Czech Republic

Případ masivního úhynu ryb v řece Bečvě, které se otrávily kyanidem, převzala policie

„V tuto chvíli jsme pøípad pøedali kriminální policii, která to šetøí. Jakékoliv další informace z naší strany by mohly zmaøit vyšetøování. Urèitì nechceme, abychom kvùli pøílišné informovanosti nedošli do cíle,“ øekla mluvèí ÈIŽP Radka Nastoupilová. Podotkla, že cílem vyšetøování je usvìdèit pùvodce havárie. Práce inspektorù nekonèí, celı tıden odebírali vzorky. „Hlavní tíhu nyní nesou kriminální policisté ze Vsetína, kteøí pøípad nyní šetøí,“ doplnila Nastoupilová.

Podle krajské policejní mluvèí Lenky Javorkové vyšetøování pokraèuje. „Nebudeme v tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu vyšetøování podrobnìjší informace sdìlovat. Nechme naše kolegy pracovat, až bude ve vìci nìjakı posun, informace zveøejníme,“ øekla Javorková.

Pozornost smìøují vyšetøovatelé k Valašskému Meziøíèí, první následky ekologické havárie byly totiž zaznamenány u Chorynì a Lhotky nad Beèvou, vzdálené od mìsta zhruba šest kilometrù. Valašskomeziøíèská chemièka DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, hned v pondìlí popøela, že by zneèištìní šlo od ní. V úterı ji v tiskové zprávì vylouèila jako možného pùvodce havárie i ÈIŽP. Vısledky rozborù vody, podle kterıch ryby otrávil kyanid, byly oznámeny ve ètvrtek.

Zneèištìní zasáhlo více než tøicetikilometrovı úsek Beèvy po Pøerov. Rybáøi z vod do kafilerií poøád odvážejí otrávené ryby. „Sbìr i nadále pokraèuje, ale hatí to bohužel nyní d隝. Na nìkterıch místech toku máme kvùli mrtvım rybám záchytné sítì, ale kvùli možnému zvednutí hladiny jsme je museli odstranit,“ øekl ÈTK pøedseda Územního svazu rybáøù pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. „Nemám ještì informaci o tom, že by byl znám viník,“ doplnil.

Kontaminace se v Beèvì objevila v nedìli, postupnì od Vsetínska postupovala od Hustopeèí nad Beèvou, Teplic nad Beèvou, Hranic, Lipníku nad Beèvou až do Pøerova a dál. Koncentraci nebezpeènıch látek v øece se již podle Povodí Moravy podaøilo naøedit zvıšením odtokù z pøehrad. Kontaminaèní mrak zanechal spouš v podobì mrtvé øeky. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ÈIŽP zhruba jednou za deset let.

Football news:

Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk