Czech Republic

Případné změny v daňovém balíčku jsou nyní na Senátu, uvedla Schillerová

Schillerová upozornila, že Zeman již pøi projevu ve Snìmovnì pøi projednávání státního rozpoètu uvedl, že pokud se bude jakýmkoli zpùsobem zvyšovat sleva na poplatníka, tak uplatní své prezidentské veto. „Což je vìc, kterou já mùžu v tuto chvíli jen pøednést v Senátu. Je to v rukou senátorù,“ uvedla ministrynì.

Problémem je také podle ní omezení platnosti daòových zmìn na dva roky. „To je také v rukou Senátu. Muselo by tam být nìkolik novelizaèních bodù, které by musely jasnì øíct, co bude platit od roku 2023,“ uvedla Schillerová.

Zároveò upozornila, že zmìnu slevy na poplatníka nelze oddìlit od nastavení daòových sazeb. „Sleva na poplatníka se nezruší, dnes je 24 840 korun a stojí to roènì 130 miliard korun. To je více než bude stát snížení danì na 15 a 23 procent,“ uvedla ministrynì. Dodala, že pokud by se zvyšovala sleva na poplatníka se zavedením sazeb z pøíjmu 19 a 23 procent, pak by stoupla daò drtivé vìtšinì živnostníkù. V pøípadì fyzických osob samostatnì výdìleènì èinných pøedstavuje totiž daò z pøíjmù 15 procent. Poèítá se ze základu danì.

Snìmovna schválila v daòovém balíèku nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb danì z pøíjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daòové slevy na poplatníka na 34 125 korun. To by znamenalo pøíští rok propad pøíjmù veøejných rozpoètù zhruba o 130 miliard korun. Následnì premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorùm, aby pøi projednávání balíèku slevu na poplatníka zrušily. Zároveò navrhl novì kompenzovat výpadky pøíjmù obcí a krajù 20 miliardami korun roènì, a to po dobu dvou let.

Vedení ODS døíve uvedlo, že chce v Senátu prosazovat zavedení sazeb danì z pøíjmu fyzických osob 15 a 23 procent, pøípadnì 16 a 23 procent. Krajùm a obcím chce kompenzovat polovinu výpadku jejich pøíjmù. ÈSSD prosazuje daòové sazby 19 a 23 procent, zvýšení daòové slevy na poplatníka z 24 840 na 30 tisíc korun a obcím a krajùm chce zvýšit podíl na pøíjmech z výbìru danì od fyzických osob. Piráti by podle poslance Mikuláše Ferjenèíka souhlasili se sazbou danì 17 procent pøi souèasném zvýšení slevy na poplatníka o 4000 na 28 800 korun.

Football news:

Aguero has contracted the coronavirus
Pogba on the 1st place in the Premier League: Manchester United is still far from the trophy. This is not enough
Rebic and Krunic recovered from covid, Theo has a false positive test
Leandro Paredes: We want to see Messi at PSG, it's natural. I hope he will be with us
Kahn-Neuer: 196 dry matches! Congratulations, it was you who reached my record
Klopp on Liverpool's form: It is absolutely normal that such questions are asked. This level of pressure is a privilege
In the clinic, the salary is 25 thousand. This is a disaster. Doctor Shinnik's vacation: for 6 hours a day, he drove doctors to patients so that they did not walk