Czech Republic

Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA

Zpráva podvýboru amerického Senátu podrobnì popisuje, jak nìkolik ruských oligarchù provázaných s ruským prezidentem Vladimírem Putinem údajnì ovládlo umìlecký prùmysl. Aby se ruští podnikatelé vyhnuli americkým sankcím, obchodovali pøes zprostøedkovatele s vysoce hodnotnými umìleckými díly za více než 18 milionù dolarù. „Je to jen špièka ledovce,“ sdìlili CNN Business vyšetøovatelé. 

Umìlecký svìt je podle šetøení Senátu považován za nejvìtší právnì neregulovaný byznys ve Spojených státech. Globálnì se v loòském roce pøi obchodování s umìním protoèilo 64 miliard dolarù, pøièemž z toho 44 procent jen ve Spojených státech, vyplývá ze zprávy veletrhu Art Basel a banky UBS, kterou citovalo vyšetøování Senátu. 

Aukèní síò Sotheby’s v loòském roce prodala pøedmìty za 4,8 miliardy dolarù. Christie’s v roce 2017 prodala obraz Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho za rekordních 450 milionù dolarù.

Stejnì jako jiné aukèní domy, mají i Christie’s a Sotheby’s zavedenou politiku proti praní špinavých penìz, a to i když to není zákonná povinnost. Vyšetøování Senátu ovšem tato ochranná opatøení oznaèilo za „laxní“ a zjistilo, že se dají snadno obejít. Právì možnost utajení, anonymita a nedostatek regulace vytváøejí prostøedí zralé pro praní penìz a vyhýbání se sankcím, upozoròuje zpráva. 

Moskevský pøípad

V jednom z pøípadù vyšetøovatelé vysledovali více než 18 milionù dolarù, které byly pøi obchodování s umìním prostøednictvím aukèních domù a soukromých prodejcù poslány anonymním papírovým spoleènostem, které se zdají být propojené s Arkadijem a Borisem Rotenbergovými, sankcionovanými ruskými oligarchy.

Pokud bohatí ruští oligarchové dokážou nakupovat miliony umìleckých dìl pro osobní investici nebo zábavu, i když jsou pod sankcemi, znamená to, že jejich podniky mají pøístup do amerického finanèního systému.

vyšetøovací zpráva Senátu USA

Na bratry Rotenbergovy uvalil v bøeznu 2014 prezident Barack Obama sankce v souvislosti s ruskou anexí Krymu. Šetøení rovnìž zjistilo, že sankcionované papírové spoleènosti provedly ve finanèním systému transakce za více než 91 milionù dolarù.

„Pokud bohatí ruští oligarchové dokážou nakupovat miliony umìleckých dìl pro osobní investici nebo zábavu, i když jsou pod sankcemi, znamená to, že jejich podniky mají pøístup do amerického finanèního systému,“ uvedlo vyšetøování Senátu. Zástupci ruských spoleèností ve vlastnictví Rotenbergù se k tomu doposud nevyjádøili.

Pøíležitost pro praní penìz?

Pøíklad bratrù Rotenbergových a mnoho dalších podrobností vyšetøování ukazuje na skuteènost, že na rozdíl od prodeje akcií nebo provádìní rutinních bankovních pøevodù, nepodléhá prodej umìleckých pøedmìtù prostøednictvím aukèních domù ustanovením zákona proti praní špinavých penìz. Pøi prodeji není potøeba dokládat totožnost kupujícího ani ovìøovat, zda se nechystá prát špinavé peníze.

Senát vyzývá Kongres, aby pøijal právní pøedpisy, které by donutily aukèní domy dodržovat zákony proti praní špinavých penìz. K podobným krokùm v posledních letech pøistoupilo i Spojené království a Evropská unie.

Aukèní domy Christie’s a Sotheby’s, které pøi vyšetøování plnì spolupracovaly se Senátem, øekly vyšetøovatelùm, že se v tomto smìru spoléhají na finanèní instituce, které mají zajistit integritu prostøedkù použitých na nákup umìleckých dìl. Vìtšina prodejù navíc probíhá daleko od veøejné kontroly, a to prostøednictvím soukromých prodejcù. Veøejné dražby zajistily v loòském roce jen zhruba 42 procent tržeb.

Moskevský prodejce umìní

V pøípadì ruských oligarchù vyšetøovatelé zjistili, že vìtšinu nákupù umìní spojených s bratry Rotenbergovými pomohl uskuteènit Gregory Baltser, obèan USA, který v Moskvì provozuje umìleckou spoleènost Baltzer. Jeho advokát obvinìní z maskování obchodù ruských oligarchù odmítl.

Poté, co byla aukèní síò Christie’s upozornìna na obchodní jednání se sankcionovanými subjekty, vydala prohlášení, že pøijala vhodná a odpovìdná opatøení, která transakce s Baltserem zastaví.

V roce 2014 Baltser podepsal smlouvu s Christie’s, která mu podle vyšetøovatelù umožnila uskuteènit aukce jménem svých klientù, kterým slíbil vyprání penìz. Londýnský právník potvrdil Christie’s na konci roku 2014, že aèkoli spoleènost Baltzer mìla mnoho ruských klientù, nedošlo k žádným transakcím, které by byly v rozporu s nedávnými sankcemi proti Rusku, uvádí zpráva.

Neposkytl však podobnou certifikaci pro následující tøi roky a v roce 2018 Christie’s znovu uzavøela dohodu se spoleèností Baltzer s tím, že po každém prodeji umìleckých pøedmìtù musí doložit potøebné doklady.

Vyšetøovatelé novináøùm øekli, že Baltser odmítl spolupracovat a nemá prý v plánu vrátit se do Spojených státù. Na otázku, zda byly porušeny nìjaké zákony, vyšetøovatelé uvedli, že jako obèan USA musí Baltser dodržovat americké sankce. 

„Spoleènost Baltzer mùže potvrdit, že ani ona, ani Gregory Baltser nikdy nezastoupili ani neobchodovali s Borisem nebo Arkadijem Rotenbergem,“ øekl právník spoleènosti Nixon Peabody David Vicinanzo.

Ministerstvo financí musí nyní aukèním domùm a obchodníkùm s umìním poskytnout instrukce, jak se vyhnout obchodování se sankcionovanými osobami. Ministerstvo dále musí shromažïovat skuteèné informace o vlastnictví spoleèností založených nebo registrovaných k podnikání v USA.

Football news:

Rummenigge about Alaba: we Want to keep it in Bavaria after 2021. I hope we can find a solution
Gareth bale: Mourinho played a huge role in my return. This is the perfect coach for Tottenham
Show after 1:3 from Palace: I believe that Manchester United need to strengthen their squad. This will give us a boost
Josep Bartomeu: Koeman is at Barca for years to come. He is a symbol of the club
Pjanic on Barca: the Team is doing very well, we are ready. Koeman told me to be myself
Fede Valverde on Messi's desire to leave Barca: There were no messages on this topic in the Real Madrid chat
Gary Neville: Manchester United won't win the Premier League until they sign a mobile centre-back