Czech Republic

Starbucks a Microsoft ve Washingtonu pomohou s očkováním proti covidu

Pomoc firem pøichází ve chvíli, kdy jednotlivé státy stále více tlaèí na federální americkou vládu, aby proces oèkování urychlila.

Guvernér státu Washington Jay Inslee vyzval øadu velkých firem o pomoc s oèkováním na svém osobním blogu v prùbìhu tohoto týdne. Jeho cílem je naoèkovat alespoò 45 tisíc obyvatel dennì. 

„Odstraòujeme co nejvíce pøekážek, které by proces vakcinace mohly brzdit. Sice jsme ohlednì poètu dávek závislí na federální americké vládì, pøesto dennì dìláme vše, aby prooèkování bylo co možná nejrychlejší,“ uvedl guvernér na pondìlní tiskové konferenci.

Kevin Johnson, generální øeditel spoleènosti Starbucks, vnímá pomoc jako pøíležitost. „Máme možnost sloužit ostatním. Jsme hrdí na to, že mùžeme podat k ruku dílu a zajistit spravedlivý pøístup k vakcínì proti zákeønému koronaviru,“ uvedl pro deník CBS News. 

Stát Washington bude moci využít statistiky èi analytiky této firmy. Pomoci by podle Johnsona mìli pøedevším s navrhováním vhodných míst k oèkování.  Firma uvedla, že jde o pomoc státu a své zamìstnance bude náležitì odmìòovat i pøi práci na oèkovacím programu. Obchody Starbucks by však jako oèkovací centra sloužit nemìly.

„Zkušenost firmy Starbucks s obsluhou nìkolika desítek milionù zákazníkù bìhem jednoho týdne ve více než 30 tisíc obchodech po celém svìtì by mohla být pro Washington velmi užiteèná,“ uvedl mluvèí spoleènosti CBS MoneyWatch, která se vìnuje finanènímu poradenství.

Pomocnou ruku podá americkému státu i spoleènost Microsoft. Ta poskytne své technologické znalosti pro urychlení celého procesu oèkování. Uvedl to prezident podniku Brad Smith na nedávné tiskové konferenci. Technologie firmy Microsoft bude použita ke snadnìjší distribuci vakcíny i ke sledováním potøebných záznamù naoèkovaných jedincù.

Football news:

Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record