Czech Republic

PŘEHLEDNĚ: Noční zákaz vycházení, uzavření prodejen. Co vše vláda nařídila?

Nová opatøení oznámil v pondìlí veèer po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula spolu s ministrem prùmyslu a dopravy Karlem Havlíèkem. Zpøísnìní vysvìtlili tím, že pøedchozí opatøení nezabrala a Èesku tak reálnì hrozí zahlcení nemocnici.

„Opatøení z posledních 14 dní se projevila jen minimálnì. Dùvodem je, že mobilita ani zdaleka neklesla, jak se oèekávalo. Reprodukèní èíslo se pohybuje v nepøíznivıch hodnotách. Hladiny se blíží k tìm, které ohrožují zdravotnickı systém,“ øekl po jednání vlády Prymula.

1.Zákaz noèního vycházení

Vláda se novì rozhodla zakázat noèní vycházení. Lidé musí od støedy zùstávat doma mezi 21:00 a 04:59. Vıjimky platí mimo jiné pro cesty do zamìstnání, vıkon povolání, neodkladné cesty kvùli ochranì života, zdraví a majetku, ale také pro venèení psù ve vzdálenosti do 500 metrù od bydlištì. V provozu mohou zùstat také rozvážkové služby potravin.

Dodržování zákazu budou podle Prymuly hlídat policisté. „Budou mít právo obèany legitimovat a kontrolovat,“ øekl ministr. Pokud èlovìka v dobì noèního vycházení hlídka zastaví, bude mít povinnost dokázat, že se na nìj vztahuje nìkterá z vıjimek, tedy napøíklad kam jde èi kde pracuje. Opatøení platí zatím do konce nouzového stavu 3. listopadu. Kabinet však pravdìpodobnì v úterı požádá Snìmovnu o prodloužení mimoøádného stavu.

2.Omezení maloobchodu

Maloobchodní prodejny musejí podle nového naøízení vlády zùstat v nedìli po celı den zavøené. V ostatních dnech mohou mít otevøeno pouze od 05:00 do 20:00. Nevztahuje se to na èerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvıšené koncentrace cestujících, jako jsou letištì, železnièní stanice nebo autobusová nádraží. Souèasnì se omezení doby nevztahuje na prodejny ve zdravotnickıch zaøízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy pøipravovat a bude možné si je vyzvedávat.

S ohledem na dušièky zùstávají otevøena kvìtináøství, vysvìtlil Prymula. Uvnitø nich však mohou bıt v jednu dobu maximálnì dva zákazníci.

Maloobchodní prodej i prodej služeb v provozovnách vláda pùvodnì omezila od ètvrtka 22. øíjna zatím do 3. listopadu, dokdy je aktuálnì platnı nouzovı stav. Kabinet ale podle vyjádøení nìkterıch ministrù pravdìpodobnì požádá Snìmovnu o jeho prodloužení, jednat o tom bude v úterı.

3.Povinnı home office

Firmám vláda naøídila povinné využívání home office u všech zamìstnancù, kterım to dovoluje charakter práce a provozní podmínky.

4.Plošné testování v domovech seniorù

V domovech seniorù se mají od pøíštího tıdne zaèít plošnì používat antigenní testy. Pokud odhalí nákazu covidem-19 u více obyvatel, bude u celého zaøízení následovat testování PCR metodou, tedy vıtìr z nosohltanu. Cílem je izolovat pacienty s covidem.

5.Omezení neakutní péèe v nemocnicích

Nemocnice podle nového naøízení musí omezit odložitelnou zdravotní péèi podobnì jako v bøeznu. Služby a rehabilitace v lázních se budou poskytovat jen tehdy, pokud je aspoò èásteènì hradí zdravotní pojišovny. Dosud mohly láznì pøijímat i samoplátce.

Omezení odložitelné péèe v nemocnicích má uvolit lùžka pro pacienty s covidem-19. „Vıkony, které jsou elektivní, se podle tohoto opatøení musí odkládat tak, jak to situace umožòuje, tıká se to i lùžkové péèe následné a dlouhodobé,“ øekl Prymula. Nemocnice podle nìj dobøe vìdí, jaké zákroky je možné odložit. Jako pøíklad uvedl vımìny kyèelních nebo kolenních kloubù, které neohrožují pacienty na životì.

6.Omezení trhù a mobilních prodejen

Vláda omezila také farmáøské trhy a další venkovní prodejny. Zákaz platí pro prodeje na tržištích a v mobilních provozovnách. Bude však existovat øada vıjimek. Naøízení se nebude vztahovat na pojízdné prodejny, které vozí potraviny do menších obcí. Na tržištích zùstává neomezen prodej ovoce a zeleniny, mléka, masa, vajec, pekaøskıch a cukráøskıch vırobkù i medu. Vše ale musí bıt z domácí vıroby. Vláda tak chce vyjít vstøíc malıch farmáøùm. 

Pro trhy, které za tìchto okolností mohou probìhnout, platí ale následující podmínky: Lidé nesmìjí zakoupené potraviny konzumovat v místì prodeje. Odstupy mezi stánky musí bıt minimalnì 2 metry a v jeden èas se na ploše nesmí vyskytovat více než 20 lidí na 400 metrù ètvereèních.

Football news:

Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it