Czech Republic

Přicházejí české kloktací testy na covid. Stát budou jen 130 korun

Kloktací testy vyvinuli vìdci z Ústavu molekulární a translaèní medicíny Lékaøské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jak test funguje? Koupíte si – v dohledné dobì tøeba v lékárnì – testovací sadu. Ta obsahuje odmìrku na vodu a transportní plastovou zkumavku. 

„Vyšetøovanı si, napøíklad doma, nabere obyèejnou pitnou vodu do odmìrky a vykloktá si dutinu ústní a hltan. A to po dobu 20 až 30 sekund. Obsah pak vyprázdní z úst do pøiložené odbìrové zkumavky, v níž je transportní prášek,“ vysvìtluje šéf projektu a øeditel zmiòovaného ústavu Marián Hajdúch. 

Zkumavku testovanı uzavøe a zabalí dle návodu. Vyhodnocení musí bıt laboratorní, takže v pøípadì domácího kloktání musíte svùj vzorek následnì doruèit na odbìrové místo. Pokud vám test nenaøídil lékaø nebo hygiena, je tøeba za následné laboratorní vyhodnocení zaplatit èástku kolem 1 800 korun. 

Samoodbìrová kloktací soustava Gargtest. Vyšetøení je založeno na principu...

Hajdúchùv tım aktuálnì dokonèil certifikaci testu a zahájil vırobu. „Neumím øíct, kdy pøesnì budou testy v lékárnách, v takové fázi ještì nejsme, ale k dispozici pro distribuci budou prakticky od pøíštího tıdne,“ popisuje a naznaèuje, že lékárny by následnì mohly test pomìrnì rychle naskladnit: „Právì se øeší distribuèní kanály. Poptávka je už teï obrovská, samotné nás to pøekvapilo,“ øíká Hajdúch, kterı patøí mezi respektované kapacity v oblasti vızkumu léèiv a molekulární onkologie. 

A právì onkologiètí pacienti podle nìj test rovnìž využijí: „Mívají z léèby poškozené sliznice, navíc jsou rizikoví pacienti a musí na testy docházet èastìji. Bude to pro nì o dost komfortnìjší.“ Test funguje zároveò i na jiné viry. Univerzita se pro vırobu spojila s nìkolika komerèními farmaceutickımi subjekty. 

Testy jsou prı spolehlivé

Základní otázka: Opravdu kloktání stoprocentnì funguje? Na trhu se v minulosti objevilo už nìkolik nespolehlivıch „domácích“ testù. „Klinicky jsme Gargtest validovali na poètu 459 párovıch vzorkù pacientù a srovnali jsme ho s klasickım vıtìrem z nosohltanu. Vısledky standardního odbìru se od samoodbìru Gargtestem signifikantnì nelišily a byly funkènì srovnatelné,“ tvrdí Hajdúch.

Prymula: Bude to lepší pro dìti

I podle epidemiologa Romana Prymuly jsou nové èeské kloktací testy (na trhu by se postupnì mìly objevit i další podobné produkty od spoleèností Protean a DIANA Biotechnologies) spolehlivé. „A daleko vıhodnìjší. Sám jsem pøed dvaceti lety dìlal studii, kde se používaly vıtìry tyèinkou u dìtí do dvou let. Samozøejmì to bylo nepøíjemné. Odbìrové soupravy na kloktání budou lepší,“ naznaèuje Prymula, že by se novı test mohl uplatnit tøeba ve školství, což udìlali na konci záøí v Kanadì. 

Tam jako první na svìtì použili kloktací testy na plošné testování vìkové kategorie 4 až 19 let, mezi kterou se nákaza šíøila nejrychleji. Bylo to komfortnìjší, administrativnì ménì nároèné, rychlejší. Také kanadské testy v laboratoøích ukazovaly stejnou spolehlivost jako vıtìry z nosohltanu. 

Kanadu v plošném testování škol následovalo tøeba Rakousko. Gargtest ve ètvrtek jako první zkusili zamìstnanci Èeské filharmonie. Hajdúch a spol. vidí celkovì další možné využití právì ve vìtších kolektivech, které se musí testovat pravidelnì“ – a už hudební, divadelní, èi tøeba sportovní.

Kurır vás „otestuje“ doma

Kloktací testy se používají také ve Vídni, kde je pøímo do domácností doruèují vyškolení kurıøi na kolech èi elektronickıch skútrech. Po mìstì jich jezdí desítky. Lidem pøijde pøedem SMS zpráva s pøedpokládanım èasem návštìvy a pøipomenutí, aby krátce pøed testem nic nekonzumovali. Následnì si potenciální nakaženı vykloktá doma, nemusí tedy nikam do fronty, a vzorek odevzdá zpìt kurırovi, kterı ho odveze do laboratoøe.

Football news:

Liverpool have scored 34 points in 18 Premier League games. Under Klopp, it was worse only once - in the 2015/16 season (27)
Schalke lost to Eintracht and returned to last place in the Bundesliga
Messi will start for the Super Cup final with Athletic
Lautaro on Lukaku before Juve: Ronaldo will play an important role in the match, but we also have our killer
Jovic scored a double in the 1st game for Eintracht after returning. Almost a year has passed since the last goal for Real Madrid
Klopp pro 0:0 with Manchester United: We didn't score, and that's the most important thing in football. This is not the result we wanted
Henderson on 0:0 with Manchester United: Liverpool disappointed. We were better and did enough to win