Czech Republic

Startují volejbalové extraligy. Pražským týmům narostly ambice

Kvùli karanténì byla pøeložena dvì utkání 1. kola mužù Zlín - Èeské Budìjovice a Odolena Voda - Beskydy a v ženské lize duel mezi Ostravou a Frıdkem-Místkem. Neuskuteènila se ani plánovaná atraktivní a netradièní pøedehrávka v Praze na antuce v kulisách tenisové Štvanice.

„Naší hlavní ambicí je, abychom zahájili a následnì dokonèili všechny soutìže. Pøijali jsme opatøení, která nám v øízení a následnì ve vyhlašování poøadí v soutìžích umožòuje vìtší flexibilitu,“ uvedl pøedseda Èeského volejbalového svazu Marek Pakosta v tiskové zprávì pøed startem halovıch soutìží.

Minulı roèník byl kvùli koronaviru pøedèasnì ukonèen v bøeznu a zùstal bez vítìzù. Svaz proto vytvoøil pøílohu rozpisu mistrovskıch soutìží nazvanou pravidla proti šíøení nemoci covid-19. Mimo jiné v ní stojí, že správní rada svazu mùže v prùbìhu soutìží zmìnit rozpis a soutìže se teoreticky mohou dohrát i formou turnaje.

Odložené utkání kvùli karanténì musí bıt odehráno do 32 dnù. Neodehrání zápasu znamená prohru 0:3 (0:75) bez odeètu bodu.

Tımy vedle sportovní pøípravy øeší i to, za jakıch podmínek mohou pozvat do hal diváky, což je aktuálnì vzhledem k narùstajícím poètùm nakaženıch velmi omezeno. „Doufám, že stát profesionálním klubùm tyto ztráty bude kompenzovat. Profesionální sport balancuje nad propastí,“ øekl prezident Karlovarska Jakub Novotnı.

Vìtšinu hráèù nakaženıch covidem-19 mìl napøíklad Liberec. Sestava Dukly v èele s univerzálem Janem Štokrem proto odehrála jen jeden pøípravnı turnaj. „Což je pro nás abnormální situace,“ prohlásil øeditel klubu Pavel Šimoníèek.

Ve dvanáctièlenném poli mužù jsou tradièními favority Èeské Budìjovice, Karlovarsko, Liberec a Kladno, útok na titul vyhlásili pražští Lvi. Mezi deseti ženskımi tımy chtìjí bıt vidìt Olymp Praha, Olomouc, Liberec nebo brnìnské Šelmy.

S odhodláním vrátit poprvé od roku 1992 titul do metropole vstupující do ligy Lvi. Za úspìchem je má nasmìrovat reprezentaèní nahrávaè Jakub Janouch. „Vytváøí okolo sebe atmosféru profesionalismu. Jde o vùdèí osobnost a vzor pro ostatní,“ øekl kouè Tomáš Pomr, jehož tım bude hrát novì v hale na Podvinném mlınì.

ÈESKÁ JEDNIÈKA. Na dresu má sice Aneta Havlíèková ètyøku, ale v semifinále i

ÈESKÁ JEDNIÈKA. Na dresu má sice Aneta Havlíèková ètyøku, ale v semifinále i finále Evropské ligy byla nejlepší èeskou útoènicí.

I soutìž žen pøivítá staronové tváøe. Olymp bude spoléhat na smeèaøku Evu Hodanovou a univerzálku Anetu Kocmanovou Havlíèkovou. „Z Olympu jsem odcházela po zisku titulu v roce 2008 a vracím se s tím, že bych si pøála, abychom byly úspìšné. Aby se titul na Olymp vrátil,“ øekla Havlíèková po podpisu roèní smlouvy.

Koronavirus obral v minulé sezonì Šelmy o šanci na první titul. Základní èásti dominovaly a stejnou touhu mají i letos. Tım navíc vyztužily návraty Heleny Horké, Marie Kozubíkové a Soni Mikyskové. Dál v brnìnském celku zùstává zkušená Soòa Nováková.

Mužská základní èást je dvoukolová, ženy èekají tøi kola. Mezi muži postoupí pøímo do play off šest tımù a celky na 7. až 10. místì si zahrají pøedkolo. Do play off žen projde osmièka družstev. V obou soutìžích nikdo nesestoupí. 

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