Czech Republic

Podnikatelé budou moci čerpat 500 korun i Antivirus, jak chtěla opozice

Ministerstvo financí dnes na svém twitteru uvedlo, že nyní již bude možné získat nejen kompenzaèní bonus, ale zároveò èerpat i z programu Antivirus. „Legislativu upravíme tak, aby to bylo možné i zpìtnì také pro již skonèená podzimní bonusová období,“ dodává ministerstvo.

Zákon do této chvíle umožòoval souèasné pobírání tìchto pøíspìvkù pouze spoleèníkùm malıch spoleèností s ruèením omezenım, což je podle pøedkladatelù novel diskriminaèní.

Ve Snìmovnì se k záležitosti sešly hned dvì pøedlohy. Jednu podali poslanci SPD, druhou skupina zákonodárcù KDU-ÈSL, TOP 09, STAN, ODS a Pirátù. Podle nich si osoba samostatnì vıdìleènì èinná, která je zároveò zamìstnavatelem, nyní musí zvolit, zda požádá o podporu pro zamìstnance, nebo pro sebe a svou rodinu.

Podobnì argumentují také poslanci SPD. „Tato situace tak fakticky staví osoby samostatnì vıdìleènì èinné pøed volbu, zda propustit zamìstnance, anebo bıt osobnì, popøípadì s celou rodinou, nìkolik tıdnù èi mìsícù nezavinìnì bez jakéhokoli pøíjmu,“ napsali v dùvodové zprávì.

Rozpoètové dopady odhadli pøedkladatelé obou novel na zhruba 300 milionù korun. Pøedlohy nejprve projedná vláda. Rozhodnutí bude na zákonodárcích. Snìmovna pøitom obdobné iniciativy odmítla pøi ètvrteèním schvalování novely, která zakotví trvalé osvobození pivovarù od spotøební danì za vylité nebo jim vrácené pivo. Možnost soubìhu koronavirovıch podpor prosazovali prostøednictvím pozmìòovacích návrhù poslanci lidovcù a obèanskıch demokratù.

Programy Antivirus jsou dva. V prvním stát proplácí celou mzdu s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda naøídila zavøít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténì do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. V druhém mohou firmy získat pøíspìvek, kterı dorovnává 60 procent náhrady do 29 tisíc korun superhrubé mzdy pøi omezení vıroby a služeb kvùli vıpadku poptávky, surovin èi personálu.

Football news:

Ronald Koeman: Barcelona in a difficult month with an abundance of outings showed character and deserved their victories
Frankie de Jong: I started to play closer to the penalty area, so I score more
Manchester United's 13-match unbeaten streak in the Premier League was Interrupted
Buffon on Ibrahimovic's clash with Lukaku: I don't think it's too bad. Tension can result in such words
Tuchel's Premier League debut: Chelsea had a record amount of possession and passing, but never scored against Wolves-zeros
Simeone is in the top 5 in terms of wins in La Liga matches. Diego has the best percentage among the leaders - 62%
Rudy Garcia: It would be great if Benzema would wear the Lyon shirt again