Czech Republic

Příbramská nemocnice čelila útoku hackerů. Rozesílali podvodné e-maily s výsledky testů na koronavirus

„V uplynulıch dnech došlo ke zneužití jména Oblastní nemocnice Pøíbram a také jména jedné z jejích zamìstnankyò. Lidem byly jménem nemocnice zasílány neadekvátní e-maily s údajnım vısledkem jejich testu na pozitivitu onemocnìní covid-19,“ uvedl Janota.

Podvodné e-maily nahlásilo nìkolik lidí, podle mluvèího šlo o jednotky pøípadù. Situaci se podle nìj podaøilo bìhem nìkolika hodin vyøešit.

„Chceme pacienty i další veøejnost ubezpeèit, že veškerá data pøíbramské nemocnice jsou v tuto chvíli plnì zabezpeèena, a pøipomínáme, že nemocnice vısledky testù na covid-19 zasílá pouze formou SMS, nikdy ne ve formì e-mailu,“ dodal mluvèí.

Podvodné e-maily s falešnımi vısledky testù na covid-19 rozesílají podle NÚKIB neznámí útoèníci s cílem získat pøístup do zaøízení pøíjemce e-mailu. Vısledky pøicházejí i lidem, kteøí na testech nebyli. E-maily podle NÚKIB obsahují odkaz na šifrovanı excelovı soubor s makrem ve formátu .xlsm. Soubor slouží ke stažení škodlivého kódu, kterı by útoèníkovi umožnil pøístup do zaøízení pøíjemce e-mailu.

„V pøípadì, že podobnı e-mail dostanete, dùraznì doporuèujeme neotvírat odkazy ani pøílohy, pokud si nejste zcela jisti, že je zpráva legitimní. To lze ovìøit napøíklad kontrolou adresy odesílatele, která by mìla odpovídat e-mailové adrese zdravotnického zaøízení, které vás testovalo,“ uvedl NÚKIB.

Na podvodné e-maily a textové zprávy s vısledky testù na covid-19 tento tıden upozornila napøíklad pražská Všeobecná fakultní nemocnice. Jinı typ podvodnıch textovıch zpráv, které souvisejí s koronavirem, zaznamenala poèátkem øíjna Fakultní nemocnice Plzeò. Pacientùm oznamovaly zrušení termínu operace nebo vyšetøení, odùvodòovaly to šíøením nákazy.

Football news:

Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid
Gattuso on Napoli: Almost lost to AZ, although they could have reached the playoffs
Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern