Czech Republic

Pendleři u hranic čekají hodiny na testy, Německo zpřísnilo podmínky vstupu

Pøi dojíždìní do Bavorska se musejí novì nechat pendleøi testovat každých 48 hodin. Sasko žádá dva testy na koronavirus týdnì (více ètìte zde).

Ráno a dopoledne byla situace špatná pøedevším v Karlovarském kraji a Bavorsku. Dlouhá fronta se tvoøila napøíklad na Pomezí, kde se pøechází do bavorského okresu Wunsiedel. 

O stovkách èekajících hovoøili dobrovolní hasièi, kteøí jim na místo vezli èaj. Špatnou situaci potvrdili také policisté. „Na nìmecké stranì se tvoøily fronty lidí, kteøí èekali na provedení antigenního testu,“ potvrdila policejní mluvèí Karlovarského kraje Zuzana Týøová.

Agentura DPA uvedla, že nìmecká policie odpoledne zaznamenala zhruba 500 lidí, kteøí kvùli testùm projíždìli prostorem nìkdejšího hranièního pøechodu Schirnding v bavorském okrese Wunsiedel.

Místostarosta sousedního Chebu Jiøí Èerný agentuøe DPA øekl, že lidé èekají pøi teplotách pod nulou dvì až tøi hodiny. Dlouhá fronta je podle nìj nepøíznivá i z hygienických dùvodù. Lidé stojí „docela tìsnì u sebe“, upozornil komunální politik. „Vèera (v sobotu) jich bylo velmi mnoho a dnes je jich ještì víc,“ poznamenal Èerný. 

V Chebu je ještì pøechod Svatý Køíž, pøes nìjž se pøejíždí do okresu Tirschenreuth, kde otevøou ve Waldsassenu testovací místo v pondìlí v šest ráno. Karlovarský kraj se snaží, aby také na èeské stranì Pomezí bylo odbìrové místo.

Od pondìlí kraj zøídí nové odbìrové místo

Karlovarský kraj v nedìli odpoledne oznámilk že ve spolupráci s hasièi zøídí na hranicích mobilní odbìrové místo. „Vznikne v prostoru bývalé celnice na odstavném parkovišti za èerpací stanicí ARMEX Oil v Pomezí nad Ohøí. Bude v provozu od pondìlí 25. ledna 4 hodin ráno. Jeho provoz zajistí hasièi, kterých bude na místì celkem 14. Pùjde o systém drive-in, lidé tedy pøijedou autem, u prvního stanu vyøídí nezbytnou administrativu, u druhého stanu absolvují antigenní testování provedené zdarma. Poté na parkovací ploše poèkají na výsledek,“ popsal hejtman Petr Kulhánek.

Kraj také doplnil, že Nìmci v nedìli mimoøádnì otevøeli ve Waldsassenu odbìrové místo, které jinak bývalo v nedìli zavøené. Provádìjí zde PCR testy s výsledkem v pondìlí 25. ledna. Toto odbìrové místo tam také v pondìlí otevøou už v 6:00 hodin.

Pendlery povinnosti odradí od cest do práce

V ostatních krajích o víkendu klidnìji

Z ostatních krajù zatím podobné informace nepøicházejí. „Kolony nikde nejsou,“ øekla policejní mluvèí za Plzeòský kraj Dagmar Brožová. 

V kraji se teprve pøipravují testovací místa a hlavní nápor tam èekají v pondìlí brzy ráno, kdy vyrazí pendleøi do továren. „Zamìøíme se na výkon služby a budeme reagovat podle vzniklé situace,“ dodala Brožová. 

Bavorsko podle šéfky Asociace pendlerù ÈR Zuzany Vintrové slíbilo proplácet dva testy týdnì. Pro ètyøsmìnný provoz jsou ale potøeba ètyøi testy týdnì, øekla. Podle ní panuje mezi pendlery velká nervozita.

Podle Vintrové vinou tak èastých povinných testù, které jsou „logisticky neproveditelné“, zkolabuje èeské i nìmecké pøíhranièí. Èechù, kteøí jezdí dennì do Nìmecka za prací, je kolem 60 000. Pendleøi zvažují, že kvùli tak pøísným naøízením zaènou marodit.

Podle koordinátorky èesko-bavorské spolupráce Simony Fink ze Zemského úøadu v Regenu zahájí Bavorsko bezplatné rychlotesty pendlerù v pondìlí od 05:00 do 09:00 na nìmecké stranì pøechodu Železná Ruda v Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu.

Asociace, ministerstva i vláda tlaèí na bavorskou vládu, aby poèet povinných testù pendlerù snížila. Premiéøi by spolu mìli znovu hovoøit v pondìlí. Podle dosavadních diplomatických informací budou muset mít testy také pendleøi, kteøí už prodìlali covid, i oèkovaní Èeši. 

Football news:

Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings