Czech Republic

Před explozí jsem slyšela bombardér, líčí Libanonka žijící v Bejrútu

„Nevím, èemu mám vìøit, ale nevìøím verzi o pyrotechnice nebo vıbuchu munice. I kdyby to byl vıbuch prošlıch vıbušnin urèenıch k likvidaci, doteï nikdo nevysvìtlil, co ten požár zpùsobilo,“ øíká exkluzivnì v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES.

Diala Sleyman

Diala Sleyman

Kde jste byla, když pøišla exploze?
Když pøišel ten obrovskı otøes, sedìla jsem pod okny v pokoji. Myslela jsem v první chvíli, že je to zemìtøesení, do pokoje silnì zavanul vítr a rozhoupaly se i závìsy na balkónì. Celı dùm se tøásl a ten zvuk byl ohlušující. Pak bylo chvíli úplné ticho. Asi minutu pøed tím jsem ovšem slyšela zvuk váleèného letadla, „bombardéru“.

Zvuk bombardéru? Jste si jistá?
Slyšela jsem jej, dokonce jsem slyšela i lidi v domì pøes ulici bavit se tom, že je to zvuk bombardéru a že to bude asi nálet. Dobøe ten zvuk znám, pamatuji si jej z minulosti. Z náletù.

Vláda øíká, že došlo k vıbuchu zabaveného ledku, kterı se používá k vırobì vıbušnin. Vìøíte tomu?
Nevìøím a lidé tomu, co øíká zdejší vláda, také nevìøí. To má své historické koøeny, protože vláda dovedla Libanon svou korupcí, neschopností, klientelismem a sektáøstvím k úplnému kolapsu. Na sociálních sítích se šíøí spousta rùznıch informací, ale oficiální vysvìtlení lidé, vyjma tìch, kteøí jsou spojeni se zdejší vládnoucí garniturou nepøijímají.

Jaké informace nebo spekulace?
Tøeba se šíøí i informace, že se oèekává ještì další vıbuch na nìjaké lodi, ale všechno jsou to jen nepotvrzené zprávy. Je tu zmatek. V každém pøípadì to ukazuje, že jsou lidé ztracení, nevìdí, co bude, jestli Libanon pøežije, jestli oni to pøežijí.

Chápu, že jsou zoufalí ze škod, které jsou.
Škody jsou obrovské. Všude jsou zakrvácení lidé, znièené budovy kilometry daleko od epicentra, nemocnice pøijímají stovky a stovky zranìnıch. Spousta budov v nìkolikakilometrové vzdálenosti je naprosto znièena. Tlaková vlna byla tak obrovská, že zdevastovala i centrum mìsta, nìkolik mıch kolegù a jejich pøíbuznıch je zranìnıch. Nejhorší je, že lidem nikdo nic nedá, vıbuch se stal v pomìrnì chudé ètvrti u pøístavu a lidé, kteøí tam pøežili, pøišli o všechno a skonèí všichni na ulici.  

Football news:

PSG boss faces jail: Swiss Prosecutor asks for 28 months for bribing FIFA Secretary General
Milan defender Duarte contracted coronavirus
Real Madrid may pay around 100 million euros for Mbappe if he does not extend his contract with PSG
Flick about the UEFA super Cup: We have to play our best if we want to win the trophy. We are waiting for a difficult match
The Macedonian journalist was upset that he did not have time to talk to Mourinho. Jose returned and promised a photo for the sake of his late father
Fati's compensation increased to 400 million euros. He will play for Barca under number 22
Flick about Goetz: I have been in contact with him a lot since my time with the national team, but Bayern are not thinking about a contract with him