Czech Republic

Počet nově nakažených v Česku v pátek poprvé překonal hranici 15 tisíc, nejrychleji se nemoc šíří na Zlínsku

Páteèní pøírùstek je za tento den v tıdnu rekordní poètvrté za sebou, èísla se pøed koncem pracovního tıdne opakovanì zvyšují zároveò s rostoucím poètem testù. Jejich množství vùbec poprvé ve støedu i ve ètvrtek pøekroèilo 45 000, kolik jich laboratoøe provedly bìhem pátku, oznámí ministerstvo zdravotnictví v sobotu vpodveèer.

Koronavirem se dosud v Èesku nakazilo 238 323 lidí, vyléèilo se 91 651 z nich. S nemocí covid-19 zatím zemøelo 1971 pacientù, za poslední tıden poèet vzrostl témìø o polovinu. V nemocnicích bylo ke ètvrtku 5044 nakaženıch, ve vážném stavu 751 z nich. Hospitalizovanıch za poslední tıden pøibylo témìø o dvì tøetiny, poèet pacientù s intenzivní péèí stoupl o víc než tøetinu.

Nejvíc se v posledním tıdnu nákaza šíøila na Zlínsku, kde bylo za tu dobu potvrzeno zhruba 1004 pøípadù na 100 000 obyvatel. Následují okresy Pøíbram s 936 nakaženımi a Plzeò-jih s 929 pøípady na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Pod 300 má tento údaj jako jedinı okres Cheb.

Stát postupnì zavádí opatøení, která mají zabránit zahlcení zdravotnického systému pacienty s covidem-19. Po posledním zpøísnìní je od ètvrtka až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou opouštìt jen pøi nezbytnıch cestách do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou, setkávat se mohou maximálnì ve dvou, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Dùvìru veøejnosti v restrikce by mohla narušit situace kolem ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), kterı omezení vyhlašoval a opakovanì žádal lidi, aby je dodržovali. Deník Blesk zveøejnil fotografie Prymuly odcházejícího bez roušky v noci z restaurace, která mìla bıt v tu dobu podle vládního naøízení zavøená. Ministr uvedl, že žádné opatøení proti koronaviru neporušil, a odmítl rezignaci, ke které ho vyzval premiér Andrej Babiš (ANO). Pøedseda vlády proto navrhl Prymulovo odvolání prezidentu Miloši Zemanovi, kterı ale rozhodnutí odložil na pøíští tıden.

Football news:

Merson on Kane: there is No other player like that in the world. Messi is only a tenner. And Harry is already playing like de Bruyne
Ajax overloaded the young Williams and was sharper before Onana's mistake. Liverpool were helped by Klopp's original half-time decisions
Messi was fined 600 euros for a shirt in memory of Maradona, Barca-350 euros
Zidane will not be sacked. Real Madrid have full confidence in him (As)
Zidane's future at Real Madrid is in question. The coach is not as confident as before (Marca)
Marcel Villas-Boas has snapped a record 13-game losing streak in the Champions League. And for the first time I scored in this draw
Queiroz dismissed as coach of the national team of Colombia