Czech Republic

Povedený start sezony. Bezchybný Moravec byl ve vytrvalostním závodě pátý

Pøed vytrvalostním závodem si Ondøej Moravec vìøil. „Pokud se dokážu zkoncentrovat a nastavit na závod, je šance na dobrı vısledek,“ vyhlížel.

Pøesnì to se mu podaøilo.

První položku zvládl bezchybnì, stejnì tak i druhou. Když se pouštìl do tøetího bìžeckého okruhu, dokonce figuroval na prùbìžnì první pøíèce.

Závod jsme sledovali podrobnì

Moravec na nejlepší bìžecky ztrácel, dál si ale pomáhal precizní prací s malorážkou. Ani pøi tøetí položce nezaváhal a znovu se vyhoupl do popøedí.

Bude bezchybnı i poètvrté?

Ano, bude!

Moravec rychle vybílil všechny terèe a z poslední støelecké zastávky odjíždìl na prùbìžném druhém místì. Pøed ním byl jen Nor Johannes Bö, kterı pøedtím jednou chyboval.

Na trati Moravce neèekalo nic lehkého. V posledním okruhu o druhé místo na dálku bojoval s rychlım Quentinem Fillonem Mailletem, na kterého mìl náskok jen 18 sekund.

Bylo vidìt, jak èeskı reprezentant bojuje, jak se vydává ze všech sil. Na Francouze to ale tìsnì nestaèilo. Moravec do cíle dobìhl o pouhopouhou sekundu za Mailletem na tøetí pozici.

Ze stupòù vítìzù se ale ještì radovat nemohl, na trati se tou dobou totiž stále pohybovala spousta závodníkù. A mezi nimi nejvıše ènìl Nor Sturla Holm Lägreid.

Norskı biatlonista Sturla Holm Lägreid vítìzí ve vytrvalostním závodì v Kontiolahti.

Tøiadvacetiletı biatlonista ani jednou nechyboval, k tomu si rychle poèínal i na trati. Do cíle dorazil na vedoucí pøíèce o 19 sekund pøed krajanem Johannesem Böem a Moravce odsunul na ètvrtou pozici.

Lägreid jako by tomu sám nevìøil: když dokonèil závod, chvíli jen tiše stál na místì, až po nìkolika sekundách mu došlo, co dokázal, a zaèal jásat.

Pøed Moravce se poté ještì o tøi vteøiny dostal Nìmec Erik Lesser a èeskı reprezentant do nové sezony vykroèil na pátém místì.

„Super závod, jsem strašnì šastnı,“ radoval se v rozhovoru pro Èeskou televizi. „Po bìžecké stránce to nebylo top, ale v mém vìku už na sebe tolik netlaèím. Beru to všemi deseti.“

Daøilo se i Krèmáøovi

Kromì Moravce se do první patnáctky vmìstnal i Michal Krèmáø.

Ten se z pìtice èeskıch závodníkù vydal na tra jako první. Hned pøi úvodní položce vleže sice chyboval, v dalším prùbìhu ale své støelecké zaváhání napravil.

Pøi následujících tøech položkách už ani jednou nechyboval a nakonec obsadil 11. místo. Na desátého Rusa Alexandra Loginova ztratil 7 sekund.

„Jsem spokojenı, myslím si, že závod se mi povedl,“ øíkal Krèmáø. „Samozøejmì chybièka na støelnici mùže mrzet, ale i tak to je podle mì nejlepší vstup do sezony, co závodím v chlapech.“

Z dalších èeskıch biatlonistù už nikdo nebodoval.

Adam Václavík celkem nastøádal tøi støelecké chyby a obsadil 45. místo se ztrátou 4:51 minuty na prvního Nora.

Ještì o dvì místa níž skonèil mladík Jakub Štvrteckı, kterı minul celkem šestkrát a na èelo závodu ztratil 8:13 minuty.

Závody SP v biatlonu v Kontiolahti

Muži - vytrvalostní závod (20 km)

1. Lägreid 48:57,0 min. (0 trest. minut), 2. J.T. Bö (oba Nor.) -19,6 (1), 3. Lesser (Nìm.) -1:03,6 (1), 4. Fillon Maillet (Fr.) -1:05,9 (1), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:31,8 (2), 7. Fak (Slovin.) -1:32,0 (1), 8. Jacquelin -2:02,1 (2), 9. Guigonnat (oba Fr.) -2:13,6 (1), 10. Loginov (Rus.) -2:19,2 (2), 11. Krèmáø -2:26,3 (1), ...45. Václavík 4:51,9 (3), 76. Krupèík -8:08,8 (5), 78. Štvrteckı (všichni ÈR) -8:13,7 (6).

Football news:

En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game
Benzema is about 4:1 with alavesa: a Good game is important for confidence. After a tough week, Real Madrid are on the right track
Cheltenham scored against Man City after an out - in the best tradition of Rory Delap. Throw the ball to 30 meters helped the towel
Benzema has scored 15+ goals in 10 of his 12 seasons at Real Madrid
Ibrahimovic-Zapate: I've scored more goals than you've played in your career
Pep Guardiola: Foden should be a Photon, not de Bruyne. There is only one de Bruyne