Czech Republic

Testování rozjela i Česká pošta. Již zachytila první pozitivní případy

„Testování jsme zaèali pøipravovat zhruba tıden pøedtím, než to oznámila vláda,“ øíká mluvèí pošty Ivo Vysoudil. Zamìstnanci se mohou od støedy nechat otestovat antigenním testem, pøípadnì pøijít s potvrzením, že obdobnı test už absolvovali. „V nìkterıch pøípadech budeme využívat i samotestování,“ uvádí Vysoudil.

Pošta podle nìj zaèala shánìt dodavatele testù s pøedstihem a se žádnımi vıraznìjšími komplikacemi se v tomto smìru nesetkala. „Nemáme ještì uzavøené smlouvy ve všech lokalitách, nicménì všechny dohody jsou už pøed podpisem,“ tvrdí Vysoudil. Vìøí, že všechny potøebné zamìstnance pošta stihne otestovat do 12. bøezna, tak jak to naøídila vláda podnikùm s více než 250 zamìstnanci.

Testování ve velkıch firmách je povinné od støedy, vláda pøednostnì doporuèila antigenní testování provedené závodním nebo externím lékaøem, pøípadnì mobilními zdravotními tımy. V takovém pøípadì je testování plnì hrazeno ze zdravotního pojištìní. 

Povolené je také samotestování prostøednictvím schválenıch testù. V tomto pøípadì stát pøispívá skrze úlevy na zdravotním pojištìní 60 korun na test. Povinné testování je u zamìstnancù, kteøí docházejí do podniku, vyžadováno jednou tıdnì. To platí i pro pracovníky na dohodu o provedení práce nebo pracovní èinnost.

Pokuta až pùl milionu

Za nedodržení povinnosti hrozí firmám i zamìstnancùm finanèní sankce. Podle ministrynì financí Aleny Schillerové se budou postihy øídit pandemickım zákonem. Firmì tak bude moci bıt i opakovanì udìlena pokuta až 500 tisíc korun, zamìstnanci pak 50 tisíc korun.

Mezi nìkterımi zamìstnavateli však nyní panují obavy, že pracovníci budou testy odmítat. Podle stávající legislativy nemùže do testù zamìstnavatel pracovníka nutit, pøípadné odmítnutí se tak stává pøekážkou na stranì zamìstnavatele a zamìstnanec mùže odejít domù za plnı plat. 

„Zhruba ètvrtina firem, které už døíve zaèaly testovat zamìstnance, uvádí, že pracovníci na testy chodit nechtìjí,“ upozornil døíve Jan Rafaj, viceprezident Svazu prùmyslu a dopravy ÈR.

Èeská pošta se zatím s podobnımi problémy nesetkala. „Zatím žádné komplikace tohoto rázu nemáme, spíše naopak,“ tvrdí Ivo Vysoudil.

Football news:

Monaco Golovin does not lose 7 matches. The overall score is 16:0
Gary Neville: Will Arsenal enter the Super League? He has just drawn with Fulham
Remove the points from the entire big six. Neville about the top clubs in the Premier League in the European Super League
Immobile scored his 150th goal in Serie A
Gasperini pro 1-0 with Juve: Atalanta managed to find the balance in a difficult game. We had more chances
The striker of the GDR national team argued with the German minister and won a case of whiskey. But it ruined his career
Premier League about the European Super League: Fans can now dream that their club will rise to the top and play with the best. Super League will destroy this dream