Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Republikánští kandidáti v debatě sepsuli Trumpa. Ten zamířil za stávkujícími

Exprezident Trump se stal terèem kritiky i dalších republikánù, vèetnì bıvalého guvernéra New Jersey Chrise Christieho, kterı Trumpa obvinil, že se na debatu bál pøijít. Média se v analızách shodují, že vítìzem podle nich chaotické debaty je Trump právì proto, že se jí nezúèastnil.

„Mìl by bıt dnes veèer na scénì. Dluží vám to,“ prohlásil na Trumpovu adresu DeSantis, kterı se pøed republikánskımi primárkami drží v prùzkumech na druhém místì za exprezidentem. Floridskı guvernér tak dal najevo vìtší ochotu napadat Trumpa, pøestože se mìsíce pøevážnì vyhıbal pøímé konfrontaci, uvedla agentura Reuters.

DeSantis, kterı v nejnovìjším prùzkumu Reuters zaostává za Trumpem o 37 procentních bodù, byl v první televizní debatì minulı mìsíc kritizován za svùj nevıraznı vıkon. Polepšila si naopak bıvalá guvernérka a diplomatka Nikki Haleyová, která je nyní mezi republikány na tøetím místì.

Do debaty byli kromì døíve zmínìnıch pøizváni ještì senátor Tim Scott, nìkdejší viceprezident Mike Pence, guvernér Severní Dakoty Doug Burgum a 38letı politickı nováèek a podnikatel Vivek Ramaswamy.

Biden jako hlavní soupeø

Trump dal vynecháním obou televizních debat jasnì najevo, že se v boji pøed volbami plánovanımi na pøíští rok zamìøuje jako na potenciálního soupeøe na stávajícího prezidenta Joea Bidena z Demokratické strany, nikoli na své republikánské soky v primárkách. Nad nimi jasnì vede i pøesto, že èelí ètyøem rùznım obvinìním z trestnıch èinù.

Americké prezidentské volby 2024

Trump zamíøil do klíèového státu Michigan, kde se v úterı Biden stal prvním úøadujícím prezidentem v historii Spojenıch státù, kterı se pøipojil ke stávkujícím v jejich protestu. Biden zavítal mezi odboráøe ze svazu zamìstnancù v americkém automobilovém prùmyslu UAW, kteøí prosazují vyšší mzdy, kratší pracovní tıden a ujištìní pøedních vırobcù automobilù, že také nová pracovní místa v oblasti vıroby elektromobilù budou odborovì organizována.

Prùzkumy naznaèují, že Trump za své rozhodnutí ignorovat debaty pøed primárkami nezaplatil žádnou cenu. Ve skuteènosti se zdá, že naopak zvıšil svùj náskok pøed soupeøi. Nic z toho, co se stalo ve støedu veèer, tuto dynamiku pravdìpodobnì nezmìní, uvedla BBC.

Kandidáti bìhem dvou hodin èasto mluvili jeden pøes druhého, èímž pravdìpodobnì poškodili své šance na získání další podpory, ale odradili i èást divákù, dodala BBC, podle které bylo z debaty „cítit zoufalství“. I podle listu The Guardian hrála Trumpova nepøítomnost ve druhé debatì hlavní roli a bıvalı prezident po ní zùstává jasnım favoritem.

„Když vás slyším, pøipadám si hloupìjší“

Za vítìze „nepøehledné a tìžko sledovatelné“ debaty oznaèila Trumpa také CNN, podle které „pøerušování, pøekøikování i vleklé hádky“ ztížily snahu kandidátù pùsobit jako životaschopná alternativa k nepøítomnému Trumpovi.

Celou záležitost ještì více zkomplikovala skuteènost, že kandidáti s nejvyššími volebními preferencemi po Trumpovi – DeSantis a Haleyová – patøili k tìm, kteøí byli v první dùležité debatì nejménì ochotni „ušpinit se“. DeSantis, kterı byl poprvé vážnì konfrontován svımi republikánskımi konkurenty, pøedvedl podle CNN nevyrovnanı vıkon.

Americkı list The New York Times (NYT) s odkazem na pozorovatele uvedl, že DeSantis a Haleyová podali solidní vıkon, ale Trumpa nepoškodili. Chválu si vysloužila Haleyová za nìkolik ostrıch vımìn názorù. „Pokaždé, když vás slyším, pøipadám si o nìco hloupìjší,“ øekla Haleyová Ramaswamymu bìhem vımìny názorù o sociální síti TikTok.