Czech Republic

Slovenský Lidl nabídl respirátory v akci, rozpoutal tím nákupní šílenství

Hlava na hlavì. Tak popisuje slovenskı web tvnoviny.sk situaci v jedné prodejnì Lidlu po ohlášení slevové akce na respirátory FFP2. Zábìry hojnì šíøené na sociálních sítích ukazují, jak lidé nedodržují rozestupy a stojí v tìsné blízkosti u sebe.

Lidl ve svém akèním letáku oznámil od ètvrtka tøiatøicetiprocentní slevu na respirátory s pùvodní cenou 2,99 eur (78 korun). Po slevì stály 1,99 eur (52 korun). 

Podle deníku Novı èas pøed bratislavskou prodejnou Lidlu v Dúbravce to však vypadalo „jako kdyby rozdávali zboží zadarmo“. Parkovištì ve ètvrtek zabralo asi sedmdesát netrpìlivì vyèkávajících lidí. Po otevøení dychtiví zákazníci asi bìhem osmnácti minut vykoupili všechny zásoby respirátorù. Nákupy doprovázely i menší strkanice.

„V tlaèenici se pomalu poprat kvùli respirátorùm, na kterıch ušetøím euro ... abych si jimi chránil zdraví ... hmm, to mi nevychází,“ ironicky komentoval nákupní šílenství slovenskı premiér Igor Matoviè. Øada komentáøù pod facebookovım pøíspìvkem premiéra kritizovala za „vısmìšné a urážlivé statusy“.

Mluvèí øetìzce pøipustil, že až takovı zájem neèekali. „Akèní nabídky plánujeme nìkolik tıdnù až mìsícù dopøedu ve snaze co nejpøesnìji odhadnout zájem zákazníkù. Extrémní poptávka po tomto druhu zboží však byla pravdìpodobnì vısledkem vícero okolností a pøekonala naše oèekávání,“ uvedl mluvèí Lidlu Tomáš Bezák.

Obchodní øetìzec zavedl maximální limit na deset balení respirátorù, aby zamezil jejich pøílišnému skupování jedním èlovìkem. Nìkteøí nakupující toto opatøení pøesto obcházeli. Jedna žena napøíklad po upozornìní na pøekroèení limitu øekla prodavaèce, a tøicet balení rozdìlí na tøi nákupy, uvádí svìdek. 

Enormní zájem Slovákù o respirátory s nejvìtší pravdìpodobností vyvolalo vyjádøení slovenského ministra zdravotnictví Marka Krajèího. Ten doporuèil nosit respirátory místo roušek jakožto úèinnìjší ochranu proti nové mutaci koronaviru z Británie. Podobného názoru je i èeskı ministr zdravotnictví Jan Blatnı. Nìmecko a Rakousko už zavedly povinné nošení respirátorù na nìkterıch místech.

Zájem o respirátory je i v Èesku

V Èesku též po oznámení Blatného a premiéra Andreje Babiše, že uvažují o povinnıch respirátorech v obchodech èi MHD, vıraznì narostla poptávka po tomto zboží.  Podle prodejcù se Èeši nemusí obávat, respirátorù je zatím dost.

Vláda èeká, jak si se zavedením povinnıch respirátorù poradí Nìmecko a Rakousko, podle toho se chce následnì rozhodnout. Nechce, aby pøípadné stejné opatøení v Èesku neznamenalo pro obèany finanèní zátìž.

20. ledna 2021

Football news:

Manchester United surprised by the pressure. They also stopped Gundogan (sacrificing the density in the support area), but KDB could bring City back into the game
Real Madrid director Butragueno on Atletico player's hand: It's a penalty. We were again unlucky with referee Hernandez
Mourinho on Tottenham's 100 goals of the season: Not bad for a defensive and poor team
Coman has rejected Bayern's offer of a new contract until 2026
Holand's transfer is a priority for Real Madrid. The deal could cost 270 million euros (As)
Atletico controlled the first half of the derby thanks to Simeone's bold plan. Then the game opened up, and Casemiro's spurts saved Real Madrid
Laporta on Messi: Barcelona is a family. I hope this will help to ensure that the best player in history remains at the club