Czech Republic

Pražský klub Cross, v němž se měl po nocích natáčet film, prověřuje policie

„Toto je aktivita, která je naprosto nežádoucí a myslím, že neprobìhne. Beru to skoro jako výsmìch opatøením, protože celé noci ten klub vrátit do podoby, jako by byl otevøen s konzumací, tancem a podobnì, je opravdu nežádoucí. Je to pøíklad, jak bychom k tomu nemìli pøistupovat,“ øekl ministr. Pøi natáèení umìleckých dìl podle stávajících opatøení neplatí povinnost nosit roušky.

Film podle klubu pojednává o „elektronické hudební scénì, láskách a paøbách dnešní mladé generace“. Komparz podle nìj nemá nárok na honoráø, nutná je registrace a podpis smlouvy. Každý den se bude natáèet s jiným stylem hudby. „Jde o hodiny zábìrù na tanèící a bavící se lidi a pro vybrané menší epizodní role ve filmu,“ uvedl klub.

Na celou kauzu v médiích zaregovali i pøímo autoøi. „Píšeme ohlednì našeho nového nezávislého filmu, který je tvoøen Edoardem Herrozem and Annou Katrovas (režisér a hlavní hereèka). Media se nyní zahlcují titulky a vnímáme jako dùležité se k tomu vyjádøit,“ uvedli autoøi prostøednictvím webu klubu Cross.

„Tento film není spojený s žádnými školami ani spoleènostmi. Pochází èistì z naší iniciativy a je tvoøen bývalými studenty Prague Film School a studentkou FAMU,“ vzkazují autoøi.  „Realizace filmu je na úplném zaèátku, chtìli jsme dodržovat veškeré bezpeènostní regulace pro natáèení a vše jsme chtìli konzultovat i s Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k prohlášení pana Romana Prymuly, posuneme natáèení na lepší, bezkoronavirové èasy. Respektujeme preventní opatøení a zdraví je pro nás pøedevším,“ dodávají.

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umìní v Praze (FAMU) se od takové aktivity distancovala. „FAMU aktuálnì neprodukuje studentský film, který by se natáèel v prostorách klubu Cross, ani film, který by se obsahovì zabýval elektronickou hudební scénou. Pøi natáèeních našich studentských filmù dùslednì dbáme na dodržování bezpeènostních a hygienických naøízení a opatøení, které studenti respektují a chrání tak zdraví všech zúèastnìných,“ sdìlila dìkanka FAMU Andrea Slováková.

Football news:

Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points
Bayern scored 4+ goals in the 20th match at Flick. He has managed the team for less than a year