Czech Republic

Sparta se chystá na pohár do Lille. Uzdraví se některý z marodů?

„Máme to ve svıch rukách. Když dvakrát vyhrajeme, postupujeme,“ øíkal útoèník Lukáš Juliš po posledním pohárovém utkání, v nìmž dal Celtiku dva góly (4:1).

Právì na Julišovu støeleckou formu musí Sparta spoléhat, v Evropské lize jich dal ve ètyøech zápasech pìt, všechny proti Celtiku a je druhım nejlepším kanonırem soutìže.

Ve Fortuna lize se trefil sedmkrát. V souètu má dvanáct branek, což je víc než tøetina všech gólù tımu.

Sparta však potøebuje, aby se prosadil i proti silnìjším protivníkùm, než je Celtic.

A to ve ètvrtek veèer proti Lille, s dvoubodovou ztrátou na Paris St. Germain druhému tımu francouzské ligy. V prvním vzájemném utkání v øíjnu na Letné sparané i kvùli brzkému vylouèení Krejèího podlehli 1:4.

„Pøesto jsem hráèùm podìkoval. I pøes vıvoj se snažili, z toho pohledu se jim nedá nic vytknout,“ øíkal tenkrát kouè Václav Kotal.

Pøíští tıden pak v posledním zápase proti AC Milán, neporaženému lídrovi italské ligy, kterou po devíti kolech vede o pìt bodù.

Kvalitní a silní soupeøi, jako v nìkteré ze skupin Champions League.

Ve ètvrtek od 18.55 hodin podrobnì online

Aby jim Sparta mohla dùstojnì èelit a uspìla, hodilo by se jí, pokud by se uzdravily nìkteré z opor. V nedìlní lize v Teplicích nemohli ze zdravotních dùvodù nastoupit Hložek, Štetina, Sáèek, Kozák, Polidar, Karabec a Hancko.

Trest za èervenou kartu si ve Fortuna lize odpykal Pavelka. Ten se do sestavy proti Lille vrátí. Pozitivní zprávou je, že povinnımi testy, jak je naøizuje Evropská fotbalová unie (UEFA), prošel tım na zaèátku tıdne bez „ztráty“.

Otázkou je, jestli bude mít trenér Kotal k dispozici nìkterého ze zranìnıch. Vylouèen je start tìch, kteøí jsou mimo dlouhodobì, což je Hložek se Štetinou.

Kozák hrál naposledy v øíjnu v Milánì, Sáèek pøed necelımi ètyømi tıdny v Plzni. Karabec si zdravotní problémy zpùsobil bìhem následného reprezentaèního srazu jedenadvacítky, Polidar byl v nominaci na pøedchozí ligovı duel s Èeskımi Budìjovicemi a Hancko nedohrál ètvrteèní souboj proti Celtiku.

Své sehraje úterní odpolední trénink, jestli by nìkterı z nich mohl pøípadnì do Francie cestovat.

Roli pøi skládání nominace mùže sehrát i následující tìžkı program. Spartu po návratu z Lille èeká v nedìli derby proti Slavii, což je pro ni nejdùležitìjší zápas podzimu.

V pøípadì, že by nìkterı ze souèasnıch marodù nebyl zcela fit, radìji ho Sparta pošetøí na derby.

„Snad jsme se vıhrou v Teplicích naladili na ty tøi tìžké zápasy, které nás teï èekají,“ poznamenal obránce Ondøej Èelùstka, kterı se po zranìní vrátil do sestavy právì o víkendu.

„Teï se soustøedíme na Evropskou ligu na Lille. Až pak pøijde derby. Urèitì se na nìj moc tìším. Vìøím, že jsme dostateènì silnı tım na to, abychom ho zvládli.“

Football news:

The Premier League is trying to ban hugs on the field. In vain - they increase team cohesion at the biological level, help to read the fear of the enemy
Koeman on Puyol: Such players will always be missed. He was charismatic and responsible
Aubameyang will miss the match with Southampton due to family reasons
Koeman before Rayo: The Cup is the shortest path to the trophy, but it did not get easier because of the relegation of Real Madrid and Atletico
Messi and his family take French lessons. Why teach him to go to the City? Canal+ journalist about the forward at PSG
Johnson on Lampard's resignation: In the world of results, it doesn't matter who you are - Mr. Chelsea or not
Alexander Golovin: Kovac is a competent specialist. Excellent work with him