Czech Republic

RECENZE: Paris Jackson naštěstí hudebně nekráčí ve stopách otce Michaela


Paris Jackson, dcera krále popu Michaela | foto: Profimedia.cz

Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám pøednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, zaèátek prodeje, slevy i konání akce.

Jen ve struènosti: dcera krále popu Michaela Jacksona – s nejvìtší pravdìpodobností ovšem nikoliv biologická – z èehož plynula mnohá traumata. Sestra Prince Michaela Jacksona I. a nevlastní sestra Prince Michaela Jacksona II. Vyrùstala na ranèi Neverland pouze v otcovské péèi, pod èímž si je možné pøedstavit cokoliv... V patnácti letech se pokusila o sebevraždu.

S takovou rodinnou anamnézou je s podivem, že Paris Michael Katherine Jackson, alespoò co se hudby tıèe, funguje na pøíèetné úrovni a její debutové album Wilted je pomìrnì pøíjemnım pøekvapením. A co je tøeba øíci hned na úvod, s hudební produkcí slavného tatíka nemá zhola nic spoleèného, což je další plus.

Úvodní Collide je konejšivá písnièka, postavená na zasnìné atmosféøe, akustickıch kytarách a Parisinì zamlženém vokálu. Z rozostøeného hudebního podkladu se vynoøuje silná, nikoliv vlezlá melodická linka, Paris v refrénech doplòují bezeslovné sbory. Jako otevírák zcela ideální. V následující Undone se hraje na svižnìjší notu. Rychlejší rytmus, opìt ale zasnìná nálada a zpìvnı refrén. Nemusíte vìdìt, co má Paris Jackson za sebou a co ještì pøed sebou, abyste mezi øádky vytušili jakousi obavu a nejistotu.

Podobnì rozechvìlá je i skladba Repair. Na zem se vysypaly støepy duše a je tøeba je opatrnì poskládat dohromady. Skvìlá píseò, jedna z nejlepších na albu. Opravdovı vrchol se ale skrıvá pod jménem Cosmic. Té nádhernì rozprostøené melodii nelze nepodlehnout.

Dead Sea je uklidòující záležitost a zároveò okamžik, kde se deska tak trochu láme do kulisové polohy. Stále je to vkusná muzika, ale vıraznıch nápadù ubıvá a Paris Jackson se zaèíná tak trochu opakovat. Kde by album mìlo pozvolna nabıvat na gradaci bohužel ponìkud skomírá, na druhé stranì ale nijak tragicky.

Hodnocení­: 60 %

Stále je co poslouchat, ale už se pøece jen zaèínáme ponìkud ošívat. Je to stále tıž nemìnnı vzorec. Chtìlo by to zkrátka nìjakı zvrat, moment pøekvapení. Místo toho nastupují už pøece jen mìlèí písnièky jako napøíklad Let Down. Pìkné, ale už nièím nevyboèující ze standardu.

Pìknım kontrastem k Parisinì zasnìnému hlasu je hostující americkı písnièkáø Andy Hull ve skladbì Eyelids. Introvertní, neokázalá písnièka, zároveò ale asi poslední opravdu vıraznı moment na desce.

Zbytek naštìstí nijak pøehnané tøi ètvrtì hodinové stopáže už jede tak trochu na setrvaèník, ale peèlivì nataženı a dobøe promazanı.

Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám pøednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, zaèátek prodeje, slevy i konání akce.

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent