Czech Republic

Šampion v rallye Pech: Tahle doba je nejpodivnější, co jsem kdy zažil

„Titul jsem asi získal. Bylo to napsáno špatnì, tituly se normálnì vyhlašovat budou,“ vysvìtluje plzeòskı automobilovı závodník, kterı je mistrem už poosmé.

Že se v Klatovech závìreèná rallye neuskuteèní, vás nakonec nic stát nebude. Prùbìžné první místo vám tedy zùstane i v koneèném úètování.
Pøed restartem sezony se vydal novı bulletin, kde byla popsána pravidla. A zøejmì to bylo chybnì pøebrané. Na autoklubu byla ve støedu kolem toho diskuze a volal i prezident, že tituly samozøejmì budou. Byly vypsané ètyøi závody, z toho se tøi odjely. Titul jsme získali, ale musím øíct, že jsem se na poslední závod strašnì tìšil.

Vás a Jana Kopeckého ze Škody dìlilo jen sedm bodù...
Mìlo jít mezi námi všechno. Kdo dojede pøed tím druhım, tak bude mistr. Hodnì jsme se na to pøipravovali. Myslím si, že i fanoušci a celá motoristická veøejnost na souboj èekala. Bez finálového boje mì to úplnì tolik netìší, ale i tak je to fajn. V sezonì jsme byli lepší, mìli jsme o sedm bodù víc, což nakonec rozhodlo.

Poøadatelé Rallye Klatovy se rozhodli v pøípravách nepokraèovat. Chápete jejich volbu?
Ano, protože zorganizovat rallye není úplnì sranda. Normálnì se to pøipravuje rok dopøedu. Oni na to pøipravení byli a èekali do poslední chvíle. Když ještì deset dní pøed startem vlastnì nevíte, jestli pojedete... Musíte mít zajištìné poøadatele, èasomíry. Jsou to vìci na telefon, jenže kromì toho je tøeba také vypáskovat a zabezpeèit tra, která musí bıt všude oznaèená, kam se smí a nesmí.

Spousta mravenèí práce a papírování...
A co je nejdùležitìjší, tak musíte mít povolení od starostù a silnic, že mùžete silnici používat a mít ji zavøenou. V republice je všechno zakázané, nic se nemùže a èekalo se na vıjimku z ministerstva zdravotnictví. Ale do deadlinu nedorazila. Povolení bylo pøislíbené tıden dopøedu, ale každı den se odkládalo. Tak to ukonèili, dá se to pochopit.

Podíváte se pøed koncem roku ještì na tra?
Doufám, že ještì závodit budeme. Máme v plánu setkání mistrù v Sosnové a pražskı rallyesprint. Ale samozøejmì uvidíme, jestli se opatøení rozvolní a co bude dál.

Zvláštní sezona se vším všudy.
Urèitì. Ale celá tahle doba je nejpodivnìjší, co jsem kdy zažil. Hlavnì šlo o nejkratší sezonu. Závody probíhaly standardnì, pokud pominu, že tam tøeba nemohli bıt diváci a že jsme byli omezení v servisu. Byly to pro nás po dlouhé dobì možná nejhezèí závody, protože jsme drželi s továrním tımem krok a dokonce jsme ho poráželi, by jen tøeba o zlomky vteøin. To je pro nás super.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two