Czech Republic

Propad českého HDP se nezastavil. Za čtvrtletí odepisuje dalších 6 procent

Tuzemská ekonomika ve tøetím ètvrtletí zmírnila svùj propad, meziètvrtletnì došlo díky nízké srovnávací základnì k jejímu rùstu. Hrubı domácí produkt (HDP) oèištìnı o cenové vlivy a sezónnost byl ve 3. ètvrtletí podle pøedbìžného odhadu o 5,8 % nižší než ve stejném ètvrtletí pøedchozího roku a v porovnání s pøedchozím ètvrtletím vzrostl o 6,2 %.

Negativní meziroèní vıvoj HDP byl zpùsoben pøedevším poklesem tvorby kapitálu a nižší spotøebou domácností. K poklesu hrubé pøidané hodnoty (HPH) došlo ve vìtšinì odvìtví národního hospodáøství. Negativní vliv na snížení HPH mìl zejména vıvoj v prùmyslu a ve skupinì odvìtví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Zamìstnanost klesla oproti stejnému ètvrtletí loòského roku o 1,7 % a oproti pøedchozímu ètvrtletí o 0,1 %.

Football news:

Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid
Gattuso on Napoli: Almost lost to AZ, although they could have reached the playoffs
Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years