Czech Republic

Poháry se Olomouci vzdálily. Každý si musí sáhnout do svědomí, říká Hubník

„Soupeøi pøed námi sbírají body a už je tam vìtší rozdíl,“ hlesl kapitán Roman Hubník. „A teï jedeme do Plznì...“ Nic moc vyhlídky. Sigmáci proti Zlínu, jenž uniká zónì sestupu, nepùsobili patøiènì nažhavenì.

A když jim nešla hra pro køídlech, chybìl plán B. „Mìli jsme více hrát pøes kraje, tlaèit se do centrù, máme jich málo. I zakonèení. Tìžko si vypracováváme šanci. Na tom bychom mìli zapracovat. Hrozili jsme jen ze standardek,“ povzdechl si Hubník, se dvìma støelami nejnebezpeènìjší sigmák.

Je míè za brankovou èárou Zlína? Nebo není?

„Tušili jsme, že Zlín bude hrát víc dozadu. Èekal na naše chyby. Nemohli jsme se tam dostat, chybìlo i víc agresivity. Je to ztráta.“ Navíc Sigma inkasovala opìt ze zbyteèné penalty. Zas a znova. Tentokrát stoper Beneš nešikovnì nakopl Drameho. „Klíèovı moment, ale my jsme za celı zápas moc šancí nemìli, soupeø dobøe bránil,“ nevymlouval se Hubník.

Šestatøicetiletı zadák byl jedním z mála z domácích hráèù, co snesli mìøítko. Na prázdném stadionu jste slyšeli burcovat manèaft pouze ho a vıborného brankáøe Mandouse, kterı èapnul devìt støel z deseti: „Hrajte už dopøedu, kur...!“

S pøístupem tımu nemohl bıt lídr Hubník spokojenı. „Zejména v prvním poloèase,“ kıvne. „Zlín odehrál tìžké zápasy, bìhem ètrnácti dnù snad ètyøi. Tìžko se mi to hodnotí, každı si musí sáhnout do svìdomí, jestli odevzdal na høišti maximum. Pøíležitost dostali jiní hráèi a je na trenérovi, jak to bude hodnotit.“

Trenér Radoslav Látal udìlal po vítìzném, leè nepøíliš povedeném zápase s Brnem šest nevynucenıch zmìn, na lavièce však nemìl ani jednoho útoèníka a tím si sám svázal ruce. Yunis èi Zifèák by se hodili. I když modøí hráli bídnì, tahle prohra jde i za kouèem, jemuž po sezonì konèí dvouletá smlouva.

A bylo by pøekvapením, kdyby sportovní manažer Sigmy Ladislav Mináø našel dobrı dùvod pro její prodloužení, pokud Látal nevyhraje èeskı pohár. Jenže hra Olomouce spíše stagnuje a to je horší než šedivé deváté místo. Porážku po øízném vıkonu jako proti Spartì snesou fanoušci lépe než mdlé vystoupení se Zlínem. Zdaleka ne jediné.

Kdo by mohl Látala od pøíští sezony nahradit? Volní jsou sigmáci Pavel Hapal, Václav Jílek èi Roman Pivarník. Solidní vıbìr.

Hapal, kterı skonèil na lavièce slovenské reprezentace, se o Sigmu navíc aktivnì zajímá, pomáhá shánìt partnery, kteøí by mìli klub v budoucnu posunout dál. A to je zásadnìjší než to, kdo ji zrovna trénuje.

Football news:

Ronaldo is considering a return to Manchester United. Cristiano is ready to take a pay cut (GdS)
Arteta that Arsenal should not have been called to the Super League: We are one of the best clubs in the world. There is no denying the story
Man City have agreed to transfer 17-year-old winger Fluminense Kaiki for 12 million euros
Fonseca on 1:1 with Atalanta: Roma was better in the second half and showed character
Five years ago, esports was building its own Super League. The project failed due to the dissatisfaction of the players
Keylor Navas is the best Ligue 1 player in March
Rodgers on 3-0 with West Brom: Leicester can play much better