. Na repre jsem èasto hrával na pozici krajního záložníka, takže úkoly byly jiné a lišil se i mùj styl hry. Oproti tomu hraju v Plzni celı rok na pozici støedního záložníka. Na kraj jsem byl však zvyklı z Boleslavi, takže to pro mì není nic nového a jsem s tím v pohodì. Za reprezentaci už jsem teï nastupoval i na podhrotu a vzpomínám, že v Øecku jsem naposledy dohrával ve støedu zálohy. Všechno se to míchá, ale v zásadì je to podobné.

Rozhodl jste gólem už v Chorvatsku. Dokázal byste øíct, která z vašich zmínìnıch branek byla vıznamnìjší?
Tìžko se to hodnotí, obì vıhry byly hroznì moc dùležité. V Chorvatsku jsme po dvou zaváháních potøebovali bodovat naplno. Hráli jsme venku, navíc proti takovému soupeøi. Myslím, že nás to udrželo v nìjakém dalším boji a dodalo to tımu do zbytku kvalifikace sílu a sebedùvìru. A o té poslední vıhøe se moc nemusíme bavit, tam bylo buï, anebo. Vıhra znamenala šanci postoupit. Kdybychom to nezvládli, tak nic nebylo. Musím øíct, že osobnì mám takové zápasy a situace hroznì rád. Nemívám svázané nohy. Tımu to celkovì svìdèí, je hlavou silnı. Umíme podobná utkání hrát, svìdèí nám.

Pøitom po prohøe ve Skotsku jste nebyli v ideální pozici, k zachování reálné nadìje jste museli oba zbıvající duely vyhrát.
To je pravda. Bylo to dost nepøíjemné, pøed Skotskem jsme to mìli totiž rozehrané dobøe. Doma jsme remizovali s Chorvatskem, což jsem bral jako dobrı vısledek. Ve Skotsku bylo dùležité hlavnì neprohrát, vítìzství by nás postupu hodnì pøiblížilo. Jenže tohle byla dost velká komplikace, rázem jsme byli pod velkım tlakem v Litvì i v Øecku. Nakonec jsme si s tím ale dokázali poradit.

Teï už mùžete bıt vıraznì klidnìjší. Pro blížící los skupin budete ve tøetím koši. Sledoval jste už nìjak potenciální soupeøe?
Vidìl jsem, zaznamenal jsem to a zhruba vím, co nás mùže potkat. Nìjakı pøehled mám a vím, že se losuje desátého prosince. Tìším se, co nám los do skupiny nadìlí.

Máte nìkoho, proti komu si toužíte zahrát?
Jedinì proti Anglii. Ještì mì napadá Francie, ale proti té už jsme hráli pøípravu. Anglie mì láká nejvíc, pùsobí tam hroznì talentovanıch klukù, kteøí už tøeba hrají za velkokluby v Premier League. Konfrontace s nimi by mì hroznì zajímala. Chci si ovìøit naše možnosti.

Co øíkáte na ten netradièní systém „malého“ Eura? Skupiny se odehrají v bøeznu, vyøazovací boje pøijdou na øadu až v èervnovém termínu.
Teï když to øíkáte, tak se musím pøiznat, že nevím, jestli už to je oficiální.

Ano, UEFA už tenhle ponìkud zvláštní formát potvrdila...
Vidíte, tak to asi bude pravda. Takovou informaci jsme mìli hned poté, co jsme si zajistili postup. Právì jsem ale nevìdìl, jestli už je to schválené. Má to svoje plusy i minusy. Je dobré, že to nebude zasahovat do vìtší èásti sezony nebo do potenciálního volna po ní. I z pohledu dospìlého Eura je dobré, že se to nebude tolik krıt. Na druhou stranu mì mrzí, že nemohu na delší dobu odjet a zahrát si takové mistrovství vcelku. Doufám, že mì takovı turnaj tøeba v budoucnu èeká ještì v dospìlé kategorii. Bylo by to skvìlé.

Velká èást z reprezentace do jedenadvaceti let hraje pravidelnì ligu, dost hráèù i v elitních klubech. Je to na fotbalové vyspìlosti poznat?
Myslím, že tım je poskládanı tak, že v nìm jsou hráèi, kteøí jsou v hlavì správnì nastavení a jsou hladoví po úspìchu. Urèitì bude cílem postup ze skupiny, pak uvidíme. Kvalitu na to kádr má, ovìøili jsme si to ve mnoha zápasech. Mùžeme náš pøíbìh ještì protáhnout dál.

Football news:

Agent: Cheryshev is not going to leave Valencia. The coach trusts him
Bayern gave the midfielder Dayak Union on loan with a buyout option
Lampard on Mount: I moved to Chelsea at his age and it took me a year to find myself. And he already has so many games
Mbappe does not score for PSG 4 matches in a row. This is his worst streak since April-May 2018
Mourinho on Rashford's words: Go to Opta and draw your own conclusions. Liverpool - Manchester United-and so quite a loud match
Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match