Czech Republic

Škrtli jsme investice, ale nepropouštíme, říká spolumajitel firmy Vekra

Co vám covid udìlal s vırobou?
V zásadì nic, protože jsme to na jaøe odhadli správnì. Øekli jsme si, že toto se jen tak nepøežene a že to není jenom malá vlna, ale spíše hodnì zdlouhavé tsunami. Ujednotili jsme se v tom, že rozhodnì nechceme zavírat vırobu, že naopak musíme firmu nastartovat. Pandemie navíc urychlila to, na èem jsme už dlouho pracovali – a sice digitalizaci firmy. Takže my jsme teï kompletnì online a naši lidé jsou kompletnì zastupitelní.

Tomu se ani nechce vìøit. Opravdu šlo všechno tak hladce?
Pravda, i my jsme ze zaèátku trochu zpanikaøili hlavnì kvùli kurzu koruny, vìtšinu materiálu totiž nakupujeme v eurech, takže dražší euro nám zvedlo vstupy. Proto jsme seškrtali zbytné investice, dokonce, a to je velká nepøíjemnost, jsme lidem sáhli na odmìny a platy, ale díky tomu firma nemusela zdražit. Já v oboru dìlám 30 let a nikdy jsem nepracoval víc než letos od zaèátku bøezna. A nejen já, my všichni jsme zaèali víc pracovat, víc komunikovat, øíkat zákazníkovi, že u nás má jistotu dodání. Takže abych to shrnul: co se tıèe hospodáøskıch vısledkù, tak zásadní problémy nepociujeme a z hlediska objemu jsme proti loòsku v plusu zhruba osm procent.

Kolik u vás pracuje lidí?
Máme 1 100 zamìstnancù, vìtšina je u nás velmi dlouho. Nikoho z nich jsme nepropustili a dnes víme, že to byla správná volba, protože nyní, kdy je nemocnost daleko vyšší, by nám lidé chybìli. Vıraznım problémem jsou pro nás tøeba naøízené karantény. Máme èlovìka, kterı už byl pìtkrát v karanténì. Naštìstí máme více závodù, takže v pøípadì problémù pøesouváme zakázky mezi závody. Prioritou pro nás je dodržet termíny dodávek.

Dobøe, toto všechno asi mùžete sami ovlivnit, ale co dodavatelé?
Èas od èasu nám zahapruje nìjakı dodavatel, ale vzhledem k tomu, že jsme pro vìtšinu z nich klíèovı odbìratel a oni jsou si toho vìdomi, snaží se nás zásobit, jak nejlépe umí. Navíc digitalizace, kterou jsem zmiòoval, nám umožòuje vidìt hodnì dopøedu, takže máme èas si materiály objednat a pøipravit.

Jak se k tomu všemu staví vaši zamìstnanci?
Komunikujeme více nejen ven, ale i dovnitø. Myslím, že jsme dobøe trefili celou tu náladu, navíc se snažíme bıt konzistentní a øíkat poøád to samé: Ano, bude problém, ano, bude ménì lidí, protože bude vìtší nemocnost a tøeba maminky budou muset zùstat s dìtmi doma, ale nìjak to zvládneme, nebudeme ani zmenšovat, ani propouštìt. Od toho jsme neuhnuli ani o milimetr, takže tomu, co dìlá vláda, kde se mìní komunikace co tıden, moc nerozumíme a pøipadá nám to neprofesionální. Víme, že jako firma i jako jednotliví zamìstnanci musíme pracovat o nìco víc. Jsou pøesèasy i pracovní soboty, abychom vykryli vıpadky nemocnıch nebo tìch v karanténì, ale poøád máme nìjakou volnou kapacitu a možná bychom mohli dìlat ještì o trochu víc. Ale nechceme brát více zakázek, abychom své zamìstnance nepøetížili.

Øíkal jste, že díky digitalizaci jsou vaši lidé vzájemnì zastupitelní. Nìjak si ale nedovedu pøedstavit, že nìkdo, kdo v životì nenamontoval klièku na okno, plnohodnotnì nahradí zkušeného fachmana…
Zastupitelnost se až tak netıká vıroby, ale systému objednávek a jejich zpracování. Obchodníci a technici, kteøí zakázky zamìøují, veškeré informace musí hned na místì pøes tablet zadávat do firemního systému. Máme k tomu speciální aplikaci pro tvorbu pùdorysu, kde zapisujeme vše, co je potøeba udìlat, vèetnì toho, jaká je dopravní dostupnost objektu. K tomu používáme jednoduchou pomùcku – øídíme se tím, zda kolem daného domu jezdí popeláøi. Když ano, dojedeme tam i my s okny. Systém zápisu je nastavenı tak, že se musí zanést opravdu všechny informace. Když dotyènı onemocní, ten, kdo ho zastupuje, mùže bez problémù pokraèovat. Navíc podle tìch záznamù jede i vıroba, montéøi, doprava... Ti všichni mají tablety a jsou také online.

