Czech Republic

Sparta a Kometa na prahu sezony: mají stejné cíle, ale odlišné cesty

„Sezona bude divná, což nás nutí, abychom od zaèátku hráli nahoøe. A vyhráli titul,“ hlásí brnìnskı kapitán Martin Zaoviè.

„Ani my s takovım kádrem nemùžeme mít jiné ambice,“ poví zase sparanskı vùdce Michal Øepík.

Váhu jejich slov lehce odhalí už první zápasy. Kometa ale na úvod sezony hrát nebude - nìkolik hráèù a èlenù realizaèního tımu sužovaly vysoké horeèky, a proto se páteèní duel s posledními mistry z Tøince a nedìlní utkání v Litvínovì odkládá.

Sparta se v pátek vydá do Plznì, která se dlouhodobì øadí ke špièce.

Ale už teï zaujme odlišnost cest, které dvì nejslavnìjší hokejové znaèky v zemi dovedly k rozjezdu sezony.

Možná je to až pøíliš zjednodušené oznaèení, ale k názvùm klubù lze pøipsat: Nová Kometa. Stará Sparta.

Brnìnská soupiska nezáøí jako v minulosti. Martin Erat ukonèil kariéru, Tomáš Plekanec se kvùli rodinì vrátil do Kladna. Kabinu opustil i Marek Èiliak, kterı vychytal dva tituly (2017 a 2018). Ze zlaté éry dávno zmizeli i borci jako Krejèík, Zohorna nebo Neèas, kteøí povıšili do ciziny. Zùstává už jen pár mohykánù Zaoviè, Nìmec nebo Gulaši.

K nim kouèující majitel Libor Zábranskı neustále hledá nové spoluhráèe. Strategii pøíliš nemìní – jde o známá jména nebo provìøené borce, o nichž by se dalo spekulovat, zda nejsou za zenitem. Obèas vytasí juniora, kterı umí oslnit. Kometa jednoduše stále zkouší, jak se udržet na extraligovém nebi.

Naopak Sparta se poslední roky držela vısledkovì na zemi. Vzhledem k její hrdosti spíš pod zemí...

Jen považte: 2017 – vıprask 0:4 ve ètvrtfinále právì s Kometou, 2018 – 0:3 v pøedkole s Libercem, 2019 – 1:3 v pøedkole s Vítkovicemi. Dost potupné konce sezon pro slavnı klub.

Loni však nastal totální prùvan v kanceláøích a kabinì. V lednu ji opustil i nìmeckı kouè Krupp, kterého nahradil silnı tandem Hoøava – Jandaè. „Trenéøi pøesnì vìdí, co chtìjí,“ pochvaluje si šéfka klubu Barbora Snopková Haberová.

Tım se pøes koronapauzu neoslabil, navíc se rozšíøil o siláky Nìmeèka s Horákem. Už v minulé sezonì táhli Spartu reprezentanti Øepík, Tomášek nebo Košálek.

Ranou nemusí bıt ani ètvrteèní náhlı konec Kvapila, kterı nepøistoupil na plošné snížení platu. I bez nìj soupiska nahání respekt. Docela podobnì jako poèátkem tisíciletí, kdy Sparta extralize dominovala.

Kometa letos vsadí na beka Freibergse, rakouského útoèníka Schneidera nebo exmistra svìta Klepiše. „Už loni nastal pøerod. Poøád øíkám, že chceme hrát o titul, ale uvidíme, jak bude sezona skrz covid vypadat,“ oznamuje Zábranskı. Plynulı pøechod k velkému strašáku znaèí, jaké starosti brnìnskı boss má.

Øeší díry v rozpoètu, kterı kvùli koronaviru zhubl zhruba o 27 milionù korun.

Vymıšlí, jak zabezpeèit milovanı klub i èeskı hokej, kde je stále vlivnìjší postavou.

V Brnì dál bojuje za vıstavbu nové hokejové arény.

A do toho ještì kouèuje.

Naopak Sparta rozložila øízení mezi víc osob. Jako funkcionáøi fungují srdcaøi Ton s Hlinkou. Navenek celé vedení vypadá soudržnì a sebevìdomì.

„Chceme bıt spoleèensky prospìšní a bavit všechny sparany,“ øíká Snopková Haberová. Klub vymıšlí rùzné doprovodné akce, dovede zaplòovat i nejvìtší arénu v zemi.

„Ale spoustu novinek zatím musíme nechat v šuplíku, než se budeme moct vrátit alespoò trochu do normálního stavu,“ posteskne si generální øeditelka Sparty. Musí se tøeba odložit plány na obèasné angažování Jaromíra Jágra. Marketingovou pecku dokáže zorganizovat i Kometa.

Bookmakeøi k nejvìtším favoritùm extraligy øadí Tøinec nebo Liberec.

Propíranìjší však bude poèínání klubù z Prahy a Brna.

Football news:

Barca fans believed in the early departure of Bartomeu (due to disputes over the date of the referendum). In vain: there were no thoughts of retirement, the trophies are somewhere near
Josep Bartomeu: I had no intention of resigning. Barca will have trophies this season
Zinedine Zidane: Hazard is ready. We are happy, this is good news
Zidane on ISCO's words: it's ambition. Everyone wants to play
Bartomeu about VAR: In the match against Real Madrid, a non-existent penalty was awarded. We need fair football
Ian Wright: it's a Pity Ozil isn't playing, but Arteta's tenacity is admired
Josep Bartomeu: it was Important to start a new era for Barca with Messi. The Interests of the club are above all