Czech Republic

Půlka Oklahomy patří indiánům, rozhodl soud. Úřady je nemohou trestat

Soud se zabıval pøípadem Jimcyho McGirta, pøíslušníka kmene Seminolù, kterého soudy nižší instance shledaly v 90. letech minulého století vinnım ze znásilnìní. Podle nejvyššího soudu ale k èinu došlo v èásti vıchodní Oklahomy, která je indiánskou rezervací, a je tak mimo jurisdikci oklahomskıch úøadù.

Pro uznání oblasti, ve které žije asi 1,8 milionu lidí, za indiánskou rezervaci, hlasovalo pìt z devíti soudcù nejvyššího soudu. Na území, na nìmž podle nich nemohou oklahomské úøady stíhat trestné èiny americkıch indiánù, leží i druhé nejvìtší mìsto Oklahomy Tulsa se 400 000 obyvateli.

Soudce zpravodaj Neil Gorsuch uvedl, že americká vláda v 19. století násilnì vysídlila indiánské kmeny z úrodnıch oblastí na jihovıchodì USA do Oklahomy, pøièemž jim slíbila, že tato oblast bude „natrvalo“ jejich. 

„Na úplném konci Cesty slz byl slib. Když byli donuceni opustit zemi svıch pøedkù v Georgii a Alabamì, dostalo se Kríkùm ujištìní, že jejich zemì na Západì bude navždy bezpeèná,“ zdùvodnil rozhodnutí nejvyššího soudu Gorsuch. Cesta slz je oznaèení pro proces nuceného pøesídlení zhruba 60 000 pùvodních obyvatel Severní Ameriky.

Oklahoma a takzvanıch Pìt kmenù (Èerokíové, Èoktové, Kríkové, Èikasavové a Seminolové) vydali spoleèné prohlášení, že se budou nastalou situaci snažit rychle vyøešit. Uvedli, že v dosavadních jednáních uèinili „vıraznı pokrok“ ve snaze dosáhnout dohody o sdílené jurisdikci.

Pokud by se dohody nepodaøilo dosáhnout, nemuseli by podle agentury Reuters pøíslušníci indiánskıch kmenù žijící na území uznaném za rezervaci plnit urèité povinnosti, napøíklad platit státní danì.

Rozsudek oklahomského soudu nad Jimcym McGirtem, kterı za znásilnìní ètyøleté dívky v roce 1997 dostal stovky let vìzení, rozhodnutí nejvyššího soudu zneplatnilo. Jednasedmdesátiletı muž, kterı si už dvì desítky let svého trestu odpykal, se ale bude zøejmì muset z èinu znovu zodpovídat pøed federálním soudem. Podle americkıch zákonù totiž indiáni žijící na území rezervací podléhají jurisdikci federálních úøadù a nikoli jednotlivıch státù.

Football news:

Haji resigned as Viitorul's coach
Karim Benzema: Ronaldo's Game made me love football
Sanchez will break his contract with Manchester United and leave for Inter for free. It will receive 7 million euros a year
Lautaro Martinez: we will Continue to do everything possible for Inter
Albert Ferrer: Barca need to become independent of Messi. Others should play more
Conte on rumors about Juve: I will sue whoever wrote this, as well as the editor-in-chief of this newspaper
Aubameyang on the failure of the FA Cup: That's how we do it