Czech Republic

Radnice jde proti ministerstvu. Vyzvala školu, ať učí děti bez roušek

Ministerstvo zdravotnictví mimoøádné opatøení vydalo 17. záøí. Ukládá v nìm základním školám za povinnost zajistit, aby dìti na druhém stupni mìly nasazenou roušku bìhem celé vıuky. Tedy nejen ve spoleènıch prostorách školy a o pøestávkách, ale i pøi vyuèovacích hodinách ve tøídách.

Rada mìsta v Pøibyslavi na toto opatøení reagovala svoláním mimoøádného jednání. Na nìm se pìtice radních jednomyslnì shodla na zcela jiném stanovisku. Øeditelce školy doporuèila, aby toto opatøení ministerstva zdravotnictví neaplikovala. Pøi vyuèovacích hodinách ve své tøídì tak dìti roušku nasazenou mít nemusí.

„Toto konkrétní opatøení ministerstva zdravotnictví je nerealizovatelné bez možnıch dopadù na zdraví dìtí, je i nepøimìøené a právnì nevymahatelné,“ vysvìtluje pøibyslavskı starosta Martin Kamarád (ODS), o co se rozhodnutí rady mìsta opírá.

„Mohli jsme jít cestou, která se bude zdánlivì tváøit, že ministerské opatøení akceptujeme, a pøitom nechávat žáky nosit roušky stažené pod nosem, pøípadnì se odvolávat na jejich zdravotní stav, kterı neumožòuje roušku nosit. Mohli jsme také riskovat zdraví našich dìtí a dùslednì používání roušek vyžadovat tak, aby se sedm vyuèovacích hodin dusili v roušce, aby si tu osmou z plna hrdla zazpívali bez roušek... Domníváme se však, že to není cesta, kterou máme jít pøi vıchovì našich dìtí,“ vzkázal v obsáhlém vyjádøení starosta.

Dìti neumí s rouškami nakládat, tvrdí starosta

„Domníváme se, že i ministerstvo mùže vydávat pouze pøedpisy, jež jsou v souladu s naší právní praxí,“ dodává.

Podle nìj nejsou dìti ve vìku od 11 do 16 let schopni samostatnì s rouškami nakládat dle pokynù Svìtové zdravotnické organizace tak, aby jejich použití bylo bezpeèné pro nì i pro druhé. Jako další dùvod odmítnutí naøízení udává zhoršené dıchání v látkovıch rouškách.

„Je tøeba je èasto mìnit. Pokud tomu tak není, mùže dojít ke zdravotním komplikacím. Žádnı z uèitelù nemá zároveò podklady o detailech zdravotního stavu žákù tak, aby po žácích mohl celodenní nošení roušky vymáhat,“ tvrdí Martin Kamarád.

„Naše rozhodnutí je uèinìno podle práva. Nelze vystavit naše dìti nebezpeèí celodenního omezení prostøednictvím roušky, by se o to pokouší ministerstvo,“ zdùrazòuje starosta.

Øeditelka je za rozhodnutí rady mìsta vdìèná

Øeditelka školy Jaroslava Janù je, jak sama øíká, za rozhodnutí radních vdìèná. „Plnì s tím souhlasím a jsem ráda, že mì rada mìsta i takto podpoøila,“ øíká.

Ministerské naøízení o rouškách pøi vyuèovacích hodinách ve tøídách pøíliš nechápala. „Pøece mnohem snáze se kapénky mohou šíøit pøi hodinách hudební vıchovy a pøi zpìvu, pøi nichž naopak roušky bıt nemusí,“ namítá.

Tvrdí, že škola ani vedení mìsta nechtìjí dìlat kampaò proti ministerskım naøízením. „Jde nám pouze o zdraví dìtí,“ zdùrazòuje.

Neobává se pøi tom toho, že by si na její školu hygiena kvùli nedodržování naøízení nìjak víc zasedla èi k ní pøistupovala jinak, než k jinım zaøízením. A zároveò nechce podlehnout tlakùm, které kvùli rouškám oèekává z rùznıch stran. „Bude záležet, jaké a od koho ty tlaky budou. Ale jen velmi neradi bychom náš souèasnı postoj mìnili,“ dodává.

Narùstá tím ohrožení uèitelù, varují hygienici

Z postoje Pøibyslavi jsou hygienici nešastní. Obávají se, aby se z nìho nestal precedens, kterı by spustil lavinu obdobnıch reakcí i v jinıch mìstech a na jinıch školách.

„Je to kontraproduktivní rozhodnutí. By chápu, že kantoøi i žáci jsou z roušek pøi vyuèování otráveni, je postoj radnice pøinejmenším nediplomatickı k ostatním. Narùstá tím ohrožení uèitelù,“ øíká námìstek krajské hygienické stanice v Jihlavì Jiøí Kos.

Podle nìj je navíc rozhodnutí rady mìsta protiprávní. „Radní nemohou zrušit rozhodnutí vyššího orgánu. Je to podobné, jako kdyby si radní odhlasovali, že v jejich obci mohou øidièi jezdit osmdesátkou. To prostì nejde,“ upozoròuje Kos. Podle nìj mùže samospráva naøízení ministerstva pouze zpøísnit, ovšem nikoliv zmírnit.

Jak dodává, jedná se o prùšvih, na kterı mùže radnice doplatit. „Bylo by zde možné vùèi mìstu i škole postupovat podle zákona o šíøení nakažlivıch nemocí. Ale to je otázka spíše na ministerstvo a jeho právníky,“ podotkl hygienik.

„Jakmile se tam objeví pøípad covidu, mùžeme celou tøídu nebo školu zavøít a poslat do karantény, protože se v ní nenosí roušky. To si asi radní neuvìdomují,“ dodal Jiøí Kos.

Pøibyslav se proti státu nebouøí poprvé

Samospráva ale naopak anulování ministerského naøízení bere jako snahu o ochranu dìtí. „I jako vymezení hranic vùèi státní zvùli. V Pøibyslavi snad ještì vìøíme, že kromì zdravého tìla je dùležitı i zdravı rozum,“ podotıká starosta.

On sám - a pod jeho vedením celá Pøibyslav - je velkım odpùrcem mnohıch naøízení a vyhlášek státních institucí. V minulosti napøíklad chtìl do absurdna dovést novelu zákona o noèním klidu. Do mìstské vyhlášky nechali zastupitelé zanést množství vıjimek, napøíklad pro pøedpokládané rodinné oslavy. Tuto vyhlášku mìstu ale ministerstvo vnitra zrušilo.

Football news:

Maguire Azpilicueta knocked the seizure of MMA: a penalty not given either on the pitch or after the OPTIONS check. Controversial, isn't it?
Neville on van de Beek at Manchester United: he's probably thinking: What am I doing here?
De Gea after 0-0 with Chelsea: Manchester United deserved more. The goalkeeper saved them
Lewandowski has scored every 37 minutes this Bundesliga season. He has 10 goals after 5 rounds
Azpilicueta about capturing Maguire: VAR can perform better. Why not take 20 seconds to review?
Real Madrid beat Barca at camp Nou for the first time since August 2017
Conte on Lukaku: in a year, he has improved in everything and has become different. I always called him an uncut diamond