Czech Republic

Pražská restaurace navzdory zákazu znovu otevřela. Dovedly mě k tomu chybné kroky vlády, vzkázal majitel

Ve ètvrtek do provozovny pøijeli policisté, uvnitø našli 13 lidí. Na místì rozdali osm pokut v celkové vıši 4000 korun, jednání dalších pøítomnıch nahlásili pøíslušnım úøadùm, uvedla pražská policie na webu. Majitel restaurace pøesto otevøel i v pátek. Policisté tam situaci celı den sledovali a poté jednání provozovatele podniku i pøítomnıch hostù oznámili správnímu úøadu, øekl veèer mluvèí policie Jan Danìk. Provozovatel podle nìj odpoledne restauraci uzavøel.

Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) v pátek k pøípadu uvedl, že ve ètvrtek požádal policii a hygienu, aby konaly. Znevažování nastavenıch pravidel nepovažuje za hrdinství. „Otevøení restaurace Šeberák považuji za políèek všem slušnım lidem, kteøí dodržují platná opatøení, a pomáhají nám tak bojovat se souèasnou epidemickou situací,“ citovalo ministra na twitteru ministerstvo zdravotnictví. 

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ÈR Tomáše Prouzy by podnikatelé nemuseli dìlat podobné kroky, kdyby mìli od státu jistotu rozumné podpory. „Pane ministøe, to není hrdinství, to je zoufalství stovek tisíc podnikatelù a jejich zamìstnancù, že jim èasto bez øádného zdùvodnìní bráníte fungovat - a ani se neobtìžujete jim pomoci toto kritické období pøežít,“ uvedl Pouza na Twitteru.

Pražská hygienická stanice podle vyjádøení mluvèího Zbyòka Boublíka s policií ve ètvrtek komunikovala o detailech postupu v místì a v navazujícím správním øízení. Boublík nicménì podotkl, že hygienické stanici nepøísluší øešit pøestupky, které vznikly porušením povinností vyplıvajících z krizovıch opatøení vlády, jako je tøeba pøítomnost lidí ve stravovacích zaøízeních. Tyto pøestupky spadají pod magistrát. Hygienì pøísluší kontrola ministerskıch opatøení, jako je nošení roušek.

Majitel restaurace Šeberák Jakub Olbert informaci o tom, že otevøe, vyvìsil na facebookové stránky. „Omlouvám se všem, kteøí jsou pøesvìdèeni, že naše hostinské služby jsou také rizikové pro pøenos chøipky. Já už dále èekat nemohu. Doufal jsem, že mí pøedstavitelé vìdí, co èiní. Ale není tomu tak,“ uvedl.

Policisté na místì ve ètvrtek všechny návštìvníky upozornili na to, že porušili vládní naøízení. „Hlídky na místì udìlily osm pøíkazù v celkové vıši ètyøi tisíce korun. Zbylé ‚pøestupce‘ pak oznámili pøíslušnému správnímu orgánu k doøešení,“ sdìlil policejní mluvèí Jan Rybanskı. Majitel tvrdí, že každı host, kterı do restaurace pøijde a chce se obèerstvit, musí uzavøít dohodu o provedení práce, a stává se tak zamìstnancem.

Olbert v pátek i pøes policejní kontroly otevøel znovu. „Dovedly mì k tomu chybné kroky vlády a našich pøedstavitelù. Ve støedu nebo ve ètvrtek nám oznámili, že v nedìli nám øeknou, jestli v pondìlí budeme otevírat. Takto provozy nefungují. Zoufalí lidé dìlají zoufalé èiny,“ uvedl pro server iDNES. 

Pokud mu bude restaurace zavøena, chce pøípadnì žalovat vládu. Policie nemá informace, zda provozovna otevøe i o víkendu, situaci tam bude dál monitorovat, øekl Danìk.

Èesko tento tıden pøešlo z pátého do ètvrtého stupnì protiepidemického systému (PES). Restaurace ovšem stále musí zùstat zavøené, zmìna jim pouze umožnila provozovat vıdejní okénka až do 23:00, tedy o dvì hodiny déle než v pátém stupni. Hosté by do restaurací mohli chodit až pøi pøechodu do tøetího stupnì rizika, omezená by ale byla kapacita i otvírací doba.

Na konci øíjna odhalila mìstská policie restauraci otevøenou pøes vládní zákaz v Pardubicích na sídlišti Dukla. Strážníci ve spolupráci se státní policií v hospodì zjistili osm lidí. Pøed okolím byla restaurace maskovaná, napøíklad okna mìla zatemnìná.

Football news:

Lampard on Werner's unforced penalty: I'm upset. He gave a lot to Chelsea, it just went wrong
Napoli scored against Verona in 8.9 seconds. After the start of the match. Only Milan scored faster in Serie A
Werner did not score a penalty for the first time since October 2018. The series of 8 goals in a row was Interrupted
Arsenal will pay Real Madrid 2 million euros for the lease of Edegor. The transition can make Monday
Vladimir Gazzaev will lead Siena from the 4th Italian League instead of ex-striker Milan Gilardino
Ozil has signed a 3.5-year contract with Fenerbahce
Mikel Arteta: It was an honor to play with Ozil and train him. His success is undeniable