Czech Republic

Pomoc Smartwings je riziko. Podle Juříčka jim krach hrozil už předloni

„Není normální aby Ryanair dostal dvoumiliardovou podporu od britské vlády a pøevzal Smartwings,“ hájil na zasedání podporu tuzemského dopravce ministr Havlíèek. Podle nìj není pravda, že by stát Smartwings, ve kterıch drží bezmála polovièní podíl èínská spoleènost Citic, nìjakım zpùsobem zvıhodòoval. Stejnım zpùsobem jedná o záchranì zhruba desítky firem, které se do žádného záchranného programu nevešly. Pøíkladem mùže bıt Sokolovská uhelná, která zamìstnává pøes 3 000 lidí. 

Podle poslance a podnikatele Pavla Juøíèka není pravda, že by Smartwings byly pøed vypuknutím koronavirové pandemie zdravou firmou, jak její èeští majitelé opakovanì uvádí. „Byli jste na bankrot už v roce 2018,“ uvedl Juøíèek s tím, že firma má mnohem více závazkù vùèi vìøitelùm než vlastních pohledávek.

Podle spolumajitele spoleènosti Romana Vika ale za hospodáøskou situaci skupiny z konce roku 2018 nemohlo vedení soukromého dopravce, ale problémy, které si s sebou pøinesly státem øízené Èeské aerolinie.  „ÈSA jsme pøevzali v konsolidované ztrátì 5,7 miliardy, což jsme nezpùsobili my, ale ministerstvo financí. V ÈSA jsme vykazovali zisk kolem 200 milionù. Samozøejmì jsme nemohli vydìlat 5,7 miliardy za pár let,“ uvedl Vik.

O pomoci pro Smartwings se mluví posledních nìkolik tıdnù. Stát by se jí mohl zaruèit u soukromıch bank za úvìr ve vıši 500 až 900 milionù korun. Zástupci vlády vèetnì premiéra Andreje Babiše možnost podpory pøipustili, podle nich jde o strategickı podnik. Pomoc naopak nepodporuje ministrynì financí Alena Schillerová, k jedné firmì podle ní není možné pøistupovat jinak než k ostatním podnikùm. Možnost podpory kritizují také nìkteøí zástupci opozice, podle nichž nejde o strategickou firmu.

Smartwings patøí do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiøí Šimánì a Jaromír Šmejkal. Necelı polovièní podíl v dopravci drží èínská investièní spoleènost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkovı vstup státu do spoleènosti, ale potøebuje od státu pùjèku nebo garanci za úvìr na 1,7 až dvì miliardy korun.

Football news:

Hazard will miss the match with athletic
Juventus are Interested in Jacko
Micah Richards: Arsenal need to keep the Forward. It can attract other top players
York on Keane's criticism of De Gea and Maguire: Roy himself was not perfect when he played. He should be more restrained
Setien on Griezmann: When he plays, I am asked about Fathi, and Vice versa. Antoine is important to Barca
Setien on the situation with Messi: I haven't heard anything from him. Everything else is speculation
Sane did not pose in the number 10 shirt out of respect for Coutinho