Czech Republic

RECENZE: Pop s dávkou nejistoty. Dcera Michaela Jacksona se hudebně nepotatila


Paris Jackson v hudebním klipu ke své písni Let Down | foto: Profimedia.cz

Jen ve struènosti: Paris Jackson, dcera krále popu – s nejvìtší pravdìpodobností ovšem nikoliv biologická, z èehož plynula mnohá traumata. Sestra Prince Michaela Jacksona I. a nevlastní sestra Prince Michaela Jacksona II. 

Vyrùstala na ranèi Neverland pouze v otcovské péèi, pod èímž si je možné pøedstavit cokoliv... V patnácti letech se pokusila o sebevraždu. S takovou rodinnou anamnézou je s podivem, že Paris Michael Katherine Jackson, alespoò co se hudby tıèe, funguje na pøíèetné úrovni a její debutové album je pomìrnì pøíjemnım pøekvapením. A co je tøeba øíci hned na úvod, s hudební produkcí slavného tatíka nemá zhola nic spoleèného, což je další plus.

Úvodní Collide je konejšivá písnièka, postavená na zasnìné atmosféøe, akustickıch kytarách a Parisinì zamlženém vokálu. Z rozostøeného hudebního podkladu se vynoøuje silná, nikoliv vlezlá melodická linka, Paris v refrénech doplòují bezeslovné sbory. Jako otevírák zcela ideální. 

V následující Undone se hraje na svižnìjší notu. Rychlejší rytmus, ale opìt zasnìná nálada a zpìvnı refrén. Nemusíte vìdìt, co má Paris Jackson za sebou a co ještì pøed sebou, abyste mezi øádky vytušili jakousi obavu a nejistotu.

Podobnì rozechvìlá je i skladba Repair. Na zem se vysypaly støepy duše a je tøeba je opatrnì poskládat dohromady. Skvìlá píseò, jedna z nejlepších na albu. Opravdovı vrchol se ale skrıvá pod jménem Cosmic. Té nádhernì rozprostøené melodii nelze nepodlehnout.

Nemìnnı vzorec

Dead Sea je uklidòující záležitost a zároveò okamžik, kde se deska tak trochu láme do kulisové polohy. Stále je to vkusná muzika, ale vıraznıch nápadù ubıvá a Paris Jackson se zaèíná tak trochu opakovat. Kde by album mìlo pozvolna nabıvat na gradaci, bohužel ponìkud skomírá, na druhé stranì ale nijak tragicky. Stále je co poslouchat, ale už se pøece jen zaèínáme ponìkud ošívat. Je to stále tıž nemìnnı vzorec. Chtìlo by to zkrátka nìjakı zvrat, moment pøekvapení. Místo toho nastupují už pøece jen mìlèí písnièky jako napøíklad Let Down. Pìkné, ale už nièím nevyboèující ze standardu.

Wilted

Hodnocení­: 60 %

Pìknım kontrastem k Parisinu zasnìnému hlasu je hostující americkı písnièkáø Andy Hull ve skladbì Eyelids. Introvertní, neokázalá písnièka, zároveò však asi poslední opravdu vıraznı moment na desce. Zbytek naštìstí nijak pøehnané tøiètvrtìhodinové stopáže už jede tak trochu na setrvaèník, ale peèlivì nataženı a dobøe promazanı.

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals