Czech Republic

Roušky mohou v zimě zdražit, ne ale tak nesmyslně jako na jaře, míní výrobce

Zvýšila se rapidnì poptávka po nanorouškách?
Horšící se epidemiologická situace a s tím související vládní naøízení zvýšily obecnì poptávku po ochranných pomùckách již v prùbìhu záøí. Pøi uzavøení škol byl vidìt na prodejích mírný pokles. Zastavení docházky dìtí do škol znamená i snížení spotøeby jednorázových pomùcek.

Starají se lidé podle vás o roušky správnì?
Kvalitní jednorázové prostøedky jsou mikrobiálnì èisté, není v nich prach, spóry plísní nebo kvasinky, které se obvykle ve struktuøe opakovanì použitelných látkových roušek vyskytují. Tyto nežádoucí látky mohou lidem s alergiemi, astmatikùm a kardiakùm zpùsobovat dýchací obtíže a jejich dlouhodobé používání celkovì neprospívá zdravotnímu stavu èlovìka.

V pøípadì opakovatelnì používaných výrobkù, tedy bavlnìných roušek, jsou vhodné roušky s kapsou na výmìnný filtr. Roušky je tøeba prát a filtry vymìòovat.

Používají je správnì?
V záøí jsme vidìli mnoho roušek pod nosem a pod bradou. V øíjnu je patrné, že jsou lidé dùslednìjší a roušky nosí podle doporuèených postupù. 

O jak vìtší úèinnost má nanorouška oproti bìžné látkové?
Látková rouška sama o sobì pouze pomáhá omezit šíøení viru do okolí. Pokud nakažený èlovìk zakašle nebo kýchne, tak se nezanedbatelná èást kapének s virem zachytí na roušce a omezuje se vzdálenost doletu. Nicménì rouška viry nezachytí, nechrání tedy èlovìka pøed nákazou. 

Nedostatkem látkových roušek je nutnost jejich praní po každém použití. Látkové roušky byly opodstatnìné na jaøe, když zde byl nedostatek ochranných pomùcek. Nyní bych ale doporuèila vhodnìjší alternativy v podobì respirátoru, chirurgických roušek, nanoroušek, nebo látkových roušek s nanofiltrem uvnitø.

Dá se úèinnost nanoroušek porovnat s respirátorem?
Respirátory jsou navrženy tak, aby chránily uživatele proti prùniku prachu a aerosolových èástic. Záchyt kapének s virem je srovnatelný se záchytem aerosolových èástic. Respirátor je stejnì jako zdravotnická maska jednorázovou ochrannou pomùckou, nemìl by se používat opakovanì. V pøípadì ochrany proti covidu hlavnì z toho dùvodu, že do struktury respirátoru jsou nasávány spóry plísní, kvasinky èi prach. 

Vyšší výskyt plísòových spór je v podzimním období zpùsobený spadaným a tlejícím listím, vlhkou trávou, pøípadnì je také doplòuje smog a polétavý prach. Plísnì, kvasinky a prach mohou pøi opakovaném použití respirátoru zhoršovat dýchací potíže u astmatikù, alergikù a kardiakù.

Ceny roušek v zimì porostou

Zvyšují se v tuto chvíli ceny roušek?
Zatím je na trhu dostatek zdravotnického materiálu, ceny roušek z meltblownu (druh filtraèního materiálu, pozn. red) jsou prakticky srovnatelné s cenami v prosinci loòského roku. 

Oèekáváte, že ještì porostou?
Nárùst v rozmezí 10 až 20 procent oproti aktuálním cenám mùže v nadcházejícím období nastat, nicménì nepøedpokládám, že by situace byla tak dramatická jako na jaøe pøi první vlnì, kdy ceny byly naprosto iracionální a lidé platili i o 50 procent vyšší cenu.

Je situace jiná než na jaøe èi stejná?
Zmìnila se v mnoha ohledech. V asijských státech je prakticky nulový výskyt covidu, jejich výrobní kapacity významnì pøevyšují vlastní spotøebu a prakticky jsou nadimenzovány na celosvìtovou spotøebu. Ve státech Evropské unie v pøedchozích šesti mìsících byly instalovány významné kapacity na výrobu netkaných textilií a výrobu roušek a respirátorù. Státy EU tedy pøestávají být závislé na dodávkách výrobkù z Asie a programovì podporují výrobu ochranných pomùcek na svých teritoriích.

Máme se bát, že opìt dojdou zásoby roušek? Èi tentokrát jsou firmy pøipravené?
I v Èesku vznikly významné kapacity na výrobu. Nano Medical také aktuálnì zvyšuje výrobní kapacitu na výrobu materiálu pro nanoroušky. Výrobu jsme od kvìtna nepøerušili, takže jsme v období menšího zájmu o roušky, tedy mezi první a druhou vlnou, vyrábìli na sklad. 

Aktuálnì vyrábíme v tøísmìnném provozu, v pøípadì potøeby jsme pøipraveni zavést nepøetržitý provoz a posílit naše výrobní kapacity jak v technologii výroby materiálu, tak v kapacitì skládání roušek. Nemyslím si, že se klasické roušky nebo nanoroušky stanou nedostatkovým zbožím, jako tomu bylo na jaøe. 

Úèinnost nanoroušek je 99,9 procent

Nyní však zaèíná mezi lidmi odpor k rouškám... 
Èeši a obecnì Evropané na roušky nejsou zvyklí a povinnost je nosit vnímají jako útok na osobní svobodu. Obecnì byla smysluplnost nošení roušek po první vlnì potvrzena nìkolika studiemi a jejich nošení doporuèovala i WHO jako nástroj pro snižování šíøení nákazy. Úèinnost nanoroušek je prokázána. Prokázaly ji testy, my máme všechny potøebné certifikáty a úèinnost na záchyt vyšší než 99,9 procent. 

Stíháte výrobu roušek?
Zatím ano, pøedzásobili jsme se v pøedchozích mìsících, kdy poptávka po zrušení povinnosti nosit roušky klesla. Aktuálnì poptávku vykrýváme. Také vidíme, že okolní evropské zemì otevírají své nové výrobní kapacity na zdravotnické masky, respirátory a další pomùcky, kterými budou zásobovat své regionální trhy. Zøejmì se spoléhají na svoji kvalitu a nechtìjí spoléhat na „mosty“ z první vlny. 

Kritickým místem výroby nebyla pøíprava materiálu, ale skládání roušek. Již od kvìtna dochází k instalaci mnoha výrobních linek v Èesku a na Slovensku. Díky této situaci by již nemìl být v nadcházejícím období nedostatek roušek.

Jak se takové  nanoroušky vyrábí?
Prakticky jde o výrobu textilního materiálu s obsahem filtraèní nanovrstvy dimenzované na záchyt virù a bakterií, následujícím procesem je samotná výroba roušky z tohoto materiálu. Místo prachových èástic filtrujeme mikroorganismy, což není totéž.

Klíèové je dimenzování nanovlákenné vrstvy tak, aby materiál stoprocentnì filtroval mikroorganismy a zároveò mìl dobrou prodyšnost. Technologie je složitá a zahrnuje nìkolik krokù. Vyžaduje vždy laboratoøe na prùbìžnou kontrolu kvality a pravidelné hodnocení materiálových parametrù vyrábìných textilií.

Jak kvalitní roušky mohou podle vás vyrábìt firmy, které vznikly tøeba pøed pùl rokem a nyní mají velké zakázky pro stát?
Pravdìpodobnì nepùjde o výrobce, ale pouze pøekupníky, kteøí roušky poøizují u zahranièních, pøevážnì asijských, dodavatelù. Nicménì preference nejnižší ceny nedává prostor èeským výrobcùm, kteøí se na základì pobídek státu vybavili technologiemi na výrobu roušek. 

Jejich investice nebudou kvùli pøístupu státu pravdìpodobnì návratné. Instalované kapacity budou zakonzervovány nebo odprodány do zahranièí. Opìt se tedy mùžeme po ukonèení covidu dostat v budoucnu do situace, že tu nebudou žádní výrobci a kapacity pro pøíští epidemie obdobných rozmìrù.

Lidé šili doma, protože nemìli jinou možnost

Je dùležité mìnit roušku vždy po sundání?
Výhodou jednorázové nanovlákenné masky je skuteènost, že propustnost materiálu pro vzduch (prodyšnost) se s délkou použití nesnižuje, filtraèní úèinnost je také stabilní i po dobu mnoha hodin. Proto doporuèujeme použití našeho produktu po dobu napøíklad až 12 hodin. U meltblownové masky (klasické zdravotnické masky) dochází po nìkolika hodinách ke zvlhnutí materiálu, klesá její prodyšnost a snižuje se záchyt, který je èásteènì zajištìn elektrostatickým nábojem v textilní struktuøe meltblownu. Proto je doporuèená výmìna masky po 2-4 hodinách použití.

Pokud se tedy budeme dívat na náklady spojené s ochranou osob, je tøeba kalkulovat náklady na „èlovìkodny“ (napøíklad pøi ochranì zamìstnancù na jejich pracovní smìnì), nikoli náklady na 1 kus masky.

Jaký názor máte na roušky, které si šili lidé doma sami? Nemohou být naopak nebezpeèné, když je tøeba nevyprali a teï je znovu vytáhli ze skøínì?
Lidé si šili roušky doma, protože v danou chvíli nemìli jiné øešení. Úèinnost ani prodyšnost u textilních roušek není samozøejmì srovnatelná s nanorouškami. 

Jakými testy musí rouška projít, aby dostala certifikát?
Pokud mluvíme o roušce typu „zdravotnická maska“, která garantuje alespoò vysokou úèinnost na záchyt bakterií (vyšší než 95 procent) a zároveò komfortní prodyšnost, musí rouška splòovat normu EN 14685. U roušky se testuje záchyt bakterií, tlakový spád, kožní snášenlivost a cytotoxicita materiálu a mikrobiální èistota. Pokud rouška splòuje parametry dle normy, výrobce vydá prohlášení o shodì (shoda parametrù výrobku s odpovídající normou) a mùže registrovat roušku jako zdravotnický prostøedek tøídy I. Pokud rouška nesplòuje parametry dle normy registrace výrobku v Registru zdravotnických prostøedkù není možná. Pokud je tedy rouška schválená jako zdravotnický prostøedek, znamená to pro zákazníka, že je rouška úèinná a s ohledem na aktuální situaci na trhu také bezpeèná pøi použití. V pøípadì roušky to znamená, že bude dostateènì úèinná, komfortnì prodyšná a nezpùsobí žádné alergické reakce pøi dlouhodobém použití.

Aktuálnì považuji za dùležité vyzdvihnout bezpeènost certifikovaných výrobkù. Na trhu je velké množství necertifikovaných nanoroušek na opakované použití, výmìnných filtrù s nanoúpravami atd. Mnoho tìchto výrobkù mùže z rùzných dùvodù pøedstavovat riziko.

Je souèasná situace pro nano prùmysl výhodná?
Ta situace má nìkolik hlavních aspektù. Z prvé je to pøíležitost pro již existující a fungující nanotechnologické firmy, aktuálnì mohou zúroèit své pøedchozí investice do vývoje nebo do poøízených technologií. Pokud však nanofirmy nemají dlouhodobou vizi a strategii udržitelnosti, dostanou se po ukonèení období COVID do existenèních obtíží. Dalším aspektem je, že z pohledu rozšíøení aplikací nanovláken do nových odvìtví nepøináší tato situace žádné nové perspektivy. Jde jen o specifické oblasti filtrace, kde se nanovlákna používají v prùmyslovém mìøítku již øadu let. Dùležitým hlediskem je také popularizace nanotechnologií a nanomateriálù obecnì – díky nasmìrování zájmu na roušky a respirátory se zákazníci zajímají o další možnosti využití nanovláken.

Nevýhodou této situace je obecnì nízké povìdomí laické veøejnosti o nanotechnologiích a nanoaplikacích. To nahrává tzv. nanošmejdùm, kteøí nabízejí nekvalitní, nevhodné nebo dokonce nebezpeèné výrobky a díky neznalosti spotøebitelù se jim daøí tyto výrobky s nálepkou „nano“ prodávat.

Jak to vypadá ve svìtì - je po rouškách zájem i tam?
Výraznì vyšší spotøeba ochranných pomùcek a extrémní situace spojená s covid-19 pøitahuje pozornost i k nanorouškám. Proto se inovativní firmy zajímají o nanovlákenné materiály na jejich výrobu. Zájem je tedy pomìrnì vysoký.

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals