Czech Republic

Premiéra mezi elitou a hned v televizi. Bez Američanů a proti favoritovi

„Postup do Paddock ligy je obrovskı milník v naší historii. Oèekávání jsou obrovská,“ neskrıvá pøedseda klubu a hráè Petr Stejskal.

Pojïme na zaèátek. Jak vzpomínáte na start amerického fotbalu v Pøerovì?
S nadsázkou øíkám, že ten tım, co odehrál první sezonu, byla taková skupina kamarádù do piva. Vletìli do toho po hlavì a dali do toho vše, co jsme mohli. Obrovskou vıhodou tohoto tımu se stal jeho zakladatel David Novotnı, kterı byl schopen dát tımu základy na všech pozicích. Postupnì ale stoupaly nároky na jednotlivce, už to chtìlo více pøípravy než jen na tréninku. Požadavky na individuální pøípravu rostly a mìnila se skladba tımu. Obrovskou zmìnu pøineslo zranìní spoluhráèe Radima Dohnala bìhem pøípravy na první druholigovou sezonu. Chvíle, která mìla tımu ublížit, mu nakonec paradoxnì pomohla, protože Radim se pøesunul na post šéfa útoku a úplnì zmìnil jeho tváø. Radimùv rukopis neslo už vítìzství v Bronze Bowlu. Velkou zmìnou byl také pøíchod øady sponzorù, díky nimž jsme mohli zlepšit podmínky pro pøípravu hráèù, a patøí jim za to velké díky.

Postupovali jste prùbìžnì z jedné ligy do druhé. Jaká to byla cesta, jak na ni vzpomínáte?
V první øadì chci øíct, že jsme na tuto cestu strašnì hrdí. Postupovali jsme krùèek po krùèku, získali Bronze i Silver Bowl a nikdy jsme nebyli do nìjaké ligy nasazeni administrativnì. Vzpomínky jsou to nádherné, o první sezonì už jsem mluvil. Nádherné jsou i vzpomínky na vítìzství ve tøetí lize, které od nás nikdo neèekal. Vzpomínáme na to obrovské zklamání všech hráèù po prohøe v Ústí, která znamenala nepostup do Silver Bowlu, i na to, s jakou chutí uspìt pak kluci vstoupili do následující sezony. Èerstvé jsou pak ty krásné emoce po postupu do Paddock ligy, což je podle mì obrovskı milník v historii klubu. Od této chvíle bychom chtìli zaèít psát novodobou historii.

Co podle vás stojí za kontinuálním vzestupem klubu?
Co se tıká zaèátkù, kdy jsme hráli v sedmièkové, a pak osmièkové podobì, tak tam byla urèitì schopnost hrát pestøe. Mìli jsme štìstí, že jsme mìli od poèátku slušného quarterbacka a chu rozvíjet i pasovou hru - tím jsme byli ménì èitelní a urèitì ten fotbal i hráèe více bavil. A zkušenosti Davida Novotného, kterı hrál fotbal 20 let, byly k nezaplacení. S pøechodem do jedenáctky se to zmìnilo, už to byl ten skuteènı fotbal a všechno bylo složitìjší. Tady hroznì pomohl ofenzivní mozek, jakıch možná u nás moc není. Radim Dohnal dokáže fotbal vidìt pohledem, kterı vìtšinì z nás chybí. Pøesunem na Spartak jsme získali zázemí, vlastní šatny a najednou jsme mìli místo, kde jsme celı rok. Hra u nás nikdy nebyla postavená na individuální vıkonnosti jednoho hráèe, protože to podle mì nejde dlouhodobì. Tohle tvoøí i tımovou kulturu a hráèi vìdí, že to, zda si zahrají, je jen na nich. Nemusejí se bát, že budou makat a pak je nahradí nìkdo za peníze. A asi to dìláme dobøe, když se ozıvají hráèi jinıch tımù, že by u nás chtìli hrát.

Petr Stejskal, hrající šéf klubu Pøerov Mammoths

Petr Stejskal, hrající šéf klubu Pøerov Mammoths

Máte velmi slušné návštìvy, jak berou fanoušci v Pøerovì americkı fotbal?
To je spíš otázka pro nì, ale loni jsem slyšel jednu vìtu, která asi na tu otázku odpoví. Jeden èlovìk mi øekl: „Vy a hokejisti jste jediní v Pøerovì, kdo dokáže lidi vytáhnout z domu na stadion“. To nás tìší. Máme vıborné fanoušky.