Pøedpokládám, že vıroba je robotizována...
Samozøejmì máme automatické vırobní linky. Ale stále u nás fungují i klasické dílny pro speciální a nestandardní zakázky.

Co je speciální zakázka?
Tøeba když si zákazník pøeje èidlo v klice, aby se okno automaticky otevøelo dle otisku prstu. Obecnì veškerá elektronika nebo hodnì specifické tvary oken.

Vaše portfolio je široké. Kterı váš produkt je nejprodávanìjší?
Naši produkci tvoøí ze 60 procent plastová okna, 30 procent je døevo a døevo v kombinaci s hliníkem a zbıvajících 10 procent hliník. Top je kombinace døevo hliník, kde se spojuje pøíjemnı teplı materiál zevnitø a absolutnì inertní zvenku. Podíl plastu se ale snižuje, lidi chtìjí vìtší kvalitu. Postupnou zmìnu pozorujeme v posledních nìkolika letech, kdy se „oknaøi“ nauèili využívat sklo s pokovením, takže najednou bylo možné snižovat tepelnı koeficient (udává množství tepla, které projde oknem – pozn. red.). Ruku v ruce s tím šla lepší izolace, následnì se objevilo trojsklo, takže jsme se v prostupu tepla postupnì dostali až na hodnoty pod 1 W/m2K. To vše vyvolalo obrovskou zmìnu a okno, které bylo døíve vnímáno jako místo, kde se ztrácí energie, zaèalo bıt nejprve tepelnì neutrální a nyní už dokonce pøinášející tepelné zisky. Zaèaly se objevovat velké formáty, které musí bıt posuvné. A to pøineslo nejen zmìny tøeba v kování, ale také v požadavcích na pøesnost a preciznost ve vırobì, aby se pøedcházelo vzniku tepelnıch mostù. Zároveò to ale mìní i nároky na statiku budov a vùbec technologie vıstavby, kdy se musí øešit, zda danı podklad takové okno vùbec unese.

Stavebnictví, zdá se, z krize vyjde bez vıraznıch propadù. Jak to vidíte vy?
Stavebnictví má vıhodu obrovské setrvaènosti, protože pokud stavebník už vybìhal všechna povolení a kopnul do zemì, tak nemùže stavbu zrušit, ale pojede dál i pøes virus. Nicménì ta setrvaènost se pak negativnì mùže projevit na konci, protože když stavebnictví pøibrzdí, nebo dokonce zastaví, tak pak velmi tìžko znovu startuje. Takže tenhle rok stavební firmy nijak vıraznì nepoškodil, jedinım problémem je nedostatek dìlníkù.

A jak bude vıvoj pokraèovat?
Myslím, že zakázek bude spíše ubıvat, protože lidé zchudnou, zaènou mít tu a tam problémy splácet hypotéky a závazky, takže budou více pøemıšlet, za co peníze utratit. Na druhou stranu je možné, že budou ménì cestovat, a tudíž budou více investovat do bydlení, protože pro nìkoho, kdo bydlí v bytì a uvažoval o domeèku, mohla bıt karanténa poslední kapkou. My pro pøíští rok poèítáme s mírnım propadem okolo 10 procent.

Football news:

Insigne failed to score all 3 penalties for Juventus for Napoli
Man City are back on top. We will fight to the end! Manchester City defender Alexander Zinchenko commented on the return of the club to the first place in the Premier League table after the victory over Aston Villa (2:0) in the postponed match of the 1st round
Noyer repeated the record of the Kahn, after a 196-th dry match in the Bundesliga
Ronaldo is the best in history for goals in official matches. He beat Bytsan, scoring 760th goal
Bayern won the 1st round of the Bundesliga. The gap from Dortmund - 10 points, from Leipzig-4
Bayern's negotiations with Musiala are at an impasse. Manchester United, Liverpool and Man City are monitoring the situation
Now you can just leave the players behind the offside line? This is a farce. Aston Villa coach Smith on the refereeing of the match with City