Czech Republic

Švédsko znervózňuje rostoucí příjmová nerovnost. Daně už není kam zvedat

V rozhovoru pro agenturu Bloomberg se Anderssonová svìøila se svou obavou, že švédskou ekonomiku èeká po koronavirové krizi zotavení „ve tvaru K”. Ekonomové tímto písmenem oznaèují situaci, kdy se rùzné èásti ekonomiky vzpamatovávají z recese rùzným tempem. Podle Anderssonové Švédsku hrozí, že se bohatí stanou ještì bohatšími a nejzranitelnìjší skupiny lidí naopak o pøíjmy pøijdou.

Typy ekonomického zotavení

Ve tvaru „V“

Toto písmeno symbolizuje rychlý návrat do normálu po prudkém ekonomickém propadu (køivka ekonomického rùstu pøipomíná písmeno V).

Ve tvaru „U“

Pokud je zotavení pozvolnìjší, oznaèují jej ekonomové písmenem U.

Ve tvaru „L“

Nejhorším scénáøem je pak køivka ve tvaru L, která znaèí pomalé tempo zotavování a ekonomickou stagnaci místo rùstu. Obvykle ji provází vysoká míra nezamìstnanosti.

Dùvodem je podle ní politika centrálních bank, které se snaží nejenom ve Švédsku nakopnout hospodáøství nízkými úrokovými sazbami. Ty mají pozitivní vliv na akciové trhy a vedou i k rùstu cen nemovitostí. Anderssonová však varuje, že pandemie zasáhla pøedevším sektor služeb a hùøe placené pracovní pozice, které zastávali zejména mladí lidé bez majetku v podobì akcií èi nemovitostí. Z krokù centrálních bank tak profitují pouze bohatší vrstvy obyvatelstva.

Švédská centrální banka Riksbank sice v prosinci 2019 po zhruba pìti letech ukonèila éru negativních úrokových sazeb, hlavní sazbu však stále drží na nule. Hlavní švédské akciové indexy podle Bloombergu od bøezna posílily o 50 procent, zatímco ceny nemovitostí byly v prosinci meziroènì o 13 procent vyšší.

„Pokud nás èeká delší období s nízkými sazbami, nerovnost bohatství se pravdìpodobnì prohloubí. Další vìcí, ze které mám obavy, je nezamìstnanost mladých. Z krize z 90. let víme, že delší období bez práce na zaèátku produktivního vìku mùže mít dlouhodobé následky,“ uvedla ministrynì.

Nezamìstnanost ve Švédku se loni dostala na 8,5 procenta, letos se podle Anderssonové vyšplhá na devìt procent. Bez práce je však pìtina lidí ve vìku od 15 do 24 let.

Druhé nejvyšší zdanìní

Anderssonová pùsobí v èele švédského resortu financí od roku 2014. Je èlenkou sociálnì-demokratické strany, která vede nynìjší vládní koalici. V rámci partaje se už objevilo nìkolik náznakù, že pøíjmovou nerovnost by šlo øešit zdanìním lidí s vysokými pøíjmy.

Švédsko už zkušenost s „daní z bohatství“ má, v roce 2007 ji však zrušilo poté, co nefungovala podle pùvodních plánù. Pøíjmovou nerovnost nesnížila a ani do státního rozpoètu nepøinesla kýžené množství penìz.

Zemì má pøesto jednu z nejvyšších daní z pøíjmu fyzických osob na svìtì. Míra zdanìní je podle posledních dat pøes 57 procent, vyšší danì platí ve svìtì pouze obyvatelé Pobøeží Slonoviny. Možnosti zvyšování daní ve Švédsku jsou proto znaènì omezené. Tìsnì za Švédskem následuje v žebøíèku Finsko, Japonsko a Dánsko. 

Football news:

Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt