Czech Republic

Sociální správa začala odesílat důchodcům pětitisícový bonus, na všech kontech by měl být příští týden

Na všech kontech by mìl bıt zhruba do konce pøíštího tıdne. Zbytek lidí ho pak obdrží poštovní poukázku, a to nejpozdìji do 15. prosince. Sdìlilo to v pondìlí ministerstvo práce.

ÈSSZ vyplácela na konci záøí starobní penzi 2,4 milionu seniorù a seniorek. Invalidní dùchod posílala 418 900 lidí. Pozùstalostní penzi mìlo 57 000 vdov, vdovcù a sirotkù. O pøíspìvek není nutné žádat, dorazí automaticky. Rovnou do dùchodu ale zapoèítanı nebude.

„Jednorázovı pøíspìvek dùchodci vyplatí ÈSSZ, a to samostatnì mimo splátku samotného dùchodu v intervalu od 30. listopadu do 8. prosince 2020. Vıplata probìhne stejnım zpùsobem, jakım byla dùchodci vyplacena listopadová bìžná splátka dùchodu,“ uvedlo ministerstvo práce.

Zhruba dva miliony lidí dostanou postupnì pøíspìvek na bankovní úèet a 860.000 poukázkou. Platby u všech poukázek a na vìtšinu úètù správa odešle do pátku. Pøíští tıden v pondìlí a úterı pak poukáže peníze na konta lidem, kteøí dùchod dostávají 20., 22. èi 24. den v mìsíci. 

Bonus po odeslání budou mít penzisté a penzistky na svém úètu do dvou èi tøí pracovních dnù. Poukázky pošta doruèí nejpozdìji do 15. prosince. U novıch žádostí èi pøehodnocení penzí lidé obdrží pøíspìvek do jednoho mìsíce po zaøízení èi obnovì vyplácení. Peníze úøad pošle i do ciziny.

ÈSSZ se podle svého øeditele Františka Boháèka dva mìsíce pøipravovala na to, aby mohla do pár dnù po pøijetí zákona peníze odeslat. Boháèek zajištìní vıplaty oznaèil za „malı zázrak“. Úøad spolupracuje s ministerstvem financí, Èeskou národní bankou a Èeskou poštou.

Vláda schválila mimoøádnı pøíspìvek k dùchodu zaèátkem záøí. Premiér Andrej Babiš (ANO) bonus zdùvodòoval stresem dùchodcù v dobì jarní covidové vlny. Vicepremiér Jan Hamáèek (ÈSSD) argumentoval zdražováním. 

Ministerstvo práce jako dùvod uvádìlo pokles pomìru prùmìrné penze a prùmìrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na pøíjmovou a sociální situaci penzistù a nejistım vıvojem. Ekonomové naopak poukazovali na to, že pøíjem dùchodcùm v krizi neklesl. Øada opozièních politikù oznaèovala pøíspìvek za pøedvolební uplácení volièù na dluh. Krajské a senátní volby se konaly zaèátkem øíjna.

Vyplacení pøíspìvku rozpoèet stojí asi 14,5 miliardy korun. Vláda prosadila pro letošek kvùli epidemii navıšení schodku ze 40 na 500 miliard. Ekonomové upozoròují na to, že Èesko bude muset pùlbilionovı dluh splatit. Vládní politici pùvodnì plánovali v pøíštím roce penze zvıšit víc, než naøizuje zákon. Znamenalo by to ale každoroèní rùst vıdajù do budoucna. Rozhodli se pro jednorázovı pøíspìvek, kterı pøedstavuje zvıšené vıdaje jen letos.

Football news:

Neymar is the best player in the world. He is more often with the ball than Ronaldo and Messi. The former forward of the national team of Brazil Cayo about striker PSG
Juventus have signed midfielder Marcel Ake. Contract - until 2025
Thomas Tuchel: When you go to Chelsea, you sign up for trophies. I am not afraid of this
Tuchel on Chelsea: With all due respect to Lampard, I couldn't help but jump at the chance
Arteta on the comparison of the Youngster and Messi: It is a losing battle, but Martin has the qualities Arsenal need
Johnson on Tuchel: The coach at Chelsea is the hottest place in world football. He could be sacked in six months
Ramos will not play with Levante due to injury, most likely. Today, he did not train with Real Madrid