Czech Republic

Počty nakažených seniorů jsou dál vysoké, obzvlášť v rizikových krajích

Pozitivum aktuálnì pøedstavuje pokraèující pokles denních pøírùstkù nakaženıch, a to i ve všední dny, uvedl v pátek øeditel Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Podotkl však, že pokles oproti pøedchozím tıdnùm zpomalil.

Podle Duška také klesá podíl záchytu onemocnìní na objem testù, nicménì tento indikátor je stále velmi vysokı. Obzvl᚝ pøitom upozornil na zmìny ve skupinì seniorù nad 65 a 75 let.

Zatímco v øíjnu tvoøili lidé starší 65 let necelıch patnáct procent novì diagnostikovanıch a starší 75 let sedm procent, bìhem listopadu zatím èísla vzrostla. Seniorù nad 65 let byla mezi nakaženımi pìtina, nad 75 let desetina, stojí v dokumentu ministerstva zdravotnictví.

Dušek v pátek také u dvou zmínìnıch skupin obyvatel pøiblížil poklesy z posledního tıdne, které shodnì èinily prùmìrnì kolem 16 procent. Prùmìrnı pøírùstek v kohortì nad 65 let pak byl 930 pøípadù za den, v kohortì nad 75 let byl 506 novıch pøípadù.

Ochrana rizikovıch skupin je podle ministerstva v souèasnosti hlavním smyslem brzdìní epidemie, stejnì jako ulevování nemocnicím. „Sledujeme pozitivní trendy, poèet hospitalizací klesá. V dalších predikcích už tak nebudeme pracovat se superrizikovımi scénaøi,“ øekl šéf ÚZIS.

Optimismus však mírní souèasné velké rozdíly mezi jednotlivımi kraji Èeska. Nìkteré z nich se podle tabulek nachází v nejhorším stupni systému PES, napøíklad Vysoèina, Pardubickı èi Královéhradeckı kraj. „Nedochází tam k eskalaci, ale mají kvùli covidu hodnì hospitalizací seniorù a vùbec hospitalizací obecnì,“ popsal Dušek.

Ministr zdravotnictví Jan Blatnı tento tıden sdìlil, že v posledních tøech mìsících roku 2020 bude úmrtnost vyšší než v pøedchozích letech. Pøíèinou podle nìj není jen covid-19. Prùmìrnı vìk zemøelıch, kteøí byli v dobì úmrtí pozitivní na covid-19, je kolem 80 let. Podle ministra mùže bıt letos až 10 tisíc mrtvıch a zároveò pozitivních na covid-19. V Èesku zemøelo s covidem 7,5 tisíce lidí.

Football news:

UEFA on the Euro in one country: Each city will have its own scenario
FIFA and UEFA will ban Super League clubs from participating in tournaments under their own auspices
Mikel Arteta: Ozil has done a lot for Arsenal, but I want to steer the team in a different direction
Gladbach forward Embolo escaped from an illegal party through a window to the roof and hid in a nearby apartment
Simeone changes Atletico: he plays a hybrid scheme, gives players more freedom and believes in Suarez. The league title has not been so close for a long time
Villa defender Mings on Man City's 1st goal: I've never heard of such a rule. Nonsense
Pogba on 2:1 with Fulham: I will always be happy with victories and exits on the field