Czech Republic

Požár ve výšce přináší řadu komplikací. Hasičský expert radí, jak zvolit úkryt a zvýšit šanci na záchranu

Lidovky.cz: K tragickému požáru v Bohumínì došlo v 11. patøe panelového domu. Jak probíhá zásah hasièù, když hoøí ve vıškovıch budovách?
Jedná se o pøesnì stanovené postupy, které má Hasièskı záchrannı sbor ÈR zakomponovány v dokumentech a hasièi jsou na tyto situace cvièeni. Jistì vše je závislé na individuálních podmínkách pøi konkrétním zásahu. Požáry vícepodlažních budov jsou charakterizovány rùznımi parametry, napøíklad se zohledòuje pøítomnost velkého poètu osob, místností, rozdílnım zpùsobem využití jednotlivıch prostor nebo podlaží, nedostupností…

Lidovky.cz: A jak se postupuje pøi hašení takového místa, co vše musí zohlednit velitel zásahu?
Ve vícepodlažních a vıškovıch budovách musí velitel zásahu napøíklad organizovat a provést prùzkum, zvláštní pozornost vìnovat vıtahovım a instalaèním šachtám, ventilacím, svìtlíkùm a jinım zaøízením, kudy by se mohl požár šíøit, využít únikovıch cest, urèit zpùsob záchrany osob, zvíøat a materiálu, posoudit nutnost uzavøení plynu, popøípadì dalších energií, v celé budovì nebo jen v jejích èástech (spolupracovat s pøíslušnımi odbornımi službami), a také zajistit pozorování budovy a chování osob, popøípadì usmìròovat jejich chování a poskytovat informace o situaci.

Navíc musí poèítat i s komplikacemi, tøeba že narazí na nepoužitelnost zásahovıch a únikovıch cest, nebo že osoby budou panikaøit, nebude snadná komunikace s nimi…

Lidovky.cz: Jak moc je obtížné se dostat v co nejkratším èase na sídlištì?
Spíše je v øadì pøípadù obtížné zajistit prùjezd sídlištì, najít vhodné místo pro ustanovení techniky, zejména vıškové. Je pravdou, že pøi stavbì sídliš se s možností prùjezdu požární techniky poèítá, i s vybudováním takzvanıch požárních ploch právì pro vıškovou techniku. V praxi však øada obèanù parkuje tak, že prùjezd znemožòuje, správci požárních nástupních ploch o nì nepeèují, jsou poškozené, obsazené parkujícími automobily, nemají potøebné rozmìry - byly svévolnì zmenšeny.

Lidovky.cz: Co je na zásahu v takové vıšce nejkomplikovanìjší?
Urèitì je to dosažitelnost místa, kde hoøí. Èím vıše, tím vìtší nároky na poèet sil a na jejich fyzické zatížení. Dále je to šíøení horkıch zplodin hoøení v objektu - teplo, toxickı kouø. Šíøí se rychleji než plamen a ohrožují velice rychle obyvatele a zasažené osoby.

Zdenìk Hanuška, øeditel odboru IZS a vıkonu služby, generální øeditelství HZS...

Zdenìk Hanuška, øeditel odboru IZS a vıkonu služby, generální øeditelství HZS ÈR.

Lidovky.cz: Co má èlovìk dìlat, když v bytì zaène hoøet?
Zavolat o pomoc na linku 112 nebo 150, pokusit se hasit, pokud tím neohrozí vlastní bezpeènost, ale zejména rychle zavøít vstupní dveøe (nezamykat). Pokud se mu nepodaøí požár v jeho poèáteèní fázi uhasit, je potøeba rychle opustit prostor (byt) a poèkat na pøíjezd hasièù. Nezapomenout vzít s sebou osoby, o které peèuje nebo nad nimi má dozor a upozornit další osoby které se v domì nacházejí. Hlavnì se už pro nic nevracet, požár se rozvíjí velice rychle a nemusel by již návrat pøežít.

Lidovky.cz: A když se nedá dostat z bytu, jak mají lidé postupovat?
Volat o pomoc na linku 112 nebo 150, pokusit se hasit, opìt, pokud je to možné. Dále utìsnit vnitøní dveøe místnosti, do které se pøemístím, nejlépe pokud mají i vstup na balkon. Místnost, ve které vyèkávám, je vhodné volit tak, aby byla orientovaná do venkovního prostoru, kde je místo pro požární vıškovou techniku, tedy ne do dvora, kam technika nemùže zajíždìt. Upozornit na sebe hasièe, napøíklad vyvìšením prostìradla z okna, za kterım se nacházím.

Football news:

David Silva made his debut for Sociedad in a game against Real Madrid
Bayern Munich and Borussia Dortmund are Interested in Barcelona forward de La Fuente
Rodgers has 100 WINS in the Premier League in 210 games. Only Ferguson, Dalglish and Keegan have a better result among the Brits
Ferran Torres: I Knew that Manchester City have strong players, and in training I saw how
Leicester scored 6 points in the opening two rounds of the Premier League for the first time since the 2015-16 championship season
Magnus Carlsen: Edegor's Appearance at the start of my real is amazing
Rummenigge on saying goodbye to Tiago: He hugged me and cried for 5 minutes. I had tears too