Czech Republic

Soud řeší devastaci památek na Lounsku, žalobě čelí italští vlastníci

Oba Italové jsou obžalování ze zneužívání vlastnictví, za to jim hrozí až dvouleté vìzení, zákaz èinnosti nebo propadnutí vìci. 

„Øádnì neplnili povinnosti vlastníka kulturní památky vyplıvající ze zákona o státní památkové péèi, kdy dlouhodobì chybìla komplexní péèe o tyto nemovitosti. Nereagovali na vızvy státních institucí k provedení nutnıch oprav, aèkoli byli informováni o možnosti èerpání dotací,“ shrnula žalobkynì Kateøina Veselá. 

Rozsah poškození památek je v takové míøe, že škodu podle ní nelze finanènì pøesnì vyèíslit.

Prvním obžalovanım je Mauro Piccinini, kterı je jedinım jednatelem dvou spoleèností vlastnící zámky v Postoloprtech a Cítolibech na Lounsku.

Italskı podnikatel s nemovitostmi postoloprtskı zámek koupil v roce 2004 od Národní knihovny, která tam mìla depozitáø.

Hájí se tím, že už tehdy byla památka v daleko horším stavu, než je dnes. Podle nìj byl celı areál znaènì zanedbanı. Zámek kupoval s tím, že ho opraví a zøídí tam byty pro seniory. To se ale nestalo. 

„Vlastnictví zámku bylo napadeno v restituèní žalobì, proto nebyl rekonstrukce možná,“ uvedl Piccinini.

Zámek se pokoušela nìkolik let soudní cestou získat dìdièka hlubocké vìtve Schwarzenbergù Alžbìta Pezoldová, která vlastníka zažalovala o urèení vlastnictví. Žalobu definitivnì zamítl Nejvyšší soud na zaèátku roku 2015.

Avšak podle obžaloby byla péèe o památku velmi sporadická i poté. S tím Piccinini nesouhlasí a sám sebe vnímá jako obì památkáøù, policie a zlodìjù. 

„Odmítám, že bych o zámek nepeèoval. V minulosti jsem tam zajistil nìkolik oprav, hlavnì støechy a okapovıch svodù. Nechal jsem zazdít okna, aby se do objektu nedostali vandalové a zlodìji. Ti se tam ale stejnì probourali skrz zdi a ukradli, co se dalo zpenìžit,“ vypovìdìl.

Piccinini upozornil, že veškeré opravy mùže doložit fakturami. „Celkem jde o sumu zhruba osm milionù korun, další dva miliony korun jsou náklady na správu a nutnou administrativu s tím související,“ dodal.

Soudu slíbil, že zajistí stálé hlídání zámku, nìjakou dobu to prı ale ještì potrvá. Do budoucna poèítá s celkovou rekonstrukcí.

Podle Piccininiho se na stavu zámku podepsali právì zlodìji a vandalové. „Pøed nìkolika lety pøímo do dvora zajeli pachatelé nákladním autem a odvezli okna a dveøe. Znalec vyèíslil škodu na 13 milionù korun. Podal jsem trestní oznámení na policii, ta nikoho ale nevypátrala. Divím se, že se to mohlo vùbec stát, zámek se nachází v centru mìsta,“ vyprávìl u soudu podnikatel.

V dalším pøípadì tam údajnì nìkdo zapálil døevìná vrata. Ani v tomto pøípadì podle Piccininiho policie nikoho neobvinila. „Já podám trestní oznámení na lidi, kteøí páchají opakovanì škodu na kulturní památce a policie místo toho, aby chytila pachatele, obviní mì, že nepeèuji o kulturní památku,“ podotkl ironicky.

O Cítolibech a Kystøe obžalovanı nestihl vypovídat

K dalším dvìma obžalobám, které se tıkají zámku v Cítolibech a hospodáøského dvora v Kystøe na Lounsku, Piccinini nestihl vypovídat. Soudkynì z èasovıch dùvodù, kdy první vıslech Piccininiho trval pøes dvì hodiny, líèení odroèila na bøezen.

Podle žalobkynì obdobnì laxní pøístup k péèi o památku jako v Postoloprtech mìl Piccinini i u zámku v Cítolibech. Ten podnikatel koupil od obce v roce 2002 a vlastní ho dodnes.

Tøetí obžaloba se tıká hospodáøské usedlosti ve zmínìné obci Kystra. Tu Picciniho spoleènost vlastnila v letech 2005 až 2013. V té dobì se zøítily nìkteré èásti areálu. 

Druhım obžalovanım je Gian Giacomo Baretti, kterı je jednatelem spoleènosti, jež zemìdìlskı dvùr Kystra vlastní od roku 2013 do souèasnosti. V tomto období nastala další devastace areálu a zøítily se další èásti budov. 

Baretti se z líèení omluvil a požádal o jednání v jeho nepøítomnosti, èemuž soudkynì vyhovìla.

Football news:

Mane scored twice for Chelsea at Stamford bridge. Only Coutinho and McManaman were able to do this
Tiago made his debut for Liverpool, replacing Henderson in the match against Chelsea
The referee after VAR removed Christensen for a foul on the main. This is the first red Chelsea in the Premier League since 2018
Barca defender of Modibo Interesting Everton, and Wolverhampton, Leicester and Benfica
Semedu for 40 million euros will move from Barca to Wolverhampton (ESPN)
Showsport: Tiago will make Liverpool more variable and thinner. Bayern will feel the loss, but only in the top matches
Jose did not include Dele alli even in the application (it seems, because of the conflict), but so far remained the winner-Son scored 4 from Kane's assists