Czech Republic

Rošáda v Českých drahách dostává konkrétní obrysy, ČD Cargo má vést Tóth

Bednárik by mìl ve funkci šéfa Èeských drah, do jejichž skupiny ÈD Cargo patøí, nahradit Václava Nebeského. Ten podle ministra dopravy Karla Havlíèka (za ANO) není krizovým manažerem, jakého by podnik v souèasné koronavirové krizi potøeboval. Spoleènost se letos potýká s výpadkem pøíjmù z jízdného tøi miliardy korun. Nebeský by ovšem v pøedstavenstvu mìl zùstat. O zmìnách bude rozhodovat ve ètvrtek dozorèí rada podniku.

V pøípadì, že rada zmìny potvrdí, budou potøeba i úpravy ve vedení nákladního dopravce. Bednárika by ve vedení podniku mìl nahradit Tóth, kterého by si mìlo následnì pøedstavenstvo zvolit do svého èela.

„Dosavadní výkonný øeditel Tomáš Tóth je v pøípadì, že nastanou výše uvedené skuteènosti, pøipravený pøevzít vìtší míru zodpovìdnosti za ÈD Cargo. Ve firmì pùsobí od jejího vzniku v roce 2007,“ øekl serveru Lidovky.cz Bednárik.

Tóth jako výkonný øeditel ÈD Cargo pùsobí 2,5 roku, døíve mìl 4,5 roku na starosti ekonomiku. Jako manažer se vypracoval z nižších pozic, pøed 13 lety zaèínal jako nákupèí v zásobování.

Bednárik vede nákladního dopravce šest let, loni prodloužil smlouvu o dalších pìt let. Podnik v posledních letech pod jeho vedením dosahuje stamilionových ziskù, napøíklad loni to bylo 608 milionù korun. V pololetí však kvùli krizi zaznamenalo ztrátu 44 milionù korun i ÈD Cargo.

Football news:

Camavinga, Interesting to Real Madrid, discusses a new contract with Rennes: 100% focused on the club
Agents Lautaro and Inter agree on a contract until 2024. The club offers 5 million euros a year and bonuses
Monaco are in talks with Arsenal to lease Torreira. Atletico will need to agree
53-year-old Miura is constantly chasing Zico's record (you only need to score one goal in the tower). Their struggle - a Hollywood script
Roma have offered Inter the exchange of Dzeko for Alexis
Neymar is the best player in the world. He is more often with the ball than Ronaldo and Messi. The former forward of the national team of Brazil Cayo about striker PSG
Juventus have signed midfielder Marcel Ake. Contract - until 2025