Czech Republic

Poprvé v Heerenveenu pod čtyři minuty. Sáblíkové to stačilo na 4. místo

Kompletní stupnì vítìzù obsadilo trio domácích Nizozemek.

Vysoko nasadila laku už ta nejmladší z nich, 21letá Joy Beuneová èasem 3:58,90. Ten vzápìtí ještì vylepšila Irene Schouteová na 3:57,15, èímž o 17 setin pøekonala prosincovı rekord dráhy, jenž byl v držení Antoinette de Jongové.

V následující rozjížïce se de Jongová pokusila o protiakci a chtìla si vzít rekord zpìt. V páru se Sáblíkovou závod velmi rychle rozjela a po 1400 metrech ujíždìla Èešce o dvì skundy, až pak ji Sáblíková zaèala stahovat.

V cíli to však de Jongové na vítìzství ani na rekord nestaèilo, vıkon 3:58,52 znamenal koneèné 2. místo.

Sáblíková byla o 69 setin pomalejší a skonèila ètvrtá.

Stejná pozice jí v klání na 3000 metrù patøila i minulı tıden v rámci mistrovství Evropy ve ètyøboji. Tehdy sice na trojce porazila Beuneovou, ale pøedstihla ji Ruska Voroninová. Ta tentokrát obsadila až 8. místo.

V historii Svìtového poháru na dlouhıch tratích je Sáblíková jeho rekordmankou s až neuvìøitelnou bilancí, když z posledních ètrnácti roèníkù ovládla tøináct.

Letos je však pohár specifickı, namísto obvyklıch šesti kol se uskuteèní jen dvì. Sezona byla kvùli proticovidovım ochrannım opatøením smrštìna do pouhıch pìti tıdnù a celá, vèetnì evropského i svìtového šampionátu, se odehraje v uzavøené bublinì v Heerenveenu.

Druhé kolo poháru tedy bude pøíští tıden i závìreènım. Závodnice na dlouhıch tratích v nìm opìt absolvují tra 3000 metrù. Delší závod na 5000 metrù letos do kalendáøe poháru nebyl zaøazen

V A-divizi na 3000 metrù se pøedstavila rovnìž Nikola Zdráhalová. Ve druhé rozjížïce porazila Kanaïanku McCluskeyovou a èasem 4:10,37 o desetinu vylepšila svùj vıkon z evropského šampionátu. Celkovì obsadila v 13. místo.

Ve 48 letech vstoupila do své 29. pohárové sezony (!!!) rovnìž neznièitelná nìmecká veteránka Claudia Pechsteinová, pìtinásobná olympijská vítìzka. 

A nevedla si vùbec špatnì.

Ovšem i dopoledne v teoreticky vıkonnostnì slabší B-divizi na 3000 metrù se dìly podivuhodné vìci. Velkı norskı talent Ragne Wiklundová, o 28 let mladší než Pechsteinová, vıraznì vylepšila už tak vıborné vıkony z mistrovství Evropy a øekla si o pozornost skvostnım èasem 3:58,95. 

S pøehledem tak B-divizi ovládla a pøíští tıden by se rozhodnì nemìla ztratit ani v elitním „áèku“.

Football news:

Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca