Czech Republic

Prázdné silnice jako na jaře. Automobilový provoz za měsíc zeslábl o třetinu

Doprava zaèala klesat už v první polovinì øíjna, každım tıdnem klesá v prùmìru zhruba o desetinu. Postupnì se tak projevují vládní opatøení, kdy èím dál více lidí v posledních dnech pracuje z domova, zavøeny navíc postupnì byly restaurace, obchody nebo zábavní centra, kam lidé èasto auty cestovali. 

Vıraznìjší pokles v dopravì nastal èasto právì po zaèátku úèinnosti novıch vládních krokù. V pøípadì dalšího zpøísnìní protikoronavirovıch opatøení tak lze oèekávat také další oslabování provozu na silnicích.

Slabší intenzita dopravy má samozøejmì i pøímı vliv na nižší nehodovost. Slábnoucí provoz však podle mnoha expertù mùže vést i k negativním dùsledkùm. Upozoròují, že nìkteøí øidièi na volnìjších silnicích mohou ztrácet ostražitost a to zvyšuje riziko závažnıch dopravních nehod. 

To se potvrdilo už bìhem jarního nouzového stavu, kdy se podle statistik Centra pro dopravní vızkum i pøes snížení dopravy podíl usmrcenıch na poèet nehod zvıšil o 22 procent.

Oslabení provozu zaznamenali i dopravci. Poèet zákazníkù se u nich v posledních dnech snížil o vysoké desítky procent už na ménì než polovinu oproti bìžnému poètu cestujících. Dopravci proto zrušili desítky dálkovıch i lokálních spojù.

Roli hraje i poèasí

Kromì bezpeènostních opatøení zaskoèilo tuzemské øidièe i chladné øíjnové poèasí. Prudké ochlazení provázené snìžením v období 12. do 18. øíjna zvıšilo až o desítky procent poèet asistenèních zásahù oproti prùmìru v tomto období. Upozornila na to Èeská asociace asistenèních spoleèností (ÈAAS).

Druhı øíjnovı tıden pøinesl v øadì krajù bouøky, silnı d隝 i první sníh. Vìtšina motoristù pøitom stále používá letní pneumatiky. 

„Asistenèní spoleènosti pomohly v tomto období 5030 motoristùm v nouzi. Za jejich problémy mohla v øadì pøípadù jejich nepøipravenost na prudké zhoršení poèasí, které na nìkterıch místech pøineslo až deseticentimetrovou snìhovou pokrıvku. V tomto období má pøezuto na zimní pneumatiky pouze minimum øidièù,“ øekl èlen prezidia ÈAAS Vladimír Fuchs.

Nejhorší byla situace podle asociace 14. øíjna. Nejvíce práce mìly asistenèní služby v Praze, ve Støedoèeském a Moravskoslezském kraji. „Kromì technické nepøipravenosti se bohužel každoroènì potvrzuje i skuteènost, že na zaèátku zimní sezóny nejsou motoristé ještì zvyklí na jízdu na kluzké vozovce, za nízkıch teplot a za šera,“ doplnil Fuchs.

Podle statistiky ÈAAS už na podzim roste poèet pøípadù, kdy je nutné vyproštìní vozidla. Za øadu tìchto situací mùže kromì nepøizpùsobení rychlosti stavu vozovky také nevhodné obutí vozidla. V zimì navíc roste riziko defektu. Bìhem loòské zimní sezóny øešili èlenové ÈAAS na místì 9300 problémù s pneumatikami, složitìjší defekty si pak vyžádaly odtah do autoservisu v 10500 pøípadech.

Od listopadu zaène platit povinnost mít pøezuto za zhoršenıch podmínek. Pøi jízdì na nevhodnıch pneumatikách hrozí øidièi pokuta. Vedle toho asociace upozornila, že nesprávné obutí mùže zkomplikovat i technickou kontrolu vozidla nebo vyøízení pojistné události pøi nehodì.

Football news:

Barcelona are thinking about signing Garay due to Pique's injury
Pepe apologized for the red in the match with Leeds: there is no excuse for My behavior. I am deeply sorry
Manchester City have prepared a 10-year plan for Messi. After finishing his career, they want to make him an Ambassador for the club (The Times)
A Preston player who twice touched an opponent's genitals can be disqualified for 3 matches
Griezmann about his childhood: I tried to get into 10 clubs in France, but no one gave me a chance
Austin Matthew McConaughey (co-owner) is preparing for MLS: all season tickets have been sold, although there are only 2 players in the team, and the stadium (for $240 million) is still under construction
Lineker on Liverpool: Huge praise for Klopp's spectacular performance despite injuries