Czech Republic
An article was changed on the original website

Problémy v hospodaření a zadávání zakázek. Ředitel Zdravotního ústavu Ostrava Hapala rezignoval

OSTRAVA Øeditel Zdravotního ústavu Ostrava Petr Hapala rezignoval k 30 èervnu na funkci. Uèinil tak jen nìkolik dní poté, co ministerská kontrola odhalila v ostravském ústavu problémy v hospodaøení za 80 milionù korun, informovala o tom mluvèí ministerstva Gabriela Štìpanyová.

„V nejbližší dobì bude vypsáno otevøené výbìrové øízení. Do doby, než ministr zdravotnictví jmenuje nového øeditele, bude ústav øídit dosavadní zástupkynì øeditele Šárka Doškáøová,“ uvedla Štìpanyová.

Ministerstvo zdravotnictví 1. èervna informovalo, že kontrola odhalila ve Zdravotním ústavu v Ostravì pochybení v hospodaøení a zadávání veøejných zakázek. Porušení rozpoètové káznì vyèíslilo ministerstvo zdravotnictví na 80 milionù. Ministr Adam Vojtìch tehdy vyzval Hapalu, aby zvážil setrvání ve funkci.

Opozice kritizuje množství personálních zmìn

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì je pøíspìvkovou organizací ministerstva a poskytuje laboratorní a zdravotní služby, napøíklad rozbory vody, mìøení hluku nebo èistoty ovzduší, testy zdravotní nezávadnosti výrobkù a materiálu, ale také odbìry krve, laboratorní diagnostiku nebo oèkování. Pùsobí pro Moravu a Vysoèinu, druhou polovinu zemì obhospodaøuje ústav v Ústí nad Labem.

V Ostravì už musel skonèit od nástupu souèasné vlády také øeditel tamní fakultní nemocnice. Ministr letos v únoru odvolal Svatopluka Nìmeèka (ÈSSD), který byl ministrem zdravotnictví za ÈSSD a mìl spory se souèasným premiérem Andrejem Babišem (ANO). V dubnu na jeho místo nastoupil Evžen Machytka. Opozice kritizuje, že vláda bez dùvìry provádí velké množství personálních zmìn.

Football news:

Zinedine Zidane: Hames is an important player. I wish him a happy birthday
Atalanta controlled the ball for 8 minutes and 11 seconds before the first goal against Juventus
Jovic will be able to play with Villarreal if the third test for the virus is negative
Hodgson on Zaa threats: He did the right thing when he let people know. There is no excuse for this
Setien on Messi's rest: Of course, he needs it. But the score in the match against Valladolid was too slippery
Immobile – the fans of Lazio: Some people seem to have too short a memory. Leave my family alone
Holand was kicked out of a nightclub in Norway