Czech Republic

Pompeovy útočné výroky pohoršily čínskou ambasádu. Jsou prý plná ideologie a myšlenek studené války

Pompeo po støedeèním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) mimo jiné uvedl, že Komunistická strana Èíny se snaží znièit západní demokracie a rozbít západní spojenectví. V Senátu oznaèil Èínu za závažnìjší hrozbu než Rusko a ocenil zámìr pøedsedy horní komory Miloše Vystrèila (ODS) navštívit na pøelomu srpna a záøí Tchaj-wan. Uvedl také, že partnerství s ruskımi a èínskımi státními podniky pøi vıstavbì nového jaderného bloku v Dukovanech by oslabilo èeskou národní bezpeènost a suverenitu.

„Mike Pompeo ve jménu demokracie a svobody neopodstatnìnì útoèí a oèeròuje Èínu, snaží se svést všechny existující problémy na Èínu a zámìrnì podnìcuje neshody mezi ostatními zemìmi a Èínou. Jeho slova a jednání jsou plná ideologickıch pøedsudkù a myšlenek studené války, které jdou proti trendu dnešní doby,“ uvedl mluvèí velvyslanectví. Pompeovy vıroky proti Èínì oznaèil za pochybné a neoprávnìné.

„Jak øíká èeské pøísloví: ‚Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!‘ Doporuèujeme státnímu tajemníkovi USA, aby respektoval historická fakta, mezinárodní práva a základní pravidla mezinárodních vztahù, aby jednal v souladu se zájmy jak Èíny a USA, tak i spoleènımi zájmy lidu celého svìta a pøestal šíøit politickı virus a dezinformace, pøestal se vmìšovat do vnitøních záležitostí Èíny a narušovat solidaritu a spolupráci mezinárodních spoleèenství,“ dodal.

Pompeo zahájil návštìvu Èeska v úterı v Plzni, kde kromì jednání se svım protìjškem Tomášem Petøíèkem (ÈSSD) vzdal úctu americkım vojákùm, kteøí na konci druhé svìtové války osvobodili západní èást Èeskoslovenska. Dnes nejprve jednal s Babišem, vicepremiérem a ministrem prùmyslu a dopravy Karlem Havlíèkem a Lubomírem Metnarem (oba za ANO) v Kramáøovì vile, následnì vystoupil v Senátu, kde se úèastnil i krátké debaty s èleny horní komory. Posledním oficiálním bodem jeho programu bylo dnes jednání s prezidentem Milošem Zemanem, kterého se úèastnil i Babiš.

Football news:

Lewandowski scored for Schalke in their 10th Bundesliga game in a row. This is a League record
Gnabry scored the fastest goal in 18 years in the opening match of the Bundesliga
Manchester United have agreed a 5-year contract with Telles. It remains to be agreed with Porto
Sane made his debut for Bayern
Ronaldo posted a photo with the award for the best scorer from IFFHS: Happy to win 🇵 🇹 🇮 🇹 😀 💪 🏼
Godin will terminate his contract with Inter and move to Cagliari (Fabrizio Romano)
Wolverhampton made red and green uniforms to make the 12 Portuguese players at the club feel good. New level of care 🔴 🟢