Czech Republic

Poslanci neschválili, aby úřady musely ověřit majitele žadatelů o dotace

Žadatelé o dotace èi veøejnou podporu z øad firem budou muset údaje o svıch skuteènıch majitelích uvádìt, úøady to ale nebudou muset ovìøovat.

„Jde o téma, které do návrhu zákona pøibylo až v Poslanecké snìmovnì na základì pozmìòovacího návrhu Pirátù a které se Senát rozhodl korigovat. Já jsem k nìmu jak v Poslanecké snìmovnì, tak v Senátu zaujala neutrální stanovisko. Pokud bych ale mìla hodnotit obì verze, pak bych podpoøila verzi naètenou v Poslanecké snìmovnì, protože ta lépe povede k tomu, aby v evidenci skuteènıch majitelù podle pøipravovaného zákona o evidenci skuteènıch majitelù byly skuteènì relevantní údaje,“ øekla ve Snìmovnì ministrynì financí Alena Schillerová.

Poskytovatel dotace nebo veøejné podpory má podle novely zjistit majitele firmy buï z evidence skuteènıch majitelù, nebo si ji v pøípadì zahranièního vlastníka nechá doložit. Pokud nebude možné skuteèné majitele identifikovat, úøady by nemìly veøejnou podporu poskytnout. Senátoøi chtìli ale prosadit ovìøování skuteènıch majitelù. 

Pro senátní úpravu zákona byla ale z provládních poslancù jen Kateøina Valachová z ÈSSD, pro pùvodnì hlasoval také Milan Brázdil z ANO, ale pozdìji se opravil, že se spletl.

Ovìøování skuteènıch majitelù do vládní novely zákona chtìli prosadit senátoøi Lukáš Wagenknecht a Tomáš Goláò z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátù spolu s Miroslavou Nìmcovou z ODS.

„Nebude staèit, že se podíváme do rejstøíku, ale máme možnost skuteèného vlastníka ovìøovat podle skuteènıch statutárních listin a pøípadnì mùže ten, kdo poskytuje dotaci, žádat soud, aby byl rejstøík opraven, aby byla náprava v rejstøíku provedena, a do té doby nemusí udìlit dotaci,“ øekl poslancùm Goláò. Pro to, aby ve Snìmovnì prošla senátní verze zákona, to ale nestaèilo.

Pøijatá novela se má kvùli pravidlùm Evropské unie vıslovnì vztahovat také na realitní zprostøedkovatele èi svìøenské správce. Tıká se také tøeba nákupu ve starožitnictví. Ukládá identifikovat kupujícího pøedmìtu v hodnotì nad tisíc eur, zatímco evropská smìrnice ukládá tuto povinnost pro nákup cennosti nad 10 tisíc eur.

Football news:

Rivaldo: For Messi, PSG is a good option. The coach is an Argentine, and Leo will play with Neymar again
Ex-coach of Fiorentina and Bordeaux Paulo Sousa took charge of the Polish national team
Mandzukic on Milan and Zlatan: It is important to instill fear in your opponents. We have a lot of experience
The football Association of the Czech Republic said that Bican 821 scored a goal. Ronaldo has 760
The youngster is Interested in Arsenal lease. He decides together with his family
Against Barcelona in the Cup - a small Catalan club that has already knocked out Atletico. Here we picked up and launched the career of Alba
Aguero has contracted the coronavirus