Czech Republic

Požár chat Na Tokání policie odložila, vyhořely zřejmě kvůli závadě

„Provedenım šetøením nebyly zjištìny skuteènosti nasvìdèující tomu, že by došlo ke spáchání trestného èinu. Nejpravdìpodobnìjší verzí vzniku požáru je technická závada, vzhledem k tìmto skuteènostem byl pøípad odložen,“ sdìlil iDNES.cz policejní mluvèí Daniel Vítek.

Plameny objekty pohltily 22. kvìtna brzy ráno. Na místì zasahovalo asi 160 hasièù. Oheò zasáhl i pøilehlı les. Škodu policisté krátce po požáru vyèíslili na více než 23 milionù korun.

Pøi zjišování pøíèiny kriminalisté spolupracovali mimo jiné s vyšetøovateli hasièù èi se znalci z Technického ústavu požární ochrany. Hned po ohledání místa oznaèili za nejpravdìpodobnìjší pøíèinu technickou závadu. Museli však ještì poèkat na závìry znaleckıch posudkù.

Obì chaty z první poloviny minulého století, které mají soukromého vlastníka, jsou kulturními památkami. Právì památkáøi se na místo vypravili nìkolik dní po požáru, aby ho ohledali. Zároveò se spojili s majitelem objektù kvùli jejich budoucnosti.

Z domù prakticky nic nezbylo. Majitel pøed nìkolika mìsíci médiím øekl, že jsou neopravitelné a že by se mohly postavit nové.

„V tuto chvíli zatím nemáme od majitele žádné definitivní rozhodnutí. Èekáme, jak se vyjádøí,“ sdìlila redakci Vìra Brožová z Národního památkového ústavu.

Football news:

Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is