Uvedli jste, že chcete hrát nejvyšší soutìž bez hráèù ze zahranièí. Není to až moc velkı risk?
Je to o smìøování našeho klubu na dlouhé roky dopøedu. Když se mìnilo vedení klubu po odchodu Davida Novotného a stal jsem se pøedsedou, tak jsme toto téma diskutovali a jednoznaènì jsme si øekli, že to prostì není naše cesta. My importy nevidíme jako cestu, ale jako zkratku pro dosažení krátkodobého úspìchu. Poøád slyšíme, jak importi posunou celı tım, ale pak se ten hráè zraní a neúspìch se tím omlouvá. Kde je pak posun celého tımu? Peníze jsou pro sport strašnì dùležité, ale musí bıt vynaložené úèelnì. Kde je dnes v kopané Benešov, Láznì Bohdaneè, Blšany a podobné tımy, které na chvíli vyletìly jen díky tomu, že krátkodobì napumpovaly tım obrovskım objemem penìz. Import vyjde odhadem na èástku v øádu nižších statisícù za rok, pøijede vám tìsnì pøed sezonou, a pak hned odjede. Za 300 tisíc korun investovanıch do zázemí vytvoøím minimálnì o 50 procent lepší podmínky pro trénink hráèù, a tím zlepším každého z nich. Je to risk? Je to t잚í cesta, jak bıt v Paddock lize úspìšnı. Ale naším cílem není hrát o titul, my se chceme tu první ligu uèit, chceme v ní bıt trvale, i kdyby to mìlo znamenat tøeba nìkdy sestoupit a znovu se dostat zpìt. Navíc si nedovedu pøedstavit, že bych pøivedl amerického quarterbacka a posadil našeho, kterı loni udìlal obrovskı progres a má lví podíl na postupu. Nebo running backa a posadil bych reprezentanta a takto bych mohl pokraèovat.

A co ameriètí trenéøi, ty byste brali?
Americkı trenér, to je jiná otázka. Kromì investic do zázemí je to kapitola, na kterou finance støádáme a rozhodnì bychom do budoucna chtìli amerického trenéra, kterı bude s tımem tøeba tøi roky v kuse - a to jak s tımem mužù, tak s juniorkou. Proto je to otázka do budoucna, je tøeba na to mít prostøedky a najít èlovìka, kterı bude ochoten tu tak dlouho bıt a pochopí i naši filozofii. Ale rozhodnì je to další krok na naší cestì.

Na závìr k vám. Co pro vás osobnì americkı fotbal znamená?
Hrál jsem celou základní školu hokej, pak se vìnoval kopané, není snad sport, kterı bych rekreaènì nedìlal. Americkı fotbal je ale nìco jiného. Všech jedenáct lidí musí udìlat pøesnì to, co má, aby vše klapalo. Ta energie na každém tréninku, kde proti sobì stojí útok a obrana a chtìjí se v každém snapu porazit. Ta rozdílnost lidí a potøebnıch povah, kterou pak pøesto skloubíte v jeden fungující celek padesáti lidí. To prostì jinde nenajdete. Vìnuji mu teï vìtšinu svého volného èasu. Mám i plány, jak skloubit fotbal a práci, tak abych mu mohl dávat ještì více a abych se tøeba mohl za deset let ohlédnout a øíct, jak pìknou organizaci jsme vybudovali.

Football news:

Van de Beek's adviser: Donny is a substitute player at Manchester United. I don't like it at all
Koeman about Griezmann: I'm very happy. Now he has more freedom and is doing a great job
Neymar owes 34.6 million euros to the Spanish tax service
Bayern are hunting for a 1.63-foot defender. He ran away to Brighton from Chelsea to play
PSG are Interested in Diego Costa. Atletico is ready to release the striker and sign Cavani instead
Lampard on the altercation with Mourinho: noted that he spoke to the referee more often than to his players. Jose and I get along well
Ronald Koeman: It is good that Messi called for unity. I hope it will be calmer now