Czech Republic

STALO SE 18. ČERVNA: Odešel hrdina Tour a Francie, cyklista i potápěč

V roce 1930 je André Leducquovi šestadvacet a má tolik sil. Na pøelomu desetiletí se zatím svìt mìní. 

Národnì socialistická strana Adolfa Hitlera získává po kolapsu nìmecké ekonomiky 107 míst v Øíšském snìmu. 

Vìdci na Massachusettském institutu technologie zahajují práci na prvním poèítaèi. 

Vìdec Clyde W. Tombaugh objevuje Pluto, tehdy devátou planetu Sluneèní soustavy. 

Umírají legendy, spisovatel Arthur Conan Doyle a polární badatel Fridtjof Nansen. Naopak Haile Selasie I. je v Etiopii korunován králem králù.

Ovšem zásadními zmìnami prochází i sport. Uruguay hostí premiérové fotbalové mistrovství svìta, domácí ve finále porážejí Argentinu. A Max Schmelling se stává opìvovanım mistrem svìta v boxu tìžké váhy.

Historickı seriál sportovní redakce iDNES.cz

Všechny díly seriálu najdete pøehlednì ZDE.

Jiná, úplnì jiná než v pøedchozích letech, je také Tour 1930. Její øeditel Henri Desgrange ruší firemní tımy a místo nich se na následujících 32 let závod promìòuje v soutìž národních tımù. V konvoji jede poprvé i reklamní karavana, do budoucna zdroj nesèetnıch pøíjmù.

Teï ještì aby po šesti letech pùstu koneènì zase vyhrál Francouz a publicita i zisky budou obrovské, touží Desgrange.

Cítí, že nastal ten správnı èas. Nová generace francouzskıch cyklistù je v jeho oèích budoucím Dream Teamem.

A v jejím centru: André Leducq, øeèenı Dédé, rodák ze Saint-Ouen, syn zamìstnance filmové spoleènosti. 

V dìtství sám hrál v nìmıch filmech. Je dvojnásobnım mistrem svìta amatérù, od roku 1927 profesionálem u tımu Alcyon. A má vizitku chlapíka s velkım charisma. Kdo by ho nemiloval?

Leducq je spoleèenskı, vtipnı, žoviální, ženami oblíbenı. Tolik ženy pøitahuje – a sem tam nejen platonicky. Pøizná se i k vášnivé noci s fanynkou pøed startem závodu Paøíž – Roubaix. 

Svùj „magnetismus“ i množící se pøíjmy opeèovává, vlastní jméno propùjèuje k reklamì vırobkù všeho druhu. Pøi etapì pøes Col de Bayar dokonce zastavuje na úpatí prùsmyku a dopøeje si pár douškù bílého z lahve z vinice, která ho sponzoruje. Musí mít jistotu, že vinice se doèká maximální publicity.

Ovšem zároveò André Leducq poctivì trénuje, protože pochopil, že cyklistické úspìchy jsou pro nìj cestou ke krásnému životu, o nìmž snil, i ke krásnım dívkám.

V 9. etapì do Luchonu najíždí tøináct minut na favorizovaného Itala Learca Guerru a celkovì vede. V Pyrenejích i v dalších etapách navyšuje náskok.

Jenže pøichází sjezd z alpského Galibieru. Žene se jako blázen, tìsnì za Guerrou a pak... karambol. Leducq se válí po asfaltu, koleno ho bolí a Guerra mizí v dáli.

Celı francouzskı tım na nìj èeká, pomáhají mu na kolo, rozpoutávají zbìsilou honièku za Italem. 

Denní dávku potíží ale stále vybranou nemají. 

Pøi stoupání na Télegraph láme Leducq pedál a padá znovu. Breèí a ze zoufalství volá: „Mami, proè zase já?“ Tımovı kolega Marcel Bidot si vyprosí pedál od jednoho z divákù, namontují ho na jeho kolo. Leducqova noha ale krvácí. Smutnì pronáší: „Vzdám to.“

„Nemùžeš vzdát ve žlutém dresu,“ okøikne ho další kolega Charles Pélissier.

„Posloucháš mì, Dédé? My všichni to na rovinì rozbalíme a ty se nás budeš držet. Doženeme Guerru!“

„Pojï! Zpátky do sedla,“ vyzıvá Leducqua i Bidot. „Už mám dost toho koukat na tebe, jak tu breèíš. Nejsi sleèinka. Podívej se na své koleno. Natáhni nohu, teï ji pokrè... vidíš, nic není zlomené. Tak jedem. Zahøeješ se cestou.“

Guerra už je ètvrt hodiny pøed nimi.

Pìt Francouzù ale táhne svého lídra jako posedlí, úžasnı lidskı expres, úžasnı „esprit de corps“, tımovı duch. Bidot, bratøi Magneové, Pélissier, Marviel – a Leducq. Pøed cílem v Evianu je zpìt v èelní tøicetièlenné skupinì. Naèež mu Pélissier rozjíždí finiš... a Leducq vyhrává etapu!

„Namísto kolapsu triumf,“ vykøikují titulky.

Celá Francie je v euforii a ta s každım dalším dnem narùstá. Národní tım kontroluje závìreènıch pìt etap. S myslí v oblacích vjíždí Leducq na paøížskı velodrom v Parku princù. Dokázal to. V koneèném poøadí má 14 minut k dobru na druhého Guerru.

Tım Francie vyhrál 18 z 21 etap roèníku 1930. Mezi nejlepšími deseti má šest cyklistù. A má i absolutního šampiona. 

Desgrange je nadšen. Tour se skuteènì zmìnila. A obèané Francie se do ní znovu zamilovali.

O rok pozdìji Leducq nemá formu z minulé sezony, pomáhá tedy k titulu svému spolubydlícímu na pokoji Antoninu Magnemu, velkému introvertovi, muži o tolik odlišnému.

Magne vyrùstal mezi kravami na malém statku rodièù v Livry-Gargan, odkud dodávali mléko do Paøíže. Zamiloval se do cyklistiky, právì když na kole rozvážel mléko. Málo, velmi málo mluví, hodnì koná. Pøed rokem na Tour skonèil tøetí. Na tu další se nesmírnì svìdomitì chystal. Neustále se však nìèeho bojí. Na kole s ním jede i stres. Pøesto v Alpách exceluje a i s Leducquovou pomocí vede.

Ovšem èeká je ještì zrádná pøedposlední etapa do Malo-les-Bains, kalvárie na kostkách. 

Je to tu zase. Magne má strach. Bojí se, že pøijde o vítìzství, nemùže spát. Leducq ho uklidòuje: „Èti si poštu od fanouškù, to ti pomùže.“

Poslechne. Najednou nachází dopis:

„Pane Magne, píšu vám, abych vás varoval, že Rebry (jeden z Belgièanù) napsal své matce, že s Demuysérem v etapì do Malo-les-Bains zaútoèí.“

Podpis žádnı. Anonym. Razítko je z Rebryho vesnice. Leducq se rozesmìje: „Dobrı vtip.“ Magne se nesmìje. Co když ho Belgièané znièí?

Ale nestane se tak. Uhájí prvenství s pøevahou tøinácti minut pøed belgickım lídrem Jefem Demuysserem

Na Tour 1932 je znovu na tahu Leducq. Ve 13. etapì pøes alpské velikány Lautaret, Galibier a Télégraphe vládne zima a sníh, poèasí na Galibieru je jedním slovem mizérie, ale on si to šlape po zasnìžené silnici na kole bez brılí, v kraasech, v jednom vlnìném trikotu s dlouhımi rukávy a bez rukavic. Do konce života zùstane jeho vzpomínkou na toto šílenství omrzlı prst. 

Jenže takové myšlenky právì teï nemá. Ital Francesco Camusso, šampion Gira 1931, je sice na vrcholu první, dolù však sjíždí Leducq vabank. Vyhrává tøináctou etapu, pak i tu patnáctou v Alpách, poslední dvì také, sbírá èasové bonusy jako známky a na samém konci Tour má 24minutovı náskok na druhého Nìmce Kurta Stöpela

„Je mnohem komplexnìjším jezdcem než v roce 1930,“ opìvuje šampiona Desgrange. „Dokáže vše, co se od cyklisty žádá. Je také inteligentnìjší, víc na trati pøemıšlí.“

Napøíštì už tak dobrı nebude, zaène pracovat pro jiné. Ovšem aura, která ho obklopuje, nepohasne. A francouzská vítìzná vlna bude pokraèovat. Na Tour 1933 usedne na trùn Georges Speicher, v další sezonì podruhé Antonin Magne.

V roce 1938 startují Leducq i Magne na Tour naposledy, už jen vedlejší postavy v závodì, kde se o titul rvou jiní. Závìr spoleèné éry oslaví únikem v poslední etapì. Dva muži tak odlišnıch povah, oba však dvojnásobní šampioni Tour, projíždìjí ruku v ruce a za aplausu 50 tisíc divákù cílem na velodromu v paøížském Parku princù.

Leducqa pøipraví o jeho rekord pìtadvaceti etapovıch prvenství až v 70. letech Eddy Merckx, kterı jich nasbírá 34.

Leducqùv parák Magne bude v pováleènıch letech v tımu Mercier jedním z nejúspìšnìjších sportovních øeditelù cyklistické historie, povede v nìm vítìze Tour Louisona Bobeta i tolik oblíbeného Raymonda Poulidora. Jeho znalosti se stanou legendárními. Nikdy svım jezdcùm nebude tykat, vždy jen vykat, a oni jej budou oslovovat Monsieur Magne. 

V 79 letech zemøe coby majitel Øádu èestné legie.

Leducq okusí na Tour roli reportéra, pak dokonce založí vlastní profesionální tım, jehož pøátelskou atmosféru si budou cyklisté jen pochvalovat, Magneho úspìchù však na tomto poli nedosáhne. Až do své smrti zùstane oním živelnım, energickım mužem, kterého jednoduše musí mít každı rád. 

Ještì v 76 letech u Marseille holduje svému milovanému potápìní, laènící po dalších adrenalinovıch zážitcích. 

Osmnáctého èervna 1980 je nalezen v bezvìdomí ve svém bytì. 

Pøi pøevozu do nemocnice André Leducq umírá.

Football news:

Saul: if Real Madrid win La Liga, it will only be because they deserve it. VAR puts a penalty in their favor, as they put pressure on the opponent
Tiago put his house in Munich up for sale. Liverpool was Interested in him
Glushakov before the game with Spartak: I have no problems with the fans
Olivier Giroud: I'm Glad that my goal helped Chelsea win
Hulk: the Contract with Shanghai ends in December. I don't want to play in China anymore
Inter will extend their contracts with Handanovic and D'ambrosio until 2022
Pep Guardiola: I would have stayed at Manchester City and in League 2