Czech Republic

S Boleslaví je to nejdůležitější zápas sezony, říká neúnavný Kačaraba

„Jasnì, je to hodnì zápasù, ale já mám rád, když se hraje jednou za tøi nebo ètyøi dny. Všichni dìláme práci, která nás baví, a navíc je lepší hrát než trénovat,“ øíká pìtadvacetiletı fotbalista pøed nedìlním soubojem, kterı odstartuje U Nisy v 17 hodin. 

Online reportហv nedìli od 17 hodin

„S Boleslaví je to nejdùležitìjší zápas této sezony, moc se na nìj tìším. Zkusíme udìlat všechno proto, abychom uspìli. Pro oba tımy to bude nároèné, ale my hrajeme doma pøed svımi fanoušky a budeme chtít vyhrát.“

Kaèaraba pøišel pod Ještìd pøed dvìma a pùl lety z ukrajinského Šachtaru Donìck a brzy se usadil v základní sestavì Slovanu. Vloni v létì se jeho hostování zmìnilo v pøestup a spolehlivı stoper na severu Èech podepsal tøíletı kontrakt.

O jeho dùležitosti pro libereckı tım jasnì svìdèí statistiky. V úspìšnosti obrannıch soubojù èi poètu odebranıch míèù má Kaèaraba nejlepší èísla z hráèù Slovanu.

Taras Kaèaraba vytvoøil s Ondøejem Karafiátem stabilní stoperskou dvojici, která spolu pravidelnì nastupuje už dva roky. Zápas s Mladou Boleslaví však pro ni bude zøejmì poslední, protože Karafiát má namíøeno do pražské Slavie. „Pøeju Káfovi, aby se mu v novém pùsobišti daøilo. Snad se rozlouèíme vítìznì,“ doufá Kaèaraba. „V tımu ale máme další hráèe, pøed další sezonou budeme mít soustøedìní a vznikne nová stoperská dvojice, která snad bude hrát stejnì dobøe.“

V posledním zápase ligové nadstavby v Plzni libereckı kouè Hoftych šetøil øadu opor. Kaèaraba však na høišti nechybìl, dokonce poprvé za dobu ve Slovanu navlékl kapitánskou pásku. Vıraznì omlazenı tım Liberce padl 0:4. „Domluvili jsme se, že pomùžu na høišti mladım klukùm. Byl jsem rád, že jsem kapitán, trenérovi jsem za to podìkoval,“ øekl hráè, kterı po koronapauze od 23. kvìtna odehrál už 13 soutìžních zápasù, všechny navíc v základní sestavì.

Šetøení sedmi klíèovıch hráèù v Plzni (Malinského, Peška, Mary, Hromady, Kuchty, Karafiáta a Mikuly) se v nedìlní bitvì o Evropu mùže Liberci vyplatit. „Vìøím, že nám to pomùže, protože kluci trénovali, budou mít na zápas hodnì sil a spoleènì udìláme maximum, abychom to zvládli,“ øíká Kaèaraba.

Football news:

Raheem sterling: Looking for tickets to Lisbon. From the 10th to the 24th. Retweet if you can help
Pep Guardiola: Gabriel is the best player of matches with Real Madrid
Three heroes of Lyon in the match with Juve – among them the defender, whom the fans drove in the fall
Manchester City and Lyon will meet in the 1/4 final of the Champions League on August 15 at Jose Alvalade
Photo of Pep and Zizou – just a gift for Showsport users
Ronaldo was eliminated so early from the Champions League for the first time in 10 years, although he tried very hard – in the playoffs for Juve, only he scores
Rudi Garcia: to Pass Juventus is a feat. The most pleasant defeat in my career