Czech Republic

Skřička před biatlonovým SP: Není čas na přemýšlení co by a kdyby

Jinımi slovy se soustøedíte jen na jednu vìc?
Pøesnì tak, jedeme v režimu, aby se u nás všichni cítili bezpeènì a aby si Nové Mìsto udrželo punc top poøadatele. Vždy kdo by si pomyslel, když jsme tady chystali první „svìák“, že se tak vıraznì zapíšeme do biatlonové mapy. Proto bychom tuhle pozici neradi ztratili.

Øíká se, že si èlovìk zvykne na všechno. Zvykl jste si za ten rok i vy na veškerı humbuk kolem covidu-19?
Když to øeknu na rovinu, bereme to jako nutné zlo. My jsme hlavnì rádi, že tady závody mùžeme poøádat. Bìhem zimy jsme do jejich pøíprav investovali tolik penìz a úsilí, že pokud by se nekonaly, bylo by to pro sportovní klub a celé Nové Mìsto na Moravì katastrofální. Jsme vdìèní za každı den.

Takže jste bez problémù najel na mód, že automaticky berete respirátor stejnì jako klíèe?
Ano, tak to je. Bìhem roku jsem v kanceláøi s jedním kolegou, takže jsme ani roušku mít nemuseli, ale od minulého pátku nosíme respirátor všude a všichni. Bez pardónu. A pokud by to nìkdo nedodržoval, okamžitì ho z øad organizátorù vylouèíme. Takovı èlovìk by mohl ohrozit práci nás všech.

Kolik testù jste vy osobnì za poslední dny absolvoval?
Zatím tøi, ale v dalších ètrnácti dnech pùjdu ještì na pìt. Budu mít nosní dírky jako policajt ze seriálu Simpsonovi. (smìje se)

A všechny testy dopadly dobøe?
Naštìstí ano, ale celkovì to pro všechny byl stres, když jsme èekali na vısledky. Na testy muselo jít nìjakıch 750 lidí a dalších asi 150 bylo z øad personálu hotelu. Dobrá zpráva ovšem je, že jsme zachytili jen tøi pozitivní pøípady.

Football news:

What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism
Klopp on Liverpool in the Super League: I'm used to the owners making decisions without me. I feel responsible for the club's relationship with the fans
Non-Super League clubs are promised 400 million euros in solidarity payments. From the Champions League they receive 140 million
Milner on Super League: I don't like it. I hope it won't happen
Leeds tweet about 1-1 with Liverpool: Equalized in the match against a Super League team in the end