Czech Republic

Překvapivá a rekordní vítězka čtvrtky Malíková: Řekla jsem si, že se kousnu

Barboro, skalp Lady Vondrové - to se jistì poèítá, že?
To se poèítá! (smích)

Zpravodajství z druhého dne MÈR

Vìøila jste, že byste mohla na ètyøstovce zvítìzit?
Snažila jsem se bìžet na juniorskı rekord, zároveò pak také hlavnì na sebe, abych pøekonala vlastní osobák. Když jsem vidìla Ladu na cílové rovince, jak už trošku tuhne, tak jsem si øekla, že se kousnu a pobìžím naplno. A to mi vyšlo.

Oèekávala jste podobnı èas, nebo jste i sama sebe trochu pøekvapila?
Øíkala jsem si, že bych nechtìla rekord pøekonávat jenom o setinky. Tajnì v hlavì jsem si myslela na to, že bych mohla bìžet pod 52 vteøin. Vùbec jsem ale neèekala, jak by to mohlo nakonec dopadnout, protože celá moje sezona byla trošku divná. Nemìla jsem soustøedìní, dvoufáze. Takže dosáhnout na èas 51,65 je pro mì nìco neskuteèného.

Jakou jste si pro závod zvolila taktiku?
Asi jako vždycky. První dvoustovku jsem rozbìhla trochu pomaleji, mohlo to bıt kolem 25 sekund. Potom už jsem to vlastnì jen tak nìjak dobìhla.

Pomohlo vám, že jste do závodu nešla v pozici nejvìtší favoritky?
Ano, mìla jsem víc èistou hlavu, což mi hodnì pomohlo. Po nìkolika letech jsem si vyzkoušela trošku jinou roli, to mi vyhovovalo. Vlastnì jsem si i užívala, že nejvìtší tlak byl vyvíjen na Ladu, na mì se trošku zapomínalo.

Barbora Malíková si dobìhla pro zlato na mládežnické olympiádì v Buenos Aires.

Barbora Malíková v roce 2018, když si dobìhla pro zlato na mládežnické olympiádì v Buenos Aires.

Bìhem závodu jste si pøichystala mohutnı finiš. Nastavila jste si myšlenky tak, že nemusíte skonèit druhá?
Po pøedchozích zkušenostech jsem si dokázala v hlavì vytvoøit vizualizace, že bych klidnì mohla dobìhnout druhá, ale i první, nebo bych mohla vytuhnout a skonèit tøeba ètvrtá. Soustøedila jsem se na to, abych vždycky vìdìla, jakım stylem mám za každé situace bìžet. Když jsem pak dobíhala do poslední rovinky, øekla jsem si: „Tak fajn, teï bych mohla Ladu i dát!“ A bìžela jsem podle toho.

Sobotní rozhovor

Lada Vondrová na èeském šampionátu v Plzni.

Takže jste si veèer pøed závodem v mysli vytyèila cíl, že dobìhnete první?
Øíkala jsem si nejdøív, že urèitì vyhraje Lada. Pak jsem si ale øekla, že by to mohlo bıt klidnì jinak, pøipustila jsem si, že se mùžu kousnout a vyhrát tøeba i o prsa. Bìžela jsem pøesnì podle toho, co jsem si pøedstavila v hlavì. Ještì ráno pøed závodem jsem si to opakovala.

V probíhajícím roce už atletika pøišla o mistrovství svìta juniorù v Keni, o mistrovství Evropy v Paøíži a také o olympiádu, jejíž odklad vám osobnì hraje do karet. Jaká je pro vás tedy tato sezona?
Samozøejmì olympiáda je olympiáda, tam jsem se rozhodnì chtìla kvalifikovat, mım letošním hlavním cílem ale byla Keòa. Ta mì mrzela nejvíc. Jak následnì prakticky ze všeho sešlo, tak ze mì opadl i stres. Soustøedila jsem se hlavnì na to, abych byla zdravá a mìla z bìhání radost. Z toho to pak všechno vzešlo.

O vás je známo, že jste mìla ponožky pro štìstí. To stále platí?
Už jsem to pozmìnila, protože šastné ponožky zaèalo používat hodnì atletù, takže to nebylo dobré. Letos mám tretry pro štìstí. Z Ameriky jsem si objednala speciální barvy, namalovala jsem si na nì muchomùrky ze hry Mario. Pøidávají rychlost, takže to asi opravdu funguje, protože mi ji daly! (smích) 

Football news:

The opinion of Koeman became the decisive issue for Dembele. The coach considers the Frenchman superfluous in the Barca squad
Neville on the Premier League: I bet on city, but I'm changing my mind. Just because I looked at Liverpool
Marc-Andre Ter Stegen: Barca's Goals are still the same: to fight for all the trophies
Dembele is close to a move to Manchester United. Barcelona will let him go for 50-60 million euros
Tottenham want to sign rüdiger due to too high price for Skrinjar
The package goes to Lyon for 21 million euros. Milan will get a percentage of the midfielder's resale
Sancho and Buerki will not play against Bayern in the German super Cup match. They have SARS