Czech Republic

Pošta zveřejní návod, podle kterého si lidé budou moci prověřit doručené roušky

Pošta distribuovala roušky a respirátor lidem starším 60 let, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdìlovány a vkládány do obálek po pìti. Podle Státního ústavu pro kontrolu léèiv (SÚKL) pošta porušila zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostøedkù. Lze je distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce. Pošta mìla do tøí dnù pøijmout nápravná opatøení.

Roušky a respirátory, které chce vláda rozeslat zdravotnì postiženým, už nebudou distribuovány v papírových obálkách, øekl Prymula.

Èeská pošta se hájí tím, že pøevzala ochranné pomùcky, nikoli zdravotnický materiál. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) døíve øekl, že SÚKL nemìl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvùli šíøení poplašné zprávy. Proti tomu se ohradila øeditelka lékového ústavu Irena Storová.

„Na webu pošty budou zveøejnìny detailní informace k tomu, a jsou zkonzultovány se SÚKL, jakým zpùsobem mají lidé provìøit, jestli došlo k poškození roušek. Jestli došlo tøeba k mechanickému poškození, nebo tøeba vlhkostí,“ uvedl Prymula. Pokud se tak nestalo, je podle nìj možné materiál bez problému využívat.

Z dílèích výsledkù kontroly SÚKL na poštì podle Storové vyplývá, že výrobky naplòují zákonnou definici zdravotnického prostøedku a sami výrobci je tak oznaèují. Nelze je proto distribuovat pøi porušení originálního obalu nebo bez informací výrobce. Pošta by mìla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika. Pìt roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyòato z vìtších balení o 50 kusech. Respirátor zase nemìl informace v èeštinì a podle SÚKL nenese správné oznaèení shody s evropskými normami CE.

Roušky a respirátory pro ochranu pøed koronavirem dostane vedle lidí nad 60 let také 170 000 osob s plným invalidním dùchodem a 17 000 zdravotnì postižených do 18 let. „Roušky budou profesionálnì pøebaleny tak, aby už neodcházely v papírových obálkách,“ dodal Prymula.

Football news:

With Lukaku, it is useless to play in a power struggle. Shakhtar defender Bondar on the Inter forward
Ivanov will serve the match OF AZ-Rijeka in the Europa League. Rotor appealed his refereeing in the game with Loko
Gasperini on Ajax: it's not easy for everyone Against them. Atalanta made a great comeback
Real Madrid came away from defeat for the 8th time in a Champions League match, losing by 2 goals. The club has updated its record
Felix on red Bull's double: I enjoy playing in the Champions League the Most
Casemiro about 2:2 with Gladbach: The opponent entered the Real Madrid penalty area twice and scored twice. This is football
Guilherme about 1:2 with Bayern: Loko again showed that he can play against any opponent